U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 8

1.
Sunshin Kim, HeeJung Jung, Sung Hee Han, SeungJae Lee, JeongSub Kwon, Min Gyun Kim, Hyungsik Chu, Kyudong Han, Hwanjong Kwak, Sunghoon Park, Hee Jae Joo, Minae An, Jungsu Ha, Kyusang Lee, Byung Chul Kim, Hailing Zheng, Xinqiang Zhu, Hongliang Chen, Jong Bhak
BMC Med Genomics. 2016; 9: 61. Published online 2016 Oct 3. doi: 10.1186/s12920-016-0222-5
PMCID:
PMC5048604
2.
Qingmo Yang, Xingqiang Zhu, Yulu Liu, Zhi He, Huan Xu, Hailing Zheng, Zhiming Huang, Dan Wang, Xiaofang Lin, Ping Guo, Hongliang Chen
Clin Epigenetics. 2024; 16: 33. Published online 2024 Feb 27. doi: 10.1186/s13148-024-01641-x
PMCID:
PMC10898043
3.
Sunshin Kim, HeeJung Jung, Sung Hee Han, SeungJae Lee, JeongSub Kwon, Min Gyun Kim, Hyungsik Chu, Hongliang Chen, Kyudong Han, Hwanjong Kwak, Sunghoon Park, Hee Jae Joo, Byung Chul Kim, Jong Bhak
BMC Med Genomics. 2016; 9: 22. Published online 2016 Apr 30. doi: 10.1186/s12920-016-0182-9
PMCID:
PMC4851803
4.
Young Joo Jeon, Yulin Zhou, Yihan Li, Qiwei Guo, Jinchun Chen, Shengmao Quan, Ahong Zhang, Hailing Zheng, Xingqiang Zhu, Jin Lin, Huan Xu, Ayang Wu, Sin-Gi Park, Byung Chul Kim, Hee Jae Joo, Hongliang Chen, Jong Bhak
PLoS One. 2014; 9(10): e110240. Published online 2014 Oct 20. doi: 10.1371/journal.pone.0110240
PMCID:
PMC4203771
5.
Ping Guo, Hailing Zheng, Yihan Li, Yuntong Li, Yue Xiao, Jin Zheng, Xingqiang Zhu, Huan Xu, Zhi He, Qian Zhang, Jinchun Chen, Mingshan Qiu, Min Jiang, Pingguo Liu, Hongliang Chen
Clin Epigenetics. 2023; 15: 2. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.1186/s13148-022-01420-6
PMCID:
PMC9814445
6.
Quanfei Huang, Yanhui Liu, Wei Lei, Jiajie Liang, Yang Wang, Minhua Zheng, Xiaoyan Huang, Yuanru Liu, Kaisheng Huang, Min Huang
J Clin Lab Anal. 2023 Jan; 37(1): e24827. Published online 2022 Dec 29. doi: 10.1002/jcla.24827
PMCID:
PMC9833975
7.
Hyuk-Jung Kwon, Ui-Hyun Park, Chul Jun Goh, Dabin Park, Yu Gyeong Lim, Isaac Kise Lee, Woo-Jung Do, Kyoung Joo Lee, Hyojung Kim, Seon-Young Yun, Joungsu Joo, Na Young Min, Sunghoon Lee, Sang-Won Um, Min-Seob Lee
Cancers (Basel) 2023 Sep; 15(18): 4556. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.3390/cancers15184556
PMCID:
PMC10526503
8.
Ligang Xia, Zhoufang Li, Bo Zhou, Geng Tian, Lidong Zeng, Hongyu Dai, Xiaohua Li, Chaoyu Liu, Shixin Lu, Feiyue Xu, Xiaonian Tu, Fang Deng, Yuancai Xie, Weiren Huang, Jiankui He
Sci Rep. 2017; 7: 7526. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1038/s41598-017-06106-1
PMCID:
PMC5548860

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center