U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 151

1.
Mingxiao Yang, Hui Wang, Yi Lily Zhang, Furong Zhang, Xiaotong Li, Soo-Dam Kim, Yalan Chen, Jiyao Chen, Susan Chimonas, Deborah Korenstein, Jun J. Mao
Integr Cancer Ther. 2023; 22: 15347354231162080. Published online 2023 Apr 4. doi: 10.1177/15347354231162080
PMCID:
PMC10084578
2.
Shun-Ku Lin, Jeng-Nan Tzeng, Jung-Nien Lai
Medicine (Baltimore) 2019 Jan; 98(4): e13931. Published online 2019 Jan 25. doi: 10.1097/MD.0000000000013931
PMCID:
PMC6358382
3.
Jie Liu, Jin-Li Shi, Jian-You Guo, Yi Chen, Xiao-Jie Ma, Sheng-Nan Wang, Zhi-Quan Zheng, Ming-Xuan Lin, Shuai He
BMC Complement Med Ther. 2023; 23: 7. Published online 2023 Jan 9. doi: 10.1186/s12906-022-03829-1
PMCID:
PMC9830753
4.
Cheng-long Xie, Yong Gu, Wen-Wen Wang, Lin Lu, Deng-lei Fu, Ai-ju Liu, Hui-qin Li, Ji-huang Li, Yan Lin, Wen-jie Tang, Guo-qing Zheng
BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 18. Published online 2013 Jan 22. doi: 10.1186/1472-6882-13-18
PMCID:
PMC3554563
5.
Zhijian Song, Ping Fan, Qi Zhang, Yang Yang, Qinan Zhan, Xueyu Liu, Yurong Xiong
Medicine (Baltimore) 2020 Aug 21; 99(34): e21658. Published online 2020 Aug 21. doi: 10.1097/MD.0000000000021658
PMCID:
PMC7447469
6.
Qi-Hui Zhou, Hui-Lin Wang, Xiao-Li Zhou, Meng-Bei Xu, Hong-feng Zhang, Li-bo Huang, Guo-qing Zheng, Yan Lin
BMJ Open. 2017; 7(4): e014280. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014280
PMCID:
PMC5387950
7.
Diem Ngoc Hong Tran, I-Hsuan Hwang, Fun-Jou Chen, Yuan-Pu Tseng, Ching-Mao Chang, Shih-Jen Tsai, Jen-Lin Yang, Ta-Peng Wu, Chung-Hua Hsu, Fang-Pey Chen, Yen-Ying Kung
Integr Med Res. 2021 Sep; 10(3): 100707. Published online 2020 Dec 4. doi: 10.1016/j.imr.2020.100707
PMCID:
PMC7903348
8.
Jung-Nein Lai, Jin-Ling Tang, Jung-Der Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 697893. Published online 2013 Sep 14. doi: 10.1155/2013/697893
PMCID:
PMC3789390
9.
Lin-lin Hu, Xin Zhang, Wen-juan Liu, Mei Li, Yong-hua Zhang
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 913252. Published online 2015 Feb 22. doi: 10.1155/2015/913252
PMCID:
PMC4352487
10.
Shun-Ku Lin, Sui-Hing Yan, Jung-Nien Lai, Tung-Hu Tsai
Chin Med. 2016; 11: 12. Published online 2016 Mar 28. doi: 10.1186/s13020-016-0086-9
PMCID:
PMC4810525
11.
Chia-Hao Yeh, Christof K. Arnold, Yen-Hui Chen, Jung-Nein Lai
Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 673813. Published online 2011 May 10. doi: 10.1155/2011/673813
PMCID:
PMC3108138
12.
Jian-Shiun Chiou, Chen-Hsing Chou, Mao-Wang Ho, Ni Tien, Wen-Miin Liang, Mu-Lin Chiu, Fuu-Jen Tsai, Yang-Chang Wu, I-Ching Chou, Hsing-Fang Lu, Ting-Hsu Lin, Chiu-Chu Liao, Shao-Mei Huang, Te-Mao Li, Ying-Ju Lin
Front Pharmacol. 2023; 14: 1097862. Published online 2023 Mar 3. doi: 10.3389/fphar.2023.1097862
PMCID:
PMC10020503
13.
Yuan-Yu Chan, Yi-Hung Chen, Szu-Nian Yang, Wan-Yu Lo, Jaung-Geng Lin
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 710895. Published online 2015 Aug 4. doi: 10.1155/2015/710895
PMCID:
PMC4539464
14.
Huang-Hsi Chen, Jung-Nien Lai, Min-Chien Yu, Chia-Yin Chen, Yi-Ting Hsieh, Yi-Fan Hsu, James Cheng-Chung Wei
Front Med (Lausanne) 2021; 8: 744194. Published online 2021 Sep 28. doi: 10.3389/fmed.2021.744194
PMCID:
PMC8505713
15.
Jian Gao, Qiming Wang, Yuwei Huang, Kailin Tang, Xue Yang, Zhiwei Cao
Front Pharmacol. 2019; 10: 925. Published online 2019 Aug 22. doi: 10.3389/fphar.2019.00925
PMCID:
PMC6713715
16.
Ming-Fen Song, Li-Qiong Chen, Qiong-Yan Shao, Lin-Lin Hu, Wen-Juan Liu, Yong-Hua Zhang
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 3450989. Published online 2020 Feb 8. doi: 10.1155/2020/3450989
PMCID:
PMC7031716
17.
Liang-Hui Zhan, Ying-Jie Dong, Ke Yang, Shan-Shan Lei, Bo Li, Xi Teng, Cong Zhou, Rong Luo, Qiao-Xian Yu, Hai-Ying Jin, Gui-Yuan Lv, Su-hong Chen
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 6984087. Published online 2020 Jun 16. doi: 10.1155/2020/6984087
PMCID:
PMC7315314
18.
Kuei-Hua Lee, Yueh-Ting Tsai, Jung-Nien Lai, Shun-Ku Lin
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 987862. Published online 2013 Sep 24. doi: 10.1155/2013/987862
PMCID:
PMC3800591
19.
Shaohua Lyu, Claire Shuiqing Zhang, Jingbo Sun, Heng Weng, Charlie Changli Xue, Xinfeng Guo, Anthony Lin Zhang
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 936234. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.3389/fmed.2022.936234
PMCID:
PMC9684313
20.
Wenxin Ma, Xiaowen Zhang, Ruotong Zhao, Yang Tang, Xiaoyun Zhu, Longkun Liu, Mingyuan Xu, Ge Wang, Peiyue Peng, Jianping Liu, Zhaolan Liu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1241962. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.3389/fendo.2023.1241962
PMCID:
PMC10534980

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center