Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Selected items

Items: 20

1.

MBoC 2011: same values, improved feng shui.

Kellogg DR, Drubin DG.

Mol Biol Cell. 2011 Nov;22(21):3917-8. doi: 10.1091/mbc.E11-09-0743. No abstract available.

2.

Workplace cures: feng shui approach.

Pelletier-Rutkowski J.

Beginnings. 2011 Summer;31(3):10-1. No abstract available.

PMID:
21905560
3.

Feng Shui for the health sector: harmonious buildings, healthier people.

Jeffreys P.

Complement Ther Nurs Midwifery. 2000 May;6(2):61-5. Review. No abstract available.

PMID:
10844742
4.

Balancing chi and integrating feng shui.

Livingston C.

Midwifery Today Int Midwife. 2003 Summer;(66):16. No abstract available.

PMID:
12848033
5.

Florence Nightingale, Martha Rogers and the art of Feng Shui.

Frimel TJ.

Beginnings. 2001 Jan-Feb;21(1):10. No abstract available.

PMID:
11949620
6.

[The investigation and analysis of the Rh blood type distribution in four kinds of the minority nationalities (Miao, Buyi, Dong and Shui) in Guizhou, China].

Pan QR, Zhong J, Yang Y, Yu F, Zhou Q, Zhong CL.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2006 Oct;23(5):571-3. Chinese.

PMID:
17029213
7.

Feng Shui for healthcare design.

Rossbach S, Lin TY.

J Health Care Inter Des. 1991;3:17-25. No abstract available.

PMID:
10123958
8.

Feng Shui--a complementary therapy.

Clark CC.

Nurs Spectr (Wash D C). 1998 Apr 6;8(7):16-7. No abstract available.

PMID:
10542705
9.

Feng Shui and the restructuring of the hospital corporation: a call for change in the face of the medical error epidemic.

Blum JD.

Health Matrix Clevel. 2004 Winter;14(1):5-34. No abstract available.

PMID:
15124446
10.

[Treatment of ROU with traditional Chinese medicine Jin Shui Bao].

Yu X, Zhang JB.

Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2001 Jun;10(2):181-2. Chinese. No abstract available.

PMID:
14994056
11.

Identification of a new QTL for Fusarium head blight resistance in the wheat genotype "Wang shui-bai".

Zhang M, Zhang R, Yang J, Luo P.

Mol Biol Rep. 2010 Feb;37(2):1031-5. doi: 10.1007/s11033-009-9809-7.

PMID:
19757165
12.
13.

Feng shui explores relationship between design and health--ancient Chinese art of placement.

Rossbach S.

Calif Hosp. 1991 Mar-Apr;5(2):29-31. No abstract available.

PMID:
10109404
14.

[Single nucleotide polymorphism of XRCC1 gene in Bouyei and Shui populations].

Zou Y, Li HB, Xi JZ, Lu X, Chen W.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2007 Nov;38(6):995-8. Chinese.

PMID:
18095605
15.

Human leukocyte antigen class I polymorphism in Miao, Bouyei, and Shui ethnic minorities of Guizhou, China.

Chen S, Ren X, Liu Y, Hu Q, Hong W, Xu A.

Hum Immunol. 2007 Nov;68(11):928-33. Epub 2007 Oct 12.

PMID:
18082574
16.

[Mitochondrial DNA polymorphism in the Han, Miao, Buyi, and Shui ethnic groups from Guizhou province].

Jin H, Wu L, Wang W, Shi L.

Yi Chuan Xue Bao. 1995;22(1):1-11. Chinese.

PMID:
8703510
17.

Allele frequencies of 15 STRs in five ethnic groups (Han, Gelao, Jing, Shui and Zhuang) in South China.

Yang L, Zhao Y, Liu C, Chan DW, Chan M, He M.

Forensic Sci Int Genet. 2013 Jan;7(1):e9-14. doi: 10.1016/j.fsigen.2012.10.009. Epub 2012 Oct 31. No abstract available.

PMID:
23122527
18.

[The distribution of Y-chromosome haplotypes of Shui ethnic in Sandu,Guizhou].

He Y, Wen B, Shan KR, Huang W, Xie Y, Wu CX, Xiong XY, Xiu J, Zhang J, Zhang XL, Ren XL, Jin L.

Yi Chuan. 2003 May;25(3):249-52. Chinese.

PMID:
15639863
19.

[Clinical study on prevention and treatment to chemotherapy caused nephrotoxicity with jian-pi yi-qi li-shui Decoction].

Cheng JH.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1994 Jun;14(6):331-3, 323. Chinese.

PMID:
8000218
20.

[G6PD Gene Mutations in Shui people in Sandu of Guizhou].

Xiu J, Qi XL, Shan KR, Xie Y, He Y, Wu CX, Li Y, Wu XL, Ren XL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2005 Feb;13(1):147-50. Chinese.

PMID:
15748456

Supplemental Content

Support Center