Format

Send to

Choose Destination
Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 Apr 17;132(7):790-1. doi: 10.4045/tidsskr.11.1183.

[Psychoses in children and adolescents].

[Article in Norwegian]

Author information

1
TIPS Sør-Øst – Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Norway. uxkkje@ous-hf.no
PMID:
22511085
DOI:
10.4045/tidsskr.11.1183
[Indexed for MEDLINE]
Free full text

Supplemental Content

Full text links

Icon for Norwegian Medical Association
Loading ...
Support Center