U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 489126

1.
Di Hu, Gila Moalem-Taylor, Jason R. Potas
J Neurotrauma. November 1, 2020; 37(21): 2244–2260. Published online 2020 Oct 15. doi: 10.1089/neu.2020.7066
PMCID:
PMC7585617
2.
Wen Juan Wang, Xin Ping Li, Wen Hao Shen, Qun Yan Huang, Rui Peng Cong, Li Ping Zheng, Jian Wen Wang
Bioresour Bioprocess. 2024 Dec; 11(1): 2. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1186/s40643-023-00725-5
PMCID:
PMC10991179
3.
Elina Multamäki, Andrés García de Fuentes, Oleksii Sieryi, Alexander Bykov, Uwe Gerken, Américo Tavares Ranzani, Jürgen Köhler, Igor Meglinski, Andreas Möglich, Heikki Takala
ACS Synth Biol. 2022 Oct 21; 11(10): 3354–3367. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.1021/acssynbio.2c00259
PMCID:
PMC9594775
4.
Taiki Mori, Yuji Hotta, Naoya Ieda, Tomoya Kataoka, Hidehiko Nakagawa, Kazunori Kimura
World J Mens Health. 2023 Oct; 41(4): 909–919. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.5534/wjmh.220146
PMCID:
PMC10523118
5.
Bing Xie, Yujing Zhang, Hong Qi, Hua Yao, You Shang, Shiying Yuan, Jiancheng Zhang
Aging (Albany NY) 2020 Dec 15; 12(23): 23739–23760. Published online 2020 Nov 10. doi: 10.18632/aging.103940
PMCID:
PMC7762485
6.
Qin Zhu, Xuejun Cao, Yuan Zhang, Yuan Zhou, Jieying Zhang, Xiaofan Zhang, Yingting Zhu, Liping Xue
Int J Med Sci. 2023; 20(10): 1363–1376. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.7150/ijms.85746
PMCID:
PMC10542022
7.
Yu-Chiu Kao, Yu-Cing Liao, Pei-Lin Cheng, Chau-Hwang Lee
Sci Rep. 2019; 9: 18210. Published online 2019 Dec 3. doi: 10.1038/s41598-019-54687-w
PMCID:
PMC6890775
8.
Kimmo Lehtinen, Miriam S. Nokia, Heikki Takala
Front Cell Neurosci. 2021; 15: 778900. Published online 2022 Jan 3. doi: 10.3389/fncel.2021.778900
PMCID:
PMC8761848
9.
Ziqi Zhou, Yan Zhang, Simin Xia, Xi Chen
Cells. 2023 Oct; 12(19): 2351. Published online 2023 Sep 26. doi: 10.3390/cells12192351
PMCID:
PMC10571834
10.
Jaime Catalán, Marion Papas, Sabrina Gacem, Yentel Mateo-Otero, Joan E. Rodríguez-Gil, Jordi Miró, Marc Yeste
Biology (Basel) 2020 Sep; 9(9): 254. Published online 2020 Aug 29. doi: 10.3390/biology9090254
PMCID:
PMC7565061
11.
Qiuying Chen, Xi Yang, Dongrui You, Jiaojiao Luo, Xiaojing Hu, Zhifeng Xu, Wei Xiao
Front Genet. 2021; 12: 611476. Published online 2021 Feb 24. doi: 10.3389/fgene.2021.611476
PMCID:
PMC7943464
12.
Shuting Xu, Kaixuan Cui, Kaiqi Long, Jia Li, Ni Fan, Wai‐Ching Lam, Xiaoling Liang, Weiping Wang
Adv Sci (Weinh) 2023 Nov; 10(31): 2301985. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.1002/advs.202301985
PMCID:
PMC10625062
13.
Zhu Huang, Ting He, Junna Zhang, Chixin Du
Indian J Ophthalmol. 2022 Sep; 70(9): 3198–3201. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.4103/ijo.IJO_15_22
PMCID:
PMC9675534
14.
Kun Tang, Hannes M. Beyer, Matias D. Zurbriggen, Wolfgang Gärtner
Chem Rev. 2021 Dec 22; 121(24): 14906–14956. Published online 2021 Oct 20. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00194
PMCID:
PMC8707292
15.
Max Myakishev-Rempel, Istvan Stadler, Oksana Polesskaya, Alifiya S. Motiwala, Frances Barg Nardia, Benjamin Mintz, Ancha Baranova, James Zavislan, Raymond J. Lanzafame
Photomed Laser Surg. 2015 Oct 1; 33(10): 498–503. doi: 10.1089/pho.2015.3916
PMCID:
PMC4605358
16.
Yanan Xu, Patricia J. Harvey
Antioxidants (Basel) 2019 May; 8(5): 148. Published online 2019 May 27. doi: 10.3390/antiox8050148
PMCID:
PMC6562661
17.
Nadeem Wajih, Swati Basu, Kamil B. Ucer, Fernando Rigal, Aryatara Shakya, Elaheh Rahbar, Vidula Vachharajani, Martin Guthold, Mark T. Gladwin, Lane M. Smith, Daniel B. Kim-Shapiro
Redox Biol. 2019 Jan; 20: 442–450. Published online 2018 Nov 3. doi: 10.1016/j.redox.2018.11.001
PMCID:
PMC6230921
18.
Antonios N. Pouliopoulos, Maria F. Murillo, Rebecca Lynn Noel, Alec J. Batts, Robin Ji, Nancy Kwon, Han Yu, Chi-Kun Tong, Jennifer N. Gelinas, Dion Khodagholy Araghy, S. Abid Hussaini, Elisa E. Konofagou
Brain Stimul.
Published in final edited form as: Brain Stimul. 2022 Jul-Aug; 15(4): 927–941. Published online 2022 Jun 16. doi: 10.1016/j.brs.2022.06.007
PMCID:
PMC9379392
19.
Yuki Umino, Mitsuhiro Denda
Skin Res Technol. 2023 Sep; 29(9): e13447. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.1111/srt.13447
PMCID:
PMC10462800
20.
Wisse P. van der Meijden, Bart H. W. te Lindert, Jennifer R. Ramautar, Yishul Wei, Joris E. Coppens, Maarten Kamermans, Christian Cajochen, Patrice Bourgin, Eus J. W. Van Someren
Proc Biol Sci. 2018 Jul 25; 285(1883): 20180989. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1098/rspb.2018.0989
PMCID:
PMC6083267

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for red light therapy

See more (83)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center