U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 17066

1.
Jiansheng Wen, Min Su
Int J Environ Res Public Health. 2021 May; 18(10): 5480. Published online 2021 May 20. doi: 10.3390/ijerph18105480
PMCID:
PMC8160700
2.
Yin Wu, Blair T. Johnson, Shiqi Chen, Yiyang Chen, Jill Livingston, Linda S. Pescatello
J Sport Health Sci. 2021 Mar; 10(2): 211–221. Published online 2020 May 1. doi: 10.1016/j.jshs.2020.03.007
PMCID:
PMC7987647
3.
Jiafu Huang, Dandan Wang, Jinghao Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 5558805. Published online 2021 Mar 10. doi: 10.1155/2021/5558805
PMCID:
PMC7972853
4.
Guo-Yan Yang, Jennifer Hunter, Fan-Long Bu, Wen-Li Hao, Han Zhang, Peter M. Wayne, Jian-Ping Liu
Syst Rev. 2022; 11: 260. Published online 2022 Dec 3. doi: 10.1186/s13643-022-02100-5
PMCID:
PMC9719113
5.
Yanwei You, Leizi Min, Meihua Tang, Yuquan Chen, Xindong Ma
Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun; 18(11): 6150. Published online 2021 Jun 7. doi: 10.3390/ijerph18116150
PMCID:
PMC8201343
6.
Shirley PC Ngai, Alice YM Jones, Wilson Wai San Tam, Cochrane Airways Group
Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun; 2016(6): CD009953. Published online 2016 Jun 7. doi: 10.1002/14651858.CD009953.pub2
PMCID:
PMC8504989
7.
Guoyan Yang, Wenyuan Li, Nerida Klupp, Huijuan Cao, Jianping Liu, Alan Bensoussan, Hosen Kiat, Diana Karamacoska, Dennis Chang
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 3. Published online 2022 Jan 4. doi: 10.1186/s12906-021-03482-0
PMCID:
PMC8725570
8.
Hamad Alkharji, Quan Fu Gan, Chai Nien Foo
Iran J Public Health. 2022 Nov; 51(11): 2449–2457. doi: 10.18502/ijph.v51i11.11162
PMCID:
PMC9745417
9.
Amy S Mudano, Peter Tugwell, George A Wells, Jasvinder A Singh, Cochrane Musculoskeletal Group
Cochrane Database Syst Rev. 2019; 2019(9): CD004849. Published online 2019 Sep 25. doi: 10.1002/14651858.CD004849.pub2
PMCID:
PMC6759565
10.
Patricia Huston, Bruce McFarlane
Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): 881–890.
Cet article est disponible en français: Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): e645–e654.
PMCID:
PMC9844554
11.
Guo-Yan Yang, Li-Qiong Wang, Jun Ren, Yan Zhang, Meng-Ling Li, Yu-Ting Zhu, Jing Luo, Yan-Jun Cheng, Wen-Yuan Li, Peter M. Wayne, Jian-Ping Liu
PLoS One. 2015; 10(3): e0120655. Published online 2015 Mar 16. doi: 10.1371/journal.pone.0120655
PMCID:
PMC4361587
12.
Ting-Wei Xia, Yue Yang, Wei-Hong Li, Zhao-Hui Tang, Zong-Run Li, Li-Jun Qiao
BMC Complement Altern Med. 2019; 19: 63. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-019-2475-y
PMCID:
PMC6419417
13.
Patricia Huston, Bruce McFarlane
Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): e645–e654. French.
This article is also available in English: Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): 881–890.
PMCID:
PMC9844564
14.
Jiaqi Hui, Ya Wang, Junnan Zhao, Weihong Cong, Fengqin Xu
Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 953657. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.3389/fcvm.2022.953657
PMCID:
PMC9500215
15.
Xiaobo Liu, Chengzhi Jiang, Rong Fan, Tianyu Liu, Yuxi Li, Dongling Zhong, Luxiang Zhou, Tao Liu, Juan Li, Rongjiang Jin
Front Aging Neurosci. 2022; 14: 935326. Published online 2022 Sep 13. doi: 10.3389/fnagi.2022.935326
PMCID:
PMC9513206
16.
Jiawei Qin, Yannan Chen, Shuai Guo, Yue You, Ying Xu, Jingsong Wu, Zhizhen Liu, Jia Huang, Lidian Chen, Jing Tao
Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 543627. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.3389/fendo.2020.543627
PMCID:
PMC7851054
17.
Ligong Zhang, Dongshi Wang, Chun Xie, Siwen Liu, Lin Chi, Xuezhi Ma, Fei-Fei Ren
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 1589106. Published online 2022 Sep 13. doi: 10.1155/2022/1589106
PMCID:
PMC9489347
18.
Chengyao Guo, Guiling Xiang, Liang Xie, Zilong Liu, Xiaomin Zhang, Qinhan Wu, Shanqun Li, Yan Wu
J Thorac Dis. 2020 Mar; 12(3): 504–521. doi: 10.21037/jtd.2020.01.03
PMCID:
PMC7139037
19.
Shuai GUO, Ying XU, Jiawei QIN, Yannan CHEN, Yue YOU, Jing TAO, Zhizhen LIU, Jia HUANG
J Rehabil Med. 2021; 53(3): 2759. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.2340/16501977-2799
PMCID:
PMC8814847
20.
Yuhao Si, Cenyi Wang, Heng Yin, Jinghui Zheng, Yang Guo, Guihua Xu, Yong Ma
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 4710527. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.1155/2020/4710527
PMCID:
PMC7439202

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for tai chi

See more (1490)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center