Format

Send to

Choose Destination
Anaesthesiol Intensive Ther. 2019;51(1):41-50. doi: 10.5603/AIT.2019.0012.

High flow oxygen therapy in intensive care and anaesthesiology.

Author information

1
Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. dmaciejewski@hospital.com.pl.
2
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej. dmaciejewski@hospital.com.pl.

Abstract

Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa przedstawiono zasady i praktyczne efekty zastosowania wysokoprzepływowego leczenia tlenem (WLT) wśród chorych intensywnej terapii i poddanych zabiegom operacyjnym. Rezultaty stosowania WLT wybiegają poza uzyskanie stabilnego i kontrolowanego stężenia tlenu w powietrzu oddechowym. Dodatkowe efekty związane są z uzyskiwaniem dodatnich ciśnień w fazie wydechu, zjawiska wypłukiwania CO2 i czynnościowego zmniejszania przestrzeni martwej, wzrostu końcowo - wydechowej objętości płuc w wyniku ograniczania mikro-niedodmy i poprawy dystrybucji objętości oddechowej. W wyniku optymalnego nawilżania i ogrzewania mieszaniny wdechowej dochodzi do zmniejszenia oporów wentylacji i pracy oddychania. Opisane efekty WLT skłaniają do prób jej wykorzystywania nie tylko jako narzędzia tlenoterapii biernej, ale również jako urządzenia alternatywnego dla wentylacji nieinwazyjnej lub wczesnej intubacji. Zakres zastosowań ocenionych w piśmiennictwie dotyczy ostrej hypoksemicznej niewydolności oddechowej, wstępnej fazy ARDS, POChP, okresu okołooperacyjnego oraz zastosowań podczas procesów diagnostycznych (gastroskopia, bronchoskopia). Szczególną formą WLT jest poddawana aktualnie ocenie adaptacja metody dla chorych z tracheostomią, usprawniająca głównie procesy nawilżania mieszaniny oddechowej. WLT wymaga dalszych ocen w dużych, randomizowanych badaniach, jednak dotychczasowe efekty stosowania są zachęcające.

KEYWORDS:

high flow oxygen therapy; high-flow nasal cannula; hypoxemic respiratory failure; oxygen therapy; respiratory failure

PMID:
31280551
DOI:
10.5603/AIT.2019.0012

Supplemental Content

Loading ...
Support Center