Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 13029

1.
Jiansheng Wen, Min Su
Int J Environ Res Public Health. 2021 May; 18(10): 5480. Published online 2021 May 20. doi: 10.3390/ijerph18105480
PMCID:
PMC8160700
2.
Jiafu Huang, Dandan Wang, Jinghao Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 5558805. Published online 2021 Mar 10. doi: 10.1155/2021/5558805
PMCID:
PMC7972853
3.
Yin Wu, Blair T. Johnson, Shiqi Chen, Yiyang Chen, Jill Livingston, Linda S. Pescatello
J Sport Health Sci. 2021 Mar; 10(2): 211–221. Published online 2020 May 1. doi: 10.1016/j.jshs.2020.03.007
PMCID:
PMC7987647
4.
Guo-Yan Yang, Li-Qiong Wang, Jun Ren, Yan Zhang, Meng-Ling Li, Yu-Ting Zhu, Jing Luo, Yan-Jun Cheng, Wen-Yuan Li, Peter M. Wayne, Jian-Ping Liu
PLoS One. 2015; 10(3): e0120655. Published online 2015 Mar 16. doi: 10.1371/journal.pone.0120655
PMCID:
PMC4361587
5.
Amy S Mudano, Peter Tugwell, George A Wells, Jasvinder A Singh, Cochrane Musculoskeletal Group
Cochrane Database Syst Rev. 2019 Sep; 2019(9): CD004849. Published online 2019 Sep 25. doi: 10.1002/14651858.CD004849.pub2
PMCID:
PMC6759565
6.
Ting-Wei Xia, Yue Yang, Wei-Hong Li, Zhao-Hui Tang, Zong-Run Li, Li-Jun Qiao
BMC Complement Altern Med. 2019; 19: 63. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-019-2475-y
PMCID:
PMC6419417
7.
Yanwei You, Leizi Min, Meihua Tang, Yuquan Chen, Xindong Ma
Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun; 18(11): 6150. Published online 2021 Jun 7. doi: 10.3390/ijerph18116150
PMCID:
PMC8201343
8.
Jiawei Qin, Yannan Chen, Shuai Guo, Yue You, Ying Xu, Jingsong Wu, Zhizhen Liu, Jia Huang, Lidian Chen, Jing Tao
Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 543627. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.3389/fendo.2020.543627
PMCID:
PMC7851054
9.
Chengyao Guo, Guiling Xiang, Liang Xie, Zilong Liu, Xiaomin Zhang, Qinhan Wu, Shanqun Li, Yan Wu
J Thorac Dis. 2020 Mar; 12(3): 504–521. doi: 10.21037/jtd.2020.01.03
PMCID:
PMC7139037
10.
Yuhao Si, Cenyi Wang, Heng Yin, Jinghui Zheng, Yang Guo, Guihua Xu, Yong Ma
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 4710527. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.1155/2020/4710527
PMCID:
PMC7439202
11.
Samuel R. Nyman, Christopher Hayward, Wendy Ingram, Peter Thomas, Sarah Thomas, Michael Vassallo, James Raftery, Helen Allen, Yolanda Barrado-Martín
BMC Geriatr. 2018; 18: 263. Published online 2018 Nov 3. doi: 10.1186/s12877-018-0935-8
PMCID:
PMC6215631
12.
Tongjian You, Elisa F. Ogawa, Saurja Thapa, Yurun Cai, Huan Zhang, Satoshi Nagae, Gloria Y. Yeh, Peter M. Wayne, Ling Shi, Suzanne G. Leveille
Aging Clin Exp Res.
Published in final edited form as: Aging Clin Exp Res. 2018 Nov; 30(11): 1335–1343. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1007/s40520-018-0922-0
PMCID:
PMC6126990
13.
Shaojun Lyu, Jianwei Zhang, Jianquan Nie, Cuihan Li, Tianming Gao, Wen Yuan, Zaihao Chen, Jing Ma
BMC Sports Sci Med Rehabil. 2020; 12: 43. Published online 2020 Jul 29. doi: 10.1186/s13102-020-00192-x
PMCID:
PMC7391605
14.
Peter M. Wayne, Brian J. Gow, Fengzhen Hou, Yan Ma, Jeffrey M. Hausdorff, Justine Lo, Pamela M. Rist, Chung-Kang Peng, Lewis A. Lipsitz, Vera Novak, Brad Manor
PLoS One. 2021; 16(1): e0242963. Published online 2021 Jan 22. doi: 10.1371/journal.pone.0242963
PMCID:
PMC7822271
15.
Mei-Lan Chen, Stephanie B. Wotiz, Starr M. Banks, Sabine A. Connors, Yuyin Shi
Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar; 18(6): 3179. Published online 2021 Mar 19. doi: 10.3390/ijerph18063179
PMCID:
PMC8003349
16.
Yu Xiang, Liming Lu, Xiankun Chen, Zehuai Wen
PLoS One. 2017; 12(4): e0174872. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1371/journal.pone.0174872
PMCID:
PMC5381792
17.
Peter M. Wayne, Brian J. Gow, Madalena D. Costa, C.-K. Peng, Lewis A. Lipsitz, Jeffrey M. Hausdorff, Roger B. Davis, Jacquelyn N. Walsh, Matthew Lough, Vera Novak, Gloria Y. Yeh, Andrew C. Ahn, Eric A. Macklin, Brad Manor
PLoS One. 2014; 9(12): e114731. Published online 2014 Dec 10. doi: 10.1371/journal.pone.0114731
PMCID:
PMC4262457
18.
Jiawei Qin, Yi Zhang, Lijian Wu, Zexiang He, Jia Huang, Jing Tao, Lidian Chen
Medicine (Baltimore) 2019 Sep; 98(37): e17099. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1097/MD.0000000000017099
PMCID:
PMC6750325
19.
Xinhu Zheng, Xiaoyang Wu, Zuhong Liu, Jing Wang, Keyang Wang, Jilin Yin, Xing Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 6636847. Published online 2021 Feb 25. doi: 10.1155/2021/6636847
PMCID:
PMC7932789
20.
Rima Solianik, Dalia Mickevičienė, Laura Žlibinaitė, Agnė Čekanauskaitė
Exp Gerontol. 2021 Jul 15; 150: 111363. Published online 2021 Apr 19. doi: 10.1016/j.exger.2021.111363
PMCID:
PMC8054611

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for tai chi

  • Figure 2
  • FIGURE 2
  • Figure 3
  • Figure 2
See more (1046)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center