Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 112

1.
Le Thi Nhu Ngoc, You-Kwan Oh, Young-Jong Lee, Young-Chul Lee
Int J Mol Sci. 2018 May; 19(5): 1487. Published online 2018 May 16. doi: 10.3390/ijms19051487
PMCID:
PMC5983641
2.
Zhixin Wang, Jingyu Liu, Xiangjian Zhong, Jinjie Li, Xin Wang, Linlin Ji, Xiaoya Shang
Molecules. 2019 Aug; 24(16): 3014. Published online 2019 Aug 20. doi: 10.3390/molecules24163014
PMCID:
PMC6720900
3.
Takashi Kimura
Biomed Res Int. 2013; 2013: 982317. Published online 2013 Mar 18. doi: 10.1155/2013/982317
PMCID:
PMC3613060
4.
Ryoiti Kiyama, Yoshiyuki Furutani, Kayoko Kawaguchi, Toshio Nakanishi
Sci Rep. 2018; 8: 16053. Published online 2018 Oct 30. doi: 10.1038/s41598-018-34415-6
PMCID:
PMC6207663
5.
Shuang Hu, Di Wang, Junrong Zhang, Mengyan Du, Yingkun Cheng, Yan Liu, Ning Zhang, Di Wang, Yi Wu
Int J Mol Sci. 2016 Feb; 17(2): 133. Published online 2016 Jan 26. doi: 10.3390/ijms17020133
PMCID:
PMC4783876
6.
Seung-Ho Seo, Seong-Eun Park, Eun-Ju Kim, Hong-Seok Son
Food Sci Biotechnol. 2018 Aug; 27(4): 1111–1118. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1007/s10068-018-0329-x
PMCID:
PMC6085242
7.
Yun Hui Yang, Hyeon-Woo Kang, Hyeon-Su Ro
Mycobiology. 2014 Jun; 42(2): 167–173. Published online 2014 Jun 30. doi: 10.5941/MYCO.2014.42.2.167
PMCID:
PMC4112233
8.
Seung-Rak Kim, Hyeon-Woo Kang, Hyeon-Su Ro
Mycobiology. 2013 Sep; 41(3): 159–163. Published online 2013 Sep 30. doi: 10.5941/MYCO.2013.41.3.159
PMCID:
PMC3817232
9.
Hisae Yoshitomi, Emiko Iwaoka, Masahide Kubo, Masaru Shibata, Ming Gao
J Nat Med. 2011 Jan; 65(1): 135–141. Published online 2010 Nov 13. doi: 10.1007/s11418-010-0475-9
PMCID:
PMC2999729
10.
Hyun Park, Kang-Hyeon Ka, Sung-Ryul Ryu
Mycobiology. 2014 Mar; 42(1): 41–45. Published online 2014 Mar 31. doi: 10.5941/MYCO.2014.42.1.41
PMCID:
PMC4004946
11.
Donglai Xiao, Lu Ma, Chi Yang, Zhenghe Ying, Xiaoling Jiang, Yan-quan Lin
Can J Infect Dis Med Microbiol. 2018; 2018: 1857170. Published online 2018 Feb 25. doi: 10.1155/2018/1857170
PMCID:
PMC5845502
12.
Ulrike Lindequist, Timo H. J. Niedermeyer, Wolf-Dieter Jülich
Evid Based Complement Alternat Med. 2005 Sep; 2(3): 285–299. doi: 10.1093/ecam/neh107
PMCID:
PMC1193547
13.
Roberto Garibay-Orijel, Javier Caballero, Arturo Estrada-Torres, Joaquín Cifuentes
J Ethnobiol Ethnomed. 2007; 3: 4. Published online 2007 Jan 11. doi: 10.1186/1746-4269-3-4
PMCID:
PMC1779767
14.
Khawaja Muhammad Imran Bashir, Jae-Suk Choi
Int J Mol Sci. 2017 Sep; 18(9): 1906. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.3390/ijms18091906
PMCID:
PMC5618555
15.
Peter Amwoga Ayeka
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 7271509. Published online 2018 Apr 22. doi: 10.1155/2018/7271509
PMCID:
PMC5937616
16.
Mendel Friedman
Foods. 2016 Dec; 5(4): 80. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.3390/foods5040080
PMCID:
PMC5302426
17.
Junrong Zhang, Shengshu An, Wenji Hu, Meiyu Teng, Xue Wang, Yidi Qu, Yang Liu, Ye Yuan, Di Wang
Int J Mol Sci. 2016 Nov; 17(11): 1810. Published online 2016 Nov 1. doi: 10.3390/ijms17111810
PMCID:
PMC5133811
18.
Ruud H. P. Wilbers, Lotte B. Westerhof, Jan van de Velde, Geert Smant, Debbie R. van Raaij, Anton S. M. Sonnenberg, Jaap Bakker, Arjen Schots
Front Immunol. 2016; 7: 519. Published online 2016 Nov 22. doi: 10.3389/fimmu.2016.00519
PMCID:
PMC5118454
19.
Poh-Guat Cheng, Chia-Wei Phan, Vikineswary Sabaratnam, Noorlidah Abdullah, Mahmood Ameen Abdulla, Umah Rani Kuppusamy
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 671252. Published online 2013 Nov 24. doi: 10.1155/2013/671252
PMCID:
PMC3857811
20.
Wi Young Lee, Eung-Jun Park, Jin Kwon Ahn, Kang-Hyeon Ka
Mycobiology. 2009 Mar; 37(1): 43–47. Published online 2009 Mar 31. doi: 10.4489/MYCO.2009.37.1.043
PMCID:
PMC3749454

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for sparassis crispa

See more (64)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center