U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 20689

1.
Jiansheng Wen, Min Su
Int J Environ Res Public Health. 2021 May; 18(10): 5480. Published online 2021 May 20. doi: 10.3390/ijerph18105480
PMCID:
PMC8160700
2.
Jiafu Huang, Dandan Wang, Jinghao Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 5558805. Published online 2021 Mar 10. doi: 10.1155/2021/5558805
PMCID:
PMC7972853
3.
Yin Wu, Blair T. Johnson, Shiqi Chen, Yiyang Chen, Jill Livingston, Linda S. Pescatello
J Sport Health Sci. 2021 Mar; 10(2): 211–221. Published online 2020 May 1. doi: 10.1016/j.jshs.2020.03.007
PMCID:
PMC7987647
4.
Guo-Yan Yang, Jennifer Hunter, Fan-Long Bu, Wen-Li Hao, Han Zhang, Peter M. Wayne, Jian-Ping Liu
Syst Rev. 2022; 11: 260. Published online 2022 Dec 3. doi: 10.1186/s13643-022-02100-5
PMCID:
PMC9719113
5.
Guoyan Yang, Wenyuan Li, Nerida Klupp, Huijuan Cao, Jianping Liu, Alan Bensoussan, Hosen Kiat, Diana Karamacoska, Dennis Chang
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 3. Published online 2022 Jan 4. doi: 10.1186/s12906-021-03482-0
PMCID:
PMC8725570
6.
Xin Wang, Keyi Si, Wei Gu, Xueqiang Wang
Front Aging Neurosci. 2022; 14: 1028822. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3389/fnagi.2022.1028822
PMCID:
PMC9906996
7.
Patricia Huston, Bruce McFarlane
Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): 881–890.
Cet article est disponible en français: Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): e645–e654.
PMCID:
PMC9844554
8.
Hamad Alkharji, Quan Fu Gan, Chai Nien Foo
Iran J Public Health. 2022 Nov; 51(11): 2449–2457. doi: 10.18502/ijph.v51i11.11162
PMCID:
PMC9745417
9.
Yanwei You, Leizi Min, Meihua Tang, Yuquan Chen, Xindong Ma
Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun; 18(11): 6150. Published online 2021 Jun 7. doi: 10.3390/ijerph18116150
PMCID:
PMC8201343
10.
Haojie Li, Fang Peng, Shaojun Lyu, Zhongqiu Ji, Xiongfeng Li, Mingyu Liu
PeerJ. 2023; 11: e15036. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.7717/peerj.15036
PMCID:
PMC10019341
11.
Linda Yin-King Lee, Eric Chun-Pu Chu
Clin Interv Aging. 2023; 18: 1949–1959. Published online 2023 Nov 23. doi: 10.2147/CIA.S430968
PMCID:
PMC10680471
12.
Patricia Huston, Bruce McFarlane
Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): e645–e654. French.
This article is also available in English: Can Fam Physician. 2016 Nov; 62(11): 881–890.
PMCID:
PMC9844564
13.
Amy S Mudano, Peter Tugwell, George A Wells, Jasvinder A Singh, Cochrane Musculoskeletal Group
Cochrane Database Syst Rev. 2019; 2019(9): CD004849. Published online 2019 Sep 25. doi: 10.1002/14651858.CD004849.pub2
PMCID:
PMC6759565
14.
Xiaobo Liu, Chengzhi Jiang, Rong Fan, Tianyu Liu, Yuxi Li, Dongling Zhong, Luxiang Zhou, Tao Liu, Juan Li, Rongjiang Jin
Front Aging Neurosci. 2022; 14: 935326. Published online 2022 Sep 13. doi: 10.3389/fnagi.2022.935326
PMCID:
PMC9513206
15.
Nibras Jasim, Darsiha Balakirishnan, Han Zhang, Genevieve Z. Steiner-Lim, Diana Karamacoska, Guo-Yan Yang
Syst Rev. 2023; 12: 200. Published online 2023 Oct 28. doi: 10.1186/s13643-023-02358-3
PMCID:
PMC10612170
16.
Jiaqi Hui, Ya Wang, Junnan Zhao, Weihong Cong, Fengqin Xu
Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 953657. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.3389/fcvm.2022.953657
PMCID:
PMC9500215
17.
Ligong Zhang, Dongshi Wang, Chun Xie, Siwen Liu, Lin Chi, Xuezhi Ma, Fei-Fei Ren
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 1589106. Published online 2022 Sep 13. doi: 10.1155/2022/1589106
PMCID:
PMC9489347
18.
Ting-Wei Xia, Yue Yang, Wei-Hong Li, Zhao-Hui Tang, Zong-Run Li, Li-Jun Qiao
BMC Complement Altern Med. 2019; 19: 63. Published online 2019 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-019-2475-y
PMCID:
PMC6419417
19.
Hua Xing, Xiaojie Su, Yushan Liu, Yang Chen, Yubin Ju, Zhiran Kang, Wuquan Sun, Fei Yao, Lijun Yao, Li Gong
BMJ Open. 2023; 13(8): e067036. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.1136/bmjopen-2022-067036
PMCID:
PMC10394559
20.
Jiawei Qin, Yannan Chen, Shuai Guo, Yue You, Ying Xu, Jingsong Wu, Zhizhen Liu, Jia Huang, Lidian Chen, Jing Tao
Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 543627. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.3389/fendo.2020.543627
PMCID:
PMC7851054

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for tai chi

See more (1499)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center