Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 7463

1.
Guo-Yan Yang, Li-Qiong Wang, Jun Ren, Yan Zhang, Meng-Ling Li, Yu-Ting Zhu, Jing Luo, Yan-Jun Cheng, Wen-Yuan Li, Peter M. Wayne, Jian-Ping Liu
PLoS One. 2015; 10(3): e0120655. Published online 2015 Mar 16. doi: 10.1371/journal.pone.0120655
PMCID:
PMC4361587
2.
Yu Xiang, Liming Lu, Xiankun Chen, Zehuai Wen
PLoS One. 2017; 12(4): e0174872. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1371/journal.pone.0174872
PMCID:
PMC5381792
3.
Peter M. Wayne, Brian J. Gow, Madalena D. Costa, C.-K. Peng, Lewis A. Lipsitz, Jeffrey M. Hausdorff, Roger B. Davis, Jacquelyn N. Walsh, Matthew Lough, Vera Novak, Gloria Y. Yeh, Andrew C. Ahn, Eric A. Macklin, Brad Manor
PLoS One. 2014; 9(12): e114731. Published online 2014 Dec 10. doi: 10.1371/journal.pone.0114731
PMCID:
PMC4262457
4.
Michele R. Solloway, Stephanie L. Taylor, Paul G. Shekelle, Isomi M. Miake-Lye, Jessica M. Beroes, Roberta M. Shanman, Susanne Hempel
Syst Rev. 2016; 5: 126. Published online 2016 Jul 27. doi: 10.1186/s13643-016-0300-y
PMCID:
PMC4962385
5.
Yingge Tong, Ling Chai, Song Lei, Miaomiao Liu, Lei Yang
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 1701372. Published online 2018 Aug 15. doi: 10.1155/2018/1701372
PMCID:
PMC6114250
6.
Chenchen Wang, Christopher H Schmid, Roger A Fielding, William F Harvey, Kieran F Reid, Lori Lyn Price, Jeffrey B Driban, Robert Kalish, Ramel Rones, Timothy McAlindon
BMJ. 2018; 360: k851. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1136/bmj.k851
PMCID:
PMC5861462
7.
Theresa H. M. Kim, Juan Pascual-Leone, Janice Johnson, Hala Tamim
BMC Psychol. 2016; 4: 29. Published online 2016 May 31. doi: 10.1186/s40359-016-0137-0
PMCID:
PMC4886430
8.
Ling Jun Kong, Romy Lauche, Petra Klose, Jiang Hui Bu, Xiao Cun Yang, Chao Qing Guo, Gustav Dobos, Ying Wu Cheng
Sci Rep. 2016; 6: 25325. Published online 2016 Apr 29. doi: 10.1038/srep25325
PMCID:
PMC4850460
9.
Xiao-hong Pan, Amina Mahemuti, Xue-hua Zhang, Ya-ping Wang, Po Hu, Ju-bo Jiang, Mei-xiang Xiang, Gang Liu, Jian-an Wang
J Zhejiang Univ Sci B. 2016 Aug; 17(8): 640–648. doi: 10.1631/jzus.B1600052
PMCID:
PMC4980442
10.
Romy Lauche, Wenbo Peng, Caleb Ferguson, Holger Cramer, Jane Frawley, Jon Adams, David Sibbritt
Medicine (Baltimore) 2017 Nov; 96(45): e8517. Published online 2017 Nov 10. doi: 10.1097/MD.0000000000008517
PMCID:
PMC5690748
11.
Roger Jahnke, Linda Larkey, Carol Rogers, Jennifer Etnier, Fang Lin
Am J Health Promot.
Published in final edited form as: Am J Health Promot. 2010 JUL-AUG; 24(6): e1–e25. doi: 10.4278/ajhp.081013-LIT-248
PMCID:
PMC3085832
12.
Elena Salmoirago-Blotcher, Peter Wayne, Beth C Bock, Shira Dunsiger, Wen-Chih Wu, Loren Stabile, Gloria Yeh
Contemp Clin Trials.
Published in final edited form as: Contemp Clin Trials. 2015 Jul; 43: 243–251. Published online 2015 Jun 24. doi: 10.1016/j.cct.2015.06.020
PMCID:
PMC4522348
13.
Wen-Dien Chang, Shuya Chen, Chia-Lun Lee, Hung-Yu Lin, Ping-Tung Lai
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 1813979. Published online 2016 Aug 21. doi: 10.1155/2016/1813979
PMCID:
PMC5011213
14.
Mei-yi Siu, Diana T. F. Lee
BMC Geriatr. 2018; 18: 37. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12877-018-0720-8
PMCID:
PMC5797349
15.
Ching Lan, Ssu-Yuan Chen, May-Kuen Wong, Jin Shin Lai
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 983208. Published online 2013 Nov 17. doi: 10.1155/2013/983208
PMCID:
PMC3855938
16.
Mary Fischer, Nancy Fugate-Woods, Peter M Wayne
Menopause.
Published in final edited form as: Menopause. 2014 Nov; 21(11): 1181–1189. doi: 10.1097/GME.0000000000000257
PMCID:
PMC4209181
17.
Barbara L Niles, DeAnna L Mori, Craig P Polizzi, Anica Pless Kaiser, Annie M Ledoux, Chenchen Wang
BMJ Open. 2016; 6(11): e012464. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.1136/bmjopen-2016-012464
PMCID:
PMC5168527
18.
Guohua Zheng, Zhenyu Xiong, Xin Zheng, Junzhe Li, Tingjin Duan, Dalu Qi, Kun Ling, Lidian Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 221. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s12906-017-1694-3
PMCID:
PMC5397805
19.
Juan-Juan Fu, Jie Min, Peng-Ming Yu, Vanessa M McDonald, Bing Mao
BMJ Open. 2016; 6(8): e011297. Published online 2016 Aug 4. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011297
PMCID:
PMC4985849
20.
Jing Tao, Jiao Liu, Weilin Liu, Jia Huang, Xiehua Xue, Xiangli Chen, Jinsong Wu, Guohua Zheng, Bai Chen, Ming Li, Sharon Sun, Kristen Jorgenson, Courtney Lang, Kun Hu, Shanjia Chen, Lidian Chen, Jian Kong
J Alzheimers Dis.
Published in final edited form as: J Alzheimers Dis. 2017; 60(2): 389–400. doi: 10.3233/JAD-170477
PMCID:
PMC5659386

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for tai chi

  • Figure 2
  • Figure 2
  • Figure 2
  • Figure 5
See more (558)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center