Format

Send to

Choose Destination
Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 11;139(4). doi: 10.4045/tidsskr.19.0127. Print 2019 Feb 26.

Rettelse: Diagnostikk av alvorlige medfødte hjertefeil i Norge 2016.

[Article in Norwegian]
PMID:
30808093
DOI:
10.4045/tidsskr.19.0127
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Norwegian Medical Association Icon for Norwegian BIBSYS system
Loading ...
Support Center