NCBI
dbSNP
dbVar ClinVar GaP PubMed Nucleotide Protein
Search small variations in dbSNP or large structural variations in dbVar
transparent GIF
Re-designed RefSNP Report page!
Clean, modern design that makes it easy to find the information that you are looking for. Report any problems by sending us an email.
Spacer gif
Have a question about dbSNP? Try searching the SNP FAQ Archive!

Spacer gif
Reference SNP (refSNP) Cluster Report: rs5937496                 
RefSNP
Organism:human (Homo sapiens)
Molecule Type:Genomic
Created/Updated in build:114/151
Map to Genome Build:108/Weight 1
Validation Status:byClusterbyFreqwith2hitWith1000GenomeData
Association:NHGRI GWAS PheGenI
Allele
Variation Class:SNV:
single nucleotide variation
RefSNP Alleles:A/G (FWD)
Allele Origin:
Ancestral Allele:G
Variation Viewer:link to VariationViewer
Clinical Significance:NA
MAF/MinorAlleleCount:A=0.1226/463 (1000 Genomes)
A=0.1529/19204 (TOPMED)
HGVS Names
  • CM000685.2:g.76127599G>A
  • NC_000023.10:g.75347434G>A
  • NW_003871100.1:g.147019G>A
Links , Linkout
SNP Details are organized in the following sections:
GeneView Map Submission Fasta Resource Diversity Validation

  Integrated Maps (Hint: click on 'Chr Pos' to see variant in the new NCBI variation viewer) back to top

  GeneView back to top

GeneView via direct blast against RefSeq sequences (used when no gene model is available): N/A


  Submitter records for this RefSNP Cluster back to top
The submission ss12052339 has the longest flanking sequence of all cluster members and was used to instantiate sequence for rs5937496 during BLAST analysis for the current build.


