Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 10111

1.
Guo-Yan Yang, Li-Qiong Wang, Jun Ren, Yan Zhang, Meng-Ling Li, Yu-Ting Zhu, Jing Luo, Yan-Jun Cheng, Wen-Yuan Li, Peter M. Wayne, Jian-Ping Liu
PLoS One. 2015; 10(3): e0120655. Published online 2015 Mar 16. doi: 10.1371/journal.pone.0120655
PMCID:
PMC4361587
2.
Ting-Wei Xia, Yue Yang, Wei-Hong Li, Zhao-Hui Tang, Zong-Run Li, Li-Jun Qiao
BMC Complement Altern Med. 2019; 19: 63. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-019-2475-y
PMCID:
PMC6419417
3.
Chengyao Guo, Guiling Xiang, Liang Xie, Zilong Liu, Xiaomin Zhang, Qinhan Wu, Shanqun Li, Yan Wu
J Thorac Dis. 2020 Mar; 12(3): 504–521. doi: 10.21037/jtd.2020.01.03
PMCID:
PMC7139037
4.
Samuel R. Nyman, Christopher Hayward, Wendy Ingram, Peter Thomas, Sarah Thomas, Michael Vassallo, James Raftery, Helen Allen, Yolanda Barrado-Martín
BMC Geriatr. 2018; 18: 263. Published online 2018 Nov 3. doi: 10.1186/s12877-018-0935-8
PMCID:
PMC6215631
5.
Tongjian You, Elisa F. Ogawa, Saurja Thapa, Yurun Cai, Huan Zhang, Satoshi Nagae, Gloria Y. Yeh, Peter M. Wayne, Ling Shi, Suzanne G. Leveille
Aging Clin Exp Res.
Published in final edited form as: Aging Clin Exp Res. 2018 Nov; 30(11): 1335–1343. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1007/s40520-018-0922-0
PMCID:
PMC6126990
6.
Yu Xiang, Liming Lu, Xiankun Chen, Zehuai Wen
PLoS One. 2017; 12(4): e0174872. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1371/journal.pone.0174872
PMCID:
PMC5381792
7.
Peter M. Wayne, Brian J. Gow, Madalena D. Costa, C.-K. Peng, Lewis A. Lipsitz, Jeffrey M. Hausdorff, Roger B. Davis, Jacquelyn N. Walsh, Matthew Lough, Vera Novak, Gloria Y. Yeh, Andrew C. Ahn, Eric A. Macklin, Brad Manor
PLoS One. 2014; 9(12): e114731. Published online 2014 Dec 10. doi: 10.1371/journal.pone.0114731
PMCID:
PMC4262457
8.
Jiawei Qin, Yi Zhang, Lijian Wu, Zexiang He, Jia Huang, Jing Tao, Lidian Chen
Medicine (Baltimore) 2019 Sep; 98(37): e17099. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1097/MD.0000000000017099
PMCID:
PMC6750325
9.
Michele R. Solloway, Stephanie L. Taylor, Paul G. Shekelle, Isomi M. Miake-Lye, Jessica M. Beroes, Roberta M. Shanman, Susanne Hempel
Syst Rev. 2016; 5: 126. Published online 2016 Jul 27. doi: 10.1186/s13643-016-0300-y
PMCID:
PMC4962385
10.
Yingge Tong, Ling Chai, Song Lei, Miaomiao Liu, Lei Yang
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 1701372. Published online 2018 Aug 15. doi: 10.1155/2018/1701372
PMCID:
PMC6114250
11.
Chenchen Wang, Christopher H Schmid, Roger A Fielding, William F Harvey, Kieran F Reid, Lori Lyn Price, Jeffrey B Driban, Robert Kalish, Ramel Rones, Timothy McAlindon
BMJ. 2018; 360: k851. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1136/bmj.k851
PMCID:
PMC5861462
12.
Roger Jahnke, Linda Larkey, Carol Rogers, Jennifer Etnier, Fang Lin
Am J Health Promot.
Published in final edited form as: Am J Health Promot. 2010 JUL-AUG; 24(6): e1–e25. doi: 10.4278/ajhp.081013-LIT-248
PMCID:
PMC3085832
13.
Theresa H. M. Kim, Juan Pascual-Leone, Janice Johnson, Hala Tamim
BMC Psychol. 2016; 4: 29. Published online 2016 May 31. doi: 10.1186/s40359-016-0137-0
PMCID:
PMC4886430
14.
Mengyao Chao, Chunyan Wang, Xiaosheng Dong, Meng Ding
J Diabetes Res. 2018; 2018: 7350567. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.1155/2018/7350567
PMCID:
PMC6079589
15.
Wen-Dien Chang, Shuya Chen, Chia-Lun Lee, Hung-Yu Lin, Ping-Tung Lai
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 1813979. Published online 2016 Aug 21. doi: 10.1155/2016/1813979
PMCID:
PMC5011213
16.
Ling Jun Kong, Romy Lauche, Petra Klose, Jiang Hui Bu, Xiao Cun Yang, Chao Qing Guo, Gustav Dobos, Ying Wu Cheng
Sci Rep. 2016; 6: 25325. Published online 2016 Apr 29. doi: 10.1038/srep25325
PMCID:
PMC4850460
17.
Xiao-hong Pan, Amina Mahemuti, Xue-hua Zhang, Ya-ping Wang, Po Hu, Ju-bo Jiang, Mei-xiang Xiang, Gang Liu, Jian-an Wang
J Zhejiang Univ Sci B. 2016 Aug; 17(8): 640–648. doi: 10.1631/jzus.B1600052
PMCID:
PMC4980442
18.
Mei-yi Siu, Diana T. F. Lee
BMC Geriatr. 2018; 18: 37. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12877-018-0720-8
PMCID:
PMC5797349
19.
Romy Lauche, Wenbo Peng, Caleb Ferguson, Holger Cramer, Jane Frawley, Jon Adams, David Sibbritt
Medicine (Baltimore) 2017 Nov; 96(45): e8517. Published online 2017 Nov 10. doi: 10.1097/MD.0000000000008517
PMCID:
PMC5690748
20.
Mary Fischer, Nancy Fugate-Woods, Peter M Wayne
Menopause.
Published in final edited form as: Menopause. 2014 Nov; 21(11): 1181–1189. doi: 10.1097/GME.0000000000000257
PMCID:
PMC4209181

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for tai chi

See more (716)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center