U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 711

1.
Andrew O. Suen, Fengqian Chen, Sheng Wang, Ziyi Li, Jing Zhu, Yang Yang, Olivia Conn, Kerri Lopez, Ping Cui, Laurence Wechsler, Alan Cross, Gary Fiskum, Rosemary Kozar, Peter Hu, Catriona Miller, Lin Zou, Brittney Williams, Wei Chao
J Immunol. 2023 Jun 15; 210(12): 1990–2000. Published online 2023 May 3. doi: 10.4049/jimmunol.2300103
PMCID:
PMC10235856
2.
Mathilde Harel, Sébastien Fauteux-Daniel, Emiliana Rodriguez, Gaby Palmer, Cem Gabay
J Immunol. 2023 Jun 1; 210(11): 1790–1803. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.4049/jimmunol.2300065
PMCID:
PMC7614543
3.
Huan Jin, ZiMeng Kong, Bo Jiang, Min Tu, Jian Xu, Jing Cheng, Wenxiao Liu, Zhenhua Zhang, Yongqing Li
J Immunol. 2023 May 1; 210(9): 1408–1418. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.4049/jimmunol.2200423
PMCID:
PMC10116081
4.
Daniel D. Bravo, Yongchang Shi, Allison Sheu, Wei-Ching Liang, WeiYu Lin, Yan Wu, Minhong Yan, Jianyong Wang
J Immunol. 2023 Apr 15; 210(8): 1166–1176. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.4049/jimmunol.2200597
PMCID:
PMC10067786
5.
Ather Adnan, Shree Acharya, Leila A. Alenazy, Leticia de las Vecillas, Pedro Giavina Bianchi, Matthieu Picard, Lucia Calbache-Gil, Salvador Romero-Pinedo, Ana Clara Abadí´a-Molina, William Kerr, Chiara Pedicone, Jun Nagai, Eleanor Hollers, Daniel Dwyer, Mariana Castells
J Immunol. 2023 Mar 15; 210(6): 709–720. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.4049/jimmunol.2100485
PMCID:
PMC9986054
6.
Sarah Grabherr, Alexandra Waltenspühl, Lorina Büchler, Mechthild Lütge, Hung-Wei Cheng, Sonja Caviezel-Firner, Burkhard Ludewig, Philippe Krebs, Natalia B. Pikor
J Immunol. 2023 Mar 15; 210(6): 774–785. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200533
PMCID:
PMC9986052
7.
Emily Sible, Mary Attaway, Giuseppe Fiorica, Genesis Michel, Jayanta Chaudhuri, Bao Q. Vuong
J Immunol. 2023 Feb 15; 210(4): 369–376. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.4049/jimmunol.2200590
PMCID:
PMC9915862
8.
Helen J. von Richthofen, Geertje H.A. Westerlaken, Doron Gollnast, Sjanna Besteman, Eveline M. Delemarre, Karlijn Rodenburg, Petra Moerer, Daphne A.C. Stapels, Anand K. Andiappan, Olaf Rötzschke, Stefan Nierkens, Helen L. Leavis, Louis J. Bont, Suzan H.M. Rooijakkers, Linde Meyaard
J Immunol. 2023 Feb 15; 210(4): 389–397. Published online 2023 Jan 11. doi: 10.4049/jimmunol.2200169
PMCID:
PMC9915861
9.
Yu Liu, Weilin Wang, Jiejie Sun, Yinan Li, Shasha Wu, Qing Li, Miren Dong, Lingling Wang, Linsheng Song
J Immunol. 2023 Feb 1; 210(3): 245–258. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.4049/jimmunol.2200016
PMCID:
PMC9842941
10.
Jingping Yang, Isaiah Deresa, Wei-Hsien Ho, Hua Long, Daniel Maslyar, Arnon Rosenthal, Spencer C. Liang, Andrew Pincetic
J Immunol. 2023 Jan 15; 210(2): 204–215. Published online 2023 Jan 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200157
PMCID:
PMC9772397
11.
Jun Nagai, Junrui Lin, Joshua A. Boyce
J Immunol. 2022 Dec 15; 209(12): 2293–2303. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200452
PMCID:
PMC9719840
12.
Samira Mansouri, Himanshu Gogoi, Seema Patel, Divya S. Katikaneni, Arashdeep Singh, Alexandra Aybar-Torres, Guillaume de Lartigue, Lei Jin
J Immunol. 2022 Dec 1; 209(11): 2114–2132. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.4049/jimmunol.2200158
PMCID:
PMC9679991
13.
Lingzi Hong, Tomasz Herjan, Katarzyna Bulek, Jianxin Xiao, Suzy A. A. Comhair, Serpil C. Erzurum, Xiaoxia Li, Caini Liu
J Immunol. 2022 Nov 15; 209(10): 1860–1869. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200288
PMCID:
PMC9666330
14.
J Immunol. 2022 Nov 1; 209(9): 1806. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.4049/jimmunol.2200571
PMCID:
PMC9553793
15.
Qing Zhang, Yu Liu, Jieyue Liao, Ruifang Wu, Yi Zhan, Peng Zhang, Shuangyan Luo
J Immunol. 2022 Oct 15; 209(8): 1492–1498. Published online 2022 Oct 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200307
PMCID:
PMC9527209
16.
Leilei Liang, Yunshu Zhu, Jian Li, Jia Zeng, Guangwen Yuan, Lingying Wu
J Immunol. 2022 Oct 15; 209(8): 1606–1614. Published online 2022 Oct 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200329
PMCID:
PMC9527207
17.
Kavita Rawat, Shannon M. Soucy, Fred W. Kolling, Kiara Manohar Diaz, William T. King, Anita Tewari, Claudia V. Jakubzick
J Immunol. 2022 Oct 1; 209(7): 1252–1259. Published online 2022 Oct 1. doi: 10.4049/jimmunol.2200447
PMCID:
PMC9515310
18.
Veronika Krmeská, Juliana Bernardi Aggio, Susanne Nylén, Pryscilla Fanini Wowk, Antonio Gigliotti Rothfuchs
J Immunol. 2022 Jun 1; 208(11): 2549–2557. Published online 2022 Jun 1. doi: 10.4049/jimmunol.2100981
PMCID:
PMC9161203
19.
Ke Wang, Haibin Tong, Yitian Gao, Lan Xia, Xin Jin, Xiaoxue Li, Xianlu Zeng, Istvan Boldogh, Yueshuang Ke, Xueqing Ba
J Immunol. 2022 May 15; 208(10): 2376–2389. Published online 2022 May 15. doi: 10.4049/jimmunol.2200002
PMCID:
PMC9125198
20.
Kaori Suzuki, Mari Ohkuma, Akimasa Someya, Tomoya Mita, Isao Nagaoka
J Immunol. 2022 May 1; 208(9): 2163–2172. Published online 2022 May 1. doi: 10.4049/jimmunol.2100050
PMCID:
PMC9047070

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center