U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 27045

1.
Ameya S Kulkarni, Sriram Gubbi, Nir Barzilai
Cell Metab.
Published in final edited form as: Cell Metab. 2020 Jul 7; 32(1): 15–30. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.1016/j.cmet.2020.04.001
PMCID:
PMC7347426
2.
Sheng Chen, Donghao Gan, Sixiong Lin, Yiming Zhong, Mingjue Chen, Xuenong Zou, Zengwu Shao, Guozhi Xiao
Theranostics. 2022; 12(6): 2722–2740. Published online 2022 Mar 6. doi: 10.7150/thno.71360
PMCID:
PMC8965502
3.
Ibrahim Mohammed, Morley D. Hollenberg, Hong Ding, Chris R. Triggle
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 718942. Published online 2021 Aug 5. doi: 10.3389/fendo.2021.718942
PMCID:
PMC8374068
4.
Jamie N. Justice, Sriram Gubbi, Ameya S. Kulkarni, Jenna M. Bartley, George A. Kuchel, Nir Barzilai
GeroScience. 2021 Jun; 43(3): 1093–1112. Published online 2020 Sep 9. doi: 10.1007/s11357-020-00261-6
PMCID:
PMC7479299
5.
Sheng-Kai Hsu, Kai-Chun Cheng, Miracle Oluebube Mgbeahuruike, Yi-Hsiung Lin, Chang-Yi Wu, Hui-Min David Wang, Chia-Hung Yen, Chien-Chih Chiu, Shwu-Jiuan Sheu
Int J Mol Sci. 2021 Sep; 22(17): 9453. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.3390/ijms22179453
PMCID:
PMC8430477
6.
Alexander A. Soukas, Haibin Hao, Lianfeng Wu
Trends Endocrinol Metab.
Published in final edited form as: Trends Endocrinol Metab. 2019 Oct; 30(10): 745–755. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1016/j.tem.2019.07.015
PMCID:
PMC6779524
7.
Brian Onken, Christine A. Sedore, Anna L. Coleman‐Hulbert, David Hall, Erik Johnson, Eleanor Grace Jones, Stephen A. Banse, Phu Huynh, Suzhen Guo, Jian Xue, Esteban Chen, Girish Harinath, Anna C. Foulger, Elizabeth A. Chao, June Hope, Dipa Bhaumik, Todd Plummer, Delaney Inman, Mackenzie Morshead, Max Guo, Gordon J. Lithgow, Patrick C. Phillips, Monica Driscoll
Aging Cell. 2022 Jan; 21(1): e13488. Published online 2021 Nov 27. doi: 10.1111/acel.13488
PMCID:
PMC8761014
8.
Marta G. Novelle, Ahmed Ali, Carlos Diéguez, Michel Bernier, Rafael de Cabo
Cold Spring Harb Perspect Med. 2016 Mar; 6(3): a025932. doi: 10.1101/cshperspect.a025932
PMCID:
PMC4772077
9.
Laura Le Pelletier, Matthieu Mantecon, Jennifer Gorwood, Martine Auclair, Roberta Foresti, Roberto Motterlini, Mireille Laforge, Michael Atlan, Bruno Fève, Jacqueline Capeau, Claire Lagathu, Veronique Bereziat
eLife. 2021; 10: e62635. Published online 2021 Sep 21. doi: 10.7554/eLife.62635
PMCID:
PMC8526089
10.
Kiran Chaudhari, Conner D. Reynolds, Shao-Hua Yang
GeroScience. 2020 Feb; 42(1): 97–116. Published online 2020 Jan 2. doi: 10.1007/s11357-019-00146-3
PMCID:
PMC7031469
11.
Hui Gong, Honghan Chen, Peng Xiao, Ning Huang, Xiaojuan Han, Jian Zhang, Yu Yang, Tiepeng Li, Tingting Zhao, Haoran Tai, Weitong Xu, Gongchang Zhang, Chuhui Gong, Ming Yang, Xiaoqiang Tang, Hengyi Xiao
Signal Transduct Target Ther. 2022; 7: 66. Published online 2022 Mar 4. doi: 10.1038/s41392-022-00886-3
PMCID:
PMC8894495
12.
Shokouh Ahmadi, Atefeh Razazan, Ravinder Nagpal, Shalini Jain, Bo Wang, Sidharth P Mishra, Shaohua Wang, Jamie Justice, Jingzhong Ding, Donald A McClain, Stephen B Kritchevsky, Dalane Kitzman, Hariom Yadav
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020 Jun; 75(7): e9–e21. Published online 2020 Mar 4. doi: 10.1093/gerona/glaa056
PMCID:
PMC7302182
13.
Ziquan Lv, Yajie Guo
Front Endocrinol (Lausanne) 2020; 11: 191. Published online 2020 Apr 16. doi: 10.3389/fendo.2020.00191
PMCID:
PMC7212476
14.
Qun Chen, Jeremