Format

Send to

Choose Destination
See comment in PubMed Commons below
Ugeskr Laeger. 2003 Jan 27;165(5):479.

[Does gestational anxiety result in children's attention disorders?].

[Article in Danish]

Author information

  • 1Skejby Sygehus, gynaekologisk/obstetrisk afdeling, perinatal epidemiologisk forskningsenhed, Aarhus Universitet, Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Center for Epidemiologisk Grundforskning, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.
PMID:
12599851
[PubMed - indexed for MEDLINE]
PubMed Commons home

PubMed Commons

0 comments
How to join PubMed Commons

    Supplemental Content

    Loading ...
    Support Center