Logo of moltherMolecular Therapy

Volume 25(3);  2017 Mar 1

Editorial

Mir A. Hossain, Jörg Bungert
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 561–562. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.02.003
PMCID:
PMC5363208

Commentaries

Conrad Russell Cruz, Catherine M. Bollard
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 566–567. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.02.001
PMCID:
PMC5363207
Susmita Sahoo, Prabhu Mathiyalagan, Roger J. Hajjar
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 568–569. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.02.002
PMCID:
PMC5363198

Original Articles

Malika Hale, Taylor Mesojednik, Guillermo S. Romano Ibarra, Jaya Sahni, Alison Bernard, Karen Sommer, Andrew M. Scharenberg, David J. Rawlings, Thor A. Wagner
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 570–579. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.023
PMCID:
PMC5363191
Iulia Diaconu, Brandon Ballard, Ming Zhang, Yuhui Chen, John West, Gianpietro Dotti, Barbara Savoldo
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 580–592. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.01.011
PMCID:
PMC5363196
Hui Fen Zhao, Allistair Abraham, Yoon-Sang Kim, Yong-Dong Wang, Tamara Pestina, Jun Zhan, Keith Humphries, Arthur W. Nienhuis, Derek A. Persons
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 593–605. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.01.019
PMCID:
PMC5363206
Tobias Maetzig, Jens Ruschmann, Courteney K. Lai, Mor Ngom, Suzan Imren, Patricia Rosten, Gudmundur L. Norddahl, Niklas von Krosigk, Lea Sanchez Milde, Christopher May, Anton Selich, Michael Rothe, Ishpreet Dhillon, Axel Schambach, R. Keith Humphries
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 606–620. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.005
PMCID:
PMC5363216
Malte Mohme, Cecile L. Maire, Kristoffer Riecken, Svenja Zapf, Tim Aranyossy, Manfred Westphal, Katrin Lamszus, Boris Fehse
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 621–633. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.014
PMCID:
PMC5363186
Sarah Decembrini, Catherine Martin, Florian Sennlaub, Sylvain Chemtob, Martin Biel, Marijana Samardzija, Alexandre Moulin, Francine Behar-Cohen, Yvan Arsenijevic
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 634–653. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.015
PMCID:
PMC5363218
Pascal Duchesneau, Rickvinder Besla, Mathieu F. Derouet, Li Guo, Golnaz Karoubi, Amanda Silberberg, Amy P. Wong, Thomas K. Waddell
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 654–665. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.11.018
PMCID:
PMC5363215
Yu Liu, Dan Zhao, Fang Qiu, Ling-Ling Zhang, Shang-Kun Liu, Yuan-Yuan Li, Mei-Tong Liu, Di Wu, Jia-Xin Wang, Xiao-Qing Ding, Yan-Xin Liu, Chang-Jiang Dong, Xiao-Qi Shao, Bao-Feng Yang, Wen-Feng Chu
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 666–678. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.021
PMCID:
PMC5363217
Cristina Beltrami, Marie Besnier, Saran Shantikumar, Andrew I.U. Shearn, Cha Rajakaruna, Abas Laftah, Fausto Sessa, Gaia Spinetti, Enrico Petretto, Gianni D. Angelini, Costanza Emanueli
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 679–693. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.022
PMCID:
PMC5363195
Joep E.C. Eding, Charlotte J. Demkes, Joshua M. Lynch, Anita G. Seto, Rusty L. Montgomery, Hillary M. Semus, Aimee L. Jackson, Marc Isabelle, Stefano Chimenti, Eva van Rooij
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 694–704. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.01.012
PMCID:
PMC5363185
Karen L. Posey, Francoise Coustry, Alka C. Veerisetty, Mohammad Hossain, Danielle Gattis, Sheri Booten, Joseph L. Alcorn, Punit P. Seth, Jacqueline T. Hecht
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 705–714. Published online 2017 Feb 3. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.024
PMCID:
PMC5363192
Hua Wang, Haiyan Zhang, Qiuyi Sun, Yun Wang, Jun Yang, Jincheng Yang, Tao Zhang, Shenqiu Luo, Liping Wang, Yu Jiang, Chun Zeng, Daozhang Cai, Xiaochun Bai
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 715–727. Published online 2017 Jan 27. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.020
PMCID:
PMC5363189
Qian Zhang, Hong Ye, Fei Xiang, Lin-Jie Song, Li-Ling Zhou, Peng-Cheng Cai, Jian-Chu Zhang, Fan Yu, Huan-Zhong Shi, Yunchao Su, Jian-Bao Xin, Wan-Li Ma
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 728–738. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.017
PMCID:
PMC5363213
Ming Sun, Feng-qi Nie, Chongshuang Zang, Yunfei Wang, Jiakai Hou, Chenchen Wei, Wei Li, Xiang He, Kai-hua Lu
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 739–751. Published online 2017 Jan 25. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.018
PMCID:
PMC5363203
Dan Liu, Hui Tang, Xin-Yan Li, Man-Fei Deng, Na Wei, Xiong Wang, Ya-Fan Zhou, Ding-Qi Wang, Peng Fu, Jian-Zhi Wang, Sébastien S. Hébert, Jian-Guo Chen, Youming Lu, Ling-Qiang Zhu
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 752–764. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.01.018
PMCID:
PMC5363202
Katharine J. Liang, Kenton T. Woodard, Mark A. Weaver, John Paul Gaylor, Ellen R. Weiss, R. Jude Samulski
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 765–779. Published online 2017 Mar 1. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.016
PMCID:
PMC5363194
Kevin Isgrig, Jack W. Shteamer, Inna A. Belyantseva, Meghan C. Drummond, Tracy S. Fitzgerald, Sarath Vijayakumar, Sherri M. Jones, Andrew J. Griffith, Thomas B. Friedman, Lisa L. Cunningham, Wade W. Chien
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 780–791. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1016/j.ymthe.2017.01.007
PMCID:
PMC5363211
Haiyan Fu, Aaron S. Meadows, Tierra Ware, Robert P. Mohney, Douglas M. McCarty
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 792–802. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.025
PMCID:
PMC5363204
Mao Mao, Liangli Wang, Chun-Chi Chang, Katheryn E. Rothenberg, Jianyong Huang, Yingxiao Wang, Brenton D. Hoffman, Paloma B. Liton, Fan Yuan
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 803–815. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.009
PMCID:
PMC5363188
Moshe Y. Flugelman, Moshe Halak, Boris Yoffe, Jacob Schneiderman, Chen Rubinstein, Allan-Isaac Bloom, Eran Weinmann, Ilya Goldin, Victor Ginzburg, Olga Mayzler, Aaron Hoffman, Belly Koren, Diana Gershtein, Michal Inbar, Marina Hutoran, Adili Tsaba
Mol Ther. 2017 Mar 1; 25(3): 816–825. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1016/j.ymthe.2016.12.019
PMCID:
PMC5363187

Articles from Molecular Therapy are provided here courtesy of The American Society of Gene & Cell Therapy