NCBI
Assay ID
Handle|Submitter IDValidation
Status
ss to rs
Orientation
/Strand
Alleles5' Near Seq 30 bp3' Near Seq 30 bpEntry
Date
Update
Date
Build
Added
Molecule
Type
Freq
Warning
Ancestral
Allele
Success
Rate
ss12052339WI_SSAHASNP|chrX.NT_078106.1_3260615byFreqfwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca07/04/0310/25/06117Genomicunknown
ss66814059ILLUMINA|HumanHap300v1.1_rs5937496fwd/BA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca11/09/0611/09/06127Genomicunknown
ss67427699ILLUMINA|HumanHap550v1.1_rs5937496fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca11/14/0611/14/06127Genomicunknown
ss67785576ILLUMINA|HumanHap650Yv1.0_rs5937496fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca11/14/0611/14/06127Genomicunknown
ss70850759ILLUMINA|HumanHap550v3.0__rs5937496rev/BC/Ttgaaggcaaagataacagcaaagatagcagctgcttcttcttctggcagctcaaacctag04/20/0703/31/08130Genomicunknown
ss71436009ILLUMINA|HumanHap650Yv3.0_rs5937496fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca04/23/0704/23/07127Genomicunknown
ss75818815ILLUMINA|ILMN_Human_1M_rs5937496fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca08/28/0708/29/07129Genomicunknown
ss77437431HGSV|Cor12156_SNV_20070510.chrX_75130122fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca10/09/0710/13/07129Genomicunknown
ss79212113ILLUMINA|HumanHap300v2.0_rs5937496fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca04/18/0711/18/07130Genomicunknown
ss84434752KRIBB_YJKIM|KHS710083fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca12/04/0712/07/07130Genomicunknown
ss1129273081000GENOMES|CEU.trio.12.15.2008_3877525_chrX_75263826fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca12/18/0812/18/08130Genomicunknown
ss1148069961000GENOMES|NA19240_2008_12_16_3518951_chrX_75263826fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca12/18/0812/18/08130Genomicunknown
ss122488343ILLUMINA|HumanCNV370v1_C_rs5937496fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca04/14/0904/15/09131Genomicunknown
ss154345006ILLUMINA|Human610_Quadv1_B_rs5937496-127_B_R_1501806747rev/BC/Ttgaaggcaaagataacagcaaagatagcagctgcttcttcttctggcagctcaaacctag06/18/0906/20/09131Genomicunknown
ss159521480ILLUMINA|Human660W-Quad_v1_A_rs5937496-128_B_R_1501806747rev/BC/Ttgaaggcaaagataacagcaaagatagcagctgcttcttcttctggcagctcaaacctag07/06/0907/07/09131Genomicunknown
ss165076499COMPLETE_GENOMICS|NA19240_36_chrX_75263826fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca09/29/0909/30/09132Genomicunknown
ss172062956ILLUMINA|HumanCNV370-Quadv3_C_rs5937496-127_B_R_1501806747rev/BC/Ttgaaggcaaagataacagcaaagatagcagctgcttcttcttctggcagctcaaacctag10/01/0910/04/09132Genomicunknown
ss173944561ILLUMINA|Human1M-Duov3_B_rs5937496-127_B_R_1501806747rev/BC/Ttgaaggcaaagataacagcaaagatagcagctgcttcttcttctggcagctcaaacctag10/01/0910/04/09132Genomicunknown
ss256035726BL|SNP26573_X_75263826fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca08/20/1008/20/10134Genomicunknown
ss294462638PJP|SNP_3968996_chrX_75263826fwd/A/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca01/21/1101/21/11134Genomicunknown
ss3415619931000GENOMES|20100804_snps_313697_chrX_75347434fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca03/24/1103/24/11134Genomicunknown
ss491577780EXOME_CHIP|.GWAS._294006_chr_X_75347434fwd/TA/Gctaggtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgccttca03/05/1203/06/12137Genomicunknown
ss566906768TISHKOFF|snp_chrX_75347434fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc11/22/1211/23/12138Genomicunknown
ss662860262SSMP|X_75347434fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc12/14/1202/14/15138Genomicunknown
ss780685675ILLUMINA|HumanOmni25Exome-8v1_A_exm-rs5937496-131_B_R_1990483965fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc05/30/1307/09/15146Genomicunknown
ss783359172ILLUMINA|HumanOmniExpressExome-8v1_A_exm-rs5937496-131_B_R_1990483965fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc05/31/1306/19/15146Genomicunknown
ss825542631ILLUMINA|HumanCNV370v1_C_rs5937496-117_B_R_IFB1153048121:0fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc06/24/1311/21/14144Genomicunknown
ss1082966484JMKIDD_LAB|HGDP_WGS_chrX_75347434fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc07/10/1407/12/14144Genomicunknown
ss15549161491000GENOMES|PHASE3_chrX_1689831byFreqfwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc08/16/1408/07/15144Genomicunknown
ss1583418031EVA_GENOME_DK|EVA_GENOME_DK_snv_rs5937496fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc02/19/1502/20/15144Genomicunknown
ss1640983556EVA_UK10K_ALSPAC|EVA_UK10K_ALSPAC_X_75347434_45732190fwd/A/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc03/04/1503/04/15144Genomicunknown
ss1683977589EVA_UK10K_TWINSUK|EVA_UK10K_TWINSUK_X_75347434_45732190fwd/A/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc03/04/1503/04/15144Genomicunknown
ss1752811165ILLUMINA|OmniExpressExome-8v1-1_B_exm-rs5937496-131_B_R_1990483965fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc05/27/1506/09/15146Genomicunknown
ss1917718278ILLUMINA|HumanExome-12v1-1_B_exm-rs5937496-131_B_R_1990483965fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc10/16/1510/16/15147Genomicunknown
ss1939438986WEILL_CORNELL_DGM|SNV:chrX:75347434fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc10/16/1510/19/15147Genomicunknown
ss1945974674ILLUMINA|HumanCoreExome-12v1-0_C_exm-rs5937496-131_B_R_1990483965fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc10/29/1510/29/15147Genomicunknown
ss1958199309ILLUMINA|exm-rs5937496-131_B_R_1990483965fwd/TA/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc11/13/1511/13/15147Genomicunknown
ss2318173343HUMAN_LONGEVITY|HLI-X-76127599-G-Afwd/A/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc11/18/1611/18/16150Genomicunknown
ss2635203039ILLUMINA|Cancer_BeadChip_11459870_A_rs5937496-128_B_R_1844570014fwd/A/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc02/02/1702/02/17151Genomicunknown
ss3029061813BIOINF_KMB_FNS_UNIBA|X.76127599G>Afwd/A/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc07/05/1707/05/17151Genomicunknown
ss3614296046TOPMED|TOPMed_freeze_5?chrX:76,127,599fwd/A/Gtttgagctgccagaagaagaagcagctgctatctttgctgttatctttgc10/07/1710/07/17151Genomicunknown

