Skip to main content
Access keys NCBI Homepage MyNCBI Homepage Main Content Main Navigation

Volume 32(11);  2022

Original Articles

Ryosuke Fujii, Asahi Hishida, Takeshi Nishiyama, Masahiro Nakatochi, Keitaro Matsuo, Hidemi Ito, Yuichiro Nishida, Chisato Shimanoe, Yasuyuki Nakamura, Tanvir Chowdhury Turin, Sadao Suzuki, Miki Watanabe, Rie Ibusuki, Toshiro Takezaki, Haruo Mikami, Yohko Nakamura, Hiroaki Ikezaki, Masayuki Murata, Kiyonori Kuriki, Nagato Kuriyama, Daisuke Matsui, Kokichi Arisawa, Sakurako Katsuura-Kamano, Mineko Tsukamoto, Takashi Tamura, Yoko Kubo, Takaaki Kondo, Yukihide Momozawa, Michiaki Kubo, Kenji Takeuchi, Kenji Wakai
J Epidemiol. 2022; 32(11): 483–488. Prepublished online 2021 Feb 20. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20200540
PMCID:
PMC9551292
Masaki Machida, Tomoko Takamiya, Shiho Amagasa, Hiroshi Murayama, Takeo Fujiwara, Yuko Odagiri, Hiroyuki Kikuchi, Noritoshi Fukushima, Mitsuo Kouno, Yu Saito, Fumitoshi Yoshimine, Shigeru Inoue, Yugo Shobugawa
J Epidemiol. 2022; 32(11): 489–495. Prepublished online 2021 Mar 13. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20200534
PMCID:
PMC9551294
Mayu Yasuda Uemura, Tetsuya Ohira, Seiji Yasumura, Akira Sakai, Atsushi Takahashi, Mitsuaki Hosoya, Masanori Nagao, Hironori Nakano, Hitoshi Ohto, Kenji Kamiya
J Epidemiol. 2022; 32(11): 496–501. Prepublished online 2021 Apr 3. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20200597
PMCID:
PMC9551296
Chih-Ching Liu, Chien-Hui Liu, Yu Sun, Huey-Jane Lee, Li-Yu Tang, Ming-Jang Chiu
J Epidemiol. 2022; 32(11): 502–509. Prepublished online 2021 Apr 10. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20200602
PMCID:
PMC9551297
Cyrus Ghaznavi, Daisuke Yoneoka, Yuta Tanoue, Stuart Gilmour, Takayuki Kawashima, Akifumi Eguchi, Yumi Kawamura, Hiroaki Miyata, Shuhei Nomura
J Epidemiol. 2022; 32(11): 510–518. Prepublished online 2022 Jul 2. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20220064
PMCID:
PMC9551293

Short Communication

Daisuke Nishioka, Chisato Tamaki, Noriko Furuita, Hirokazu Nakagawa, Erin Sasaki, Rika Uematsu, Takeshi Ozaki, Satoshi Wakata, Naoki Kondo
J Epidemiol. 2022; 32(11): 519–523. Prepublished online 2021 Mar 27. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20210005
PMCID:
PMC9551295

Letter to the Editor

Satoshi Seino, Shoji Shinkai, Akihiko Kitamura, Yu Nofuji, Yuri Yokoyama, Toshiki Hata, Yoshinori Fujiwara
J Epidemiol. 2022; 32(11): 524–526. Prepublished online 2022 Jul 23. Published online 2022 Nov 5. doi: 10.2188/jea.JE20220084
PMCID:
PMC9551291

Articles from Journal of Epidemiology are provided here courtesy of Japan Epidemiological Association