  Fasta sequence   (Legend) back to top
>gnl|dbSNP|rs5937496|allelePos=2343|totalLen=9937|taxid=9606|snpclass=1|alleles='A/G'|mol=Genomic|build=151
 TGATCACTCA CTATTATTAT TTTGGTGGAT TTCTATGGTG TTTTCCAATA TGACTTTCTC
 TATTGGCATG TAGTTCAGAT AATTACACAT ACATGTACCC ACATACATAA TGAAATGGTG
 GCCATATTTT ATAGATTTCT ATGTGATGTT TTGAATTAAT GAACATTTTT TCATCTCTTA
 AAAAATTCTT CCAgaacata cctcaacata gtaaaagcca tgcatatatg gcaatccaat
 agcaaacata atactgactg gcaaaaattt gaaagaattc cccctcagaa ctagaacatg
 acaaggatgc ccactttcat cacttctact taacatagta ctggaagtcc tagccagagc
 aatcagacaa gagaaagaaa taaagggcat ccaaatagga agggaggaag tcaaactatc
 tctgattgct gataatatga ttgtatacct agaaaaccct acagactcct ccaaaagact
 tttatatttg ataaatgaat ttgataaaat ctcaggttaa gaaatcaata tacacaaatc
 tgcagcactg ctatgcacca acaatgacca agctgagaat caaatgaaga actaaatccc
 tttcataata gctgcaaaaa aagtacctag gaatatactt aaccaaggag gtgaaagatc
 tctacagaga caactattac ctgaaacact aatgaaagaa atcatagatg acacaaacaa
 atagaaatat atccaacgct catggctcat gaattgaaat aatcaatatt gtaaaaacga
 ccatactgtc caaaacaacc tacagattaa acgcaatatc tatcaacata ccaacattat
 tattcacaga attagaaaag atcaatccta aaatttatat ggaatcagaa aaaagcacaa
 acagccaaag caaacctaag caaaaagatc aaatctggag gcatcgcatt accttatttt
 acaaagcata caaaaacata aattgaggaa acaacaccct attatataaa tggtgctgtg
 aaaactggat aaccacatgt agaagaatga aactcaatcc ccacatctca ccatatacaa
 aaatcaacta aagatataca aaacatgtaa atctaagacc tgaaaccatt aaaattatag
 aagaaaacct aggaaaaact ctcttgaata tttgcctagg caaaaaattt atgattaaga
 cctcaaaagc aAGAGGATcc aggatggctg attgtaaaca gctgtggtac gtggccctca
 gggaaaggaa taaaaggagt gagtgaattt agcaccttca actgatatat ccgagttctt
 gcattgggac tgactaggca aacagctcga cccatggaga gcaaagagaa gcagggtggg
 gtgatggtcc acccaggagc agcatagagc caagggaacc ctcaacccca gccaagggaa
 gtggtgagta actgagcgat cccacccgag aaaccacact tctcccatgg atctttgcaa
 cccacagatc aggagatccc cttgtgagcc cacacaacca gtgccttggg tccaatacat
 ggagctgtgc agagtcttgc caaaatggcc agtcgggcac acagagaaac ccaaaagttt
 tgcatacacc agccccagga tccatgacaa tgtgggagat ctatccatgc atgttcccgg
 gaaggggtct agatctaggg agccaagtga cattgttctt cggtcacctc atgagttgag
 actcactggc ttggaattcc agccagtcgg tggcagcagg ctggaatctg cctgagttgg
 gaccaggttc ctggggggaa gggcagtcgc catctctgca gttcagtaga ctcagtcgtt
 tcagcccacc tgctttgaag aatacaggaa gtctagacaa agaggtgtcc ccccagcaca
 gcacagctgc cttgccagat tgtggctaga ctgcttcttt aaacgggacc ctaatccatc
 cctccccagt gggcgagacc tccctgcagg ggcttcagcc actctagcaa gggttctaga
 gacagaactc tgagctctag tgaagaggag cagccacaac tctgtggttc agtagactca
 gccatttcag tctgccagct ttggaaaata cacacggtct ggatgaggaa cggtcccacc
 caatgcaatg catctgctct accaaagggc agccagactg cttctttgga gaggttcctg
 attctgtttc tcctggctgg gtaagaccta ccagcagggg tctccagcac attctacagg
 agagttcagg ccaggaacag gtcagttatc ctctaggttt gagctgccag aagaagaagc
 ag
 R
 ctgctatctt tgctgttatc tttgccttca ctggtgatag caagctgtta tgtttgcatt
 cactggtgat acctctgggt atgagaaaca ctgaagcaag tagggtctga agcagacctc
 aagcaaacca cagcagcctt atggaagagg ggcctgactg ctAAAAGAAA ACCAAACAAA
 TAGAAAACAA CAACTGCAAC aacatcaaca aaaaagacct cacaaaaacc tcattcaaag
 gtcagcaacc tcaaggatca aaggtagaga agcctacaaa tatgagaatc aatgcaaaaa
 agctgaaagt gcaaaaagcc agagggcctc ttctcctcca aatgactgca acacctctct
 agcaagggca cagaactggg ctcaggctga gatagctgaa ttgaaagaag taagcttcag
 aaagtgggta ataataaatt ttgctgagct aaaggagcat gttgtaatcc agtgcaaaga
 agctaagaat cataataaaa caatgccaga atggatagtc agaatagcca atatagagag
 gaacataact gacccggtgg agctgaaaaa cacatcacga gaacttgaca atgcaatcac
 aagtattatt agcagaacag accaagtgga gataagaatc ttagagcttg aagactatct
 ttctgaaata aggcaggcaa acaaagaata cagtaaaaag aataaaaagg aatgaacaaa
 acctccgaga attatgggat tatgtaaaga gactgaacct acaactgatt ggagtaccta
 aaacagatga ggagaatgga actaagttga aaaacatact ttaggatttc atcctggaga
 aattccccaa cctagcaaga caggccaaca ttcaaattca ggaaatgcag agaacaccac
 taagatactc cacgagaaaa tcagctgcaa gactcataat aatcagattc tccaaggtcg
 aaatgtaagt aaaaatgtta agccagagag aaaggccagg tcacctaaaa agggaagccc
 atcagactaa cagaggatct ctcagtggaa accctacaag tcagaagaaa ttgggggcca
 atatttaaca ttcttaaaga aaagaatttt caacccagaa tttgacatcc tgccaaacta
 agcctcataa gtgaaggaga aatgagatta ttttcagaca agcaaatgct gagggaattt
 atcaccacca ggcctgcctt gcaagtgttc ctgaatgaac cactaaatat tgaaagaaaa
 atatcattac cagccacaac ataaacatgc tgaagtatac agaccagtga tactatgaag
 caaccacata aacaagtctg caaaataatt ggctaacatc atgatgacag gattacattc
 acacataaca atactaacct taaatgtaaa cgggctaaat gccccaataa aaagacaaag
 gatggcaagc tgaataaaga cacacatagg ctcaaaataa agggatggag aaaaatttac
 caagaaaatg gaaaacagaa aaaagcaggg gccacaatcc tagtttctga acaaaattct
 tcaaaccaac aaaggtcaaa aatgacaaag aagggcatta tataatggta acaagttcaa
 ttcaacaaga agagctaacg atcctaaata tatatgtacc caatacagga gcactcagat
 taataaacca agttcttaga gacctagaaa gagacttaga tttccacaaa ataatagtgg
 gagacgtcaa cattccactg tcagtaagag acagatcatc atgacagaaa attaacaaag
 atattcagga cctgaacgca gctctggatc aagtggacct gataaatatc tacataactc
 tccaccccaa aacaacagaa tacatattat tctcatcacc acatggcact aattctaaaa
 ttgaccacat aattggaagt aaaacactcc ttagcaaatg caaaagaatg gaaatcataa
 caaactcttt atcagaccac agcacaatca aattagaact caagattaag aaactcactc
 aaaaccacta atctacatgg aaattaagca acctgcttct gattgactcc tgggtaaata
 ataaaaatca aaaagttctt tgaaaccaat gagaacaaag agacaacata ccagaatctc
 tggaatgcag ctaatgcagt gttaagagga aaatttatag cactaaatgc ccacatcaaa
 aagctagaaa gatctcaagt taacagcctg acataacaac taaaagaaat agagtaccta
 gagcaaacac accccaaagc tagcagaaga caagaaataa ccaagatcag agtggaactg
 aagaagatag agacataaaa accccttcaa aaaatcaaca aatacaggag ttttttaaaa
 aattaataaa atagatagac cactagctag actaataaag aagaaaagag aaaaatcaaa
 caaaaaccat cagaaatgat aaggggttta tcaccactga ccctgcagaa atactaacaa
 ccacctgaaa atactataaa aacctctatg cacataaact agaaaatctg gaaaaaaaat
 cattaaattc ctggactcat acaccctccc aagactaaat cagagataaa ttgaatccct
 gaatagacaa ataactagtt ctgaaattga ggcagtaata aatagcctac caaccaaaaa
 aagcccagga ccaacagatt catagctgaa ttgtaccaga ggtacaaaga agagctggta
 ctgagagaca ggactagcta gatttcctag gccaactaag aattcgtatg ccttgctgga
 aaaggtgacc acacctacct ttaagcatgg ggcctgtaac tcagctcaca cccaacccgt
 caggtagtaa agaggtctca ctaaaataca aattaggcca atgcacgagg taaagaaata
 gtcaaatcat atatcacctg agagcacagg gggagggaca atgatcggaa tataaactca
 ggcattggac cagggaggag caaccccctt ttggtccctt cccattttat gggagctctc
 ttcactctat ttaaatcctg caactgcaca ctcttctggt ccgtgttttt ttatgggtcg
 agctgagctt tcactcacca tccaccactg ctgtttgctg ccatcacaga cccacggctg
 acttccaccc ctccagatcc agcagggtgt ccactgcact tctgatccag ccagacagtg
 cccattgctg ctcccaattg ggctagaggc tcgccattgt tcctgagcag gctaagtgcc
 tggggttcat cctaatcgag ctgaatagag ctgtaacatt caccgcatgg cccaagattc
 cattccttgg aatccataag gccaagaacc ccgggttaga gaacaagagg cttgctgcca
 tcttggaagc agcccaccac catcttggga gctctaagaa caaggacccc tggtaacagt
 accatttcta ctgaaactat tccaaaaatt tgaagaggaa caactcccta actcattcta
 tgaggccagc atcagcctga tatgaaaact tggcatagat acaacaaaaa aaggaaactt
 caggccaata tccttgatgc atatcaatgc aaaaatcctc agtaaaatat tggcaaactg
 aatccagtag cacatcaagg agcttattca cgaccatcaa gttggcttca tcccgggatg
 caagactggt tcaacataca caaatcaata agcacaattc atcacataag cagaactaaa
 gacaagacca cctgattatc tcaatagatg cagaaaaagc tttcaataaa attcaacctc
 ctttcatgtt aaaaactctc aacaaactag gtattgatgg aaatatatct caaaatcata
 agaactattt atgacaaatc cacagccaat atcatactga atgggcaaaa gctggaagca
 ttctccttga aaaccagcag aagagaagga tgtcctctct caccactcct actcaacata
 gtattggaag ttctggccaa agcaatcagg gaagagaaaa gaataagggg tattcaaata
 agaagagagg aagtcaaatt gcctttcttt gcagacgaca tgatcctata tctagaaaaa
 cccatcatct catcctgaaa gattcttaag ctgataagca tcttcaggat acaaaataaa
 tgtgcaaaat tcactagcat tcttatacat caacaatagg caagcagaca accaaatcct
 aaatgaacta tcattcacaa ttgctacaaa aagaataaaa taccggctgt agtcaggggc
 tcactccttt aatcccagca ctttgggagg cccaggtggg tggattgtga ggtctggagt
 tcaagaccag ccaggccaag atggtgaaac ccatctctac taaaaacaca cacacaaaat
 taccaggcat ggtggcgtgc acctgtaata tcagctacta ggggggtgag gcagagaatt
 gttagaaccc aggaggtgga ggttgcagta agccgagatc gcggcactgc gctccagcct
 gggcaacaga ctgagactct gtcaaaaaaa aaaaagaaag aaagaaagaa taaaatacca
 aggaatatat ttgacagttg aagtgaagga cctcttcaag aaccacaaac cactgctcaa
 ataagtcaga gaggacacaa acaaatagaa aatattccat gctcatgagt aggaagaatc
 aatattgtga aaatggccat actgcccaaa gtaatttata gattcaatgc catttccatt
 gagctaccac tgacattctt gacagaatta gaaaaaactt ttttaaaatt tatatggaac
 caaaaaagag tctgaatagc tataaacaat tctaagcaaa aagaacaaag ctggaggcat
 cacactacct gacttcaaac tattctataa ggctacagta actaaaacag catggtactg
 gtacaagaac agacagacag accaatggaa cagaatggag aactcagaaa taagactgca
 cacctacaac catctgttct ttgacaaacc tgacaaaagc aatggaggaa atattgccta
 tttaataaat ggtgctggga gaactagcta gccatatgca gaaaatttaa actggacccc
 ttccttacat catatacata aattaactca agatagatta aagacttaga tgtaaaacac
 aaaactataa aaaacctaga agaaaatcta ggcaatacca ttcaggacat aggaacaagc
 aaagatttca taataaaaat gccaaaagca attgtaacaa aagcaaaaat tggcaaatga
 gatctaatta aactaaagaa ctgctgcaca gcaaaagaaa ctgtcatcag aaagaacaga
 cagcctacag aatggaagaa aatttgtgca atctatgcac ctgaccaagg tctaatatcc
 agagtctaca aggaacttaa acaaatttac aaagaaaaaa attaaaaagt gggcaaagga
 catgaacaga cacttctcaa aacatacatg tggccaagaa tcgtggaaaa aaagctcaac
 atcactgatc attagagaaa tgcaagtcaa aaatgagata ccatctcatg ccagtcagaa
 tggtgactat taaaaagtca aaagcaacag atgctggcga ggttgtggag aaaaaggaac
 acttttacac tgttggtggg agcgtaaagt agttcaacca ttggggaaga cagagtgtgg
 caattcctca aagacagaga ggcagaaata ccatttgacc cagcaatatc attactagct
 atatacccaa atgaatataa atcattctat tacaaagata catgtgcacg tatgtttatt
 gcagcactat tcacaagagt aatacatgga atcaacccca ttgcccatca gtgatagact
 ggataaagaa aatgtgctac atatatacac catggaatac tatgcatcca taaaaaggaa
 ggagatcatg tcctttgcag tgacatggat ggaattggaa gtcactatcc ccagcaaact
 aatcctggaa cagaaaacca aacactgtat gttttcattt ttaagtggga gctgaatgat
 gagaacacgt ggacacatgg gttgggggga aatacacatc tggtctgtca gagggggtgt
 gaagggaggg agagcatcag gaagaatagc taatggatgc tgggcttaat acctaggtga
 tgggatgatc tttgcagcaa accactgtgg cacacgttta cctatgtaac aaacctgcac
 ataaggcaca tgtaccccta aacttaaaat aaaagttgaa ggtaaaaaga aaaGAGAAAC
 AAAAAgaccc caaaagcaaa tgcaacaaaa agaaaaataa ataaatggga cctaaattaa
 actaaaaact tttgcactac aaaagaaata atcatcagag taaacagaca acccactgaa
 tagcagaaaa tatttgcaaa ctatgcatcc aacaaaggac tgatatctaa aatccacaag
 gaacccacac aaatcagcaa gaaaaaaaaa acccaaataa tcccatcaaa aagtgggcaa
 atgacacaaa tagacacttc tataaagaag atatacaaat caccaataaa catataaaaa
 tgttcaacat cagtaatcat cagggaaatg caaattaaaa tcacaattag ataccacttt
 accctaggta cactgaatat tactaaaaag tcaacaaaca atagctgttg gcatggatat
 ggtgaaaagt gaacactttt acactgttgg tggggacgga aatagaggtt gttagtacaa
 cgtctatgga aaatagtacg gagatttctc aaagaactaa aagtagatct aacattcgat
 ccagcaatcc cactactggg tatctatcca aaagaaaaga agtcattata tcaaaaagac
 acttgcacat gtatgtttat cacagcacaa atcacaattg aaaacatatg gaaccaacct
 aagtgcccat taactgatga gtgaataaag aaaatgtggt atgtatacac acacacaaac
 acacagacga tggaatacta ctcaaccata aaaaaaatgt attttcagca acatggatgg
 agctggaggc cattattctg aatgaagtaa ctcaggaatg gaaagccaaa taccttatgt
 tctcaattat aagtggatac taagctatgg gtatgcaaag gcagacagag tagtataatg
 gacactggag actcagaagc agagagggtg ggaaggtgtg gggaataaaa agctacatat
 tgggtacaat gtacactact cagatgttag gtgcactaaa atcagacttc accactatac
 aattcatcct tgtaaccaaa aaccacttgt gccccaaaag ctattgaaat aaTATATATT
 TATACATAAT AAAATTCAAA AATTATCCCA GAACAGTATT TCTAAAGGTT GCCAAATAAT
 TCACCTGCCA AAGATCCATA TCTTATCATT TATTTACTCA CTGTCTTATC ACACATTTAG
 CTCTTCGTAT TTCATTACCA TTAATAAAGT ACAA

  NCBI Resource Links back to top
Submitter-Referenced
GenBank
NT_078106
dbSNP Blast Analysis

  Population Diversity (Alleles in RefSNP orientation) . See additional population frequency from 1000Genome [here] back to top

Sample AscertainmentGenotype DetailAlleles
ss#PopulationIndividual
Group
Chrom.
Sample Cnt.
SourceA/A
A/G
G/G
HWPA
G
ss12052339HapMap-CEUEuropean 226IG0.141592920.150442480.707964600.001000000.216814160.78318584
HapMap-HCBAsian 90IG 1.00000000 1.00000000
HapMap-JPTAsian 88IG 1.00000000 1.00000000
HapMap-YRISub-Saharan African 222IG0.126126130.171171170.702702700.001000000.211711700.78828830
HAPMAP-ASW 98IG0.081632650.122448980.795918350.001000000.142857150.85714287
HAPMAP-CHD 166IG0.01204819 0.987951820.001000000.012048190.98795182
HAPMAP-GIH 176IG0.045454550.090909090.863636370.001000000.090909090.90909094
HAPMAP-LWK 180IG0.100000000.133333340.766666650.001000000.166666670.83333331
HAPMAP-MEX 98IG 0.122448980.877551021.000000000.061224490.93877554
HAPMAP-MKK 272IG0.029411760.154411760.816176470.050043000.106617640.89338237
HAPMAP-TSI 172IG0.139534890.151162790.709302310.001000000.215116280.78488374
ENSEMBL_Watson 2IG 1.00000000 1.00000000
ENSEMBL_Venter 2IG 1.00000000 1.00000000
ss1554916149EAS 1008AF 0.006000000.99400002
EUR 1006AF 0.128199990.87180001
AFR 1322AF 0.171700000.82830000
AMR 694AF 0.049000000.95100003
SAS 978AF 0.068500000.93150002
ss165076499YRISub-Saharan African 2IG 1.00000000 0.500000000.50000000

SummaryAverage
Het.+/- std err:
Individual
Count
Founders
Count
Individual
Overlap
Genotype
Conflict
Additional Freq. Data
0.215+/-0.2480000ALFRED: The Allele Frequency Database

  Validation Summary: back to top
Validation statusMarker displays
Mendelian segregation
PCR results confirmed
in multiple reactions
Homozygotes detected
in individual genotype data
byClusterbyFreqwith2hitWith1000GenomeData
DoubleHit found by:  BCM_SSAHASNP
UNKNOWNUNKNOWNUNKNOWN

GENERAL: Contact Us | Homepage | Announcements |dbSNP Summary | Genome | FTP SERVER | Build History | Handle Request
DOCUMENTATION: FAQ | Searchable FAQ Archive | Overview | How to Submit | RefSNP Summary Info | Database Schema
SEARCH: Entrez SNP | Blast SNP | Batch Query | By Submitter |New Batches | Method | Population | Publication | Batch | Locus Info | Between Marker
NCBI: PubMed | Entrez | BLAST | OMIM | Taxonomy | Structure

Disclaimer     Privacy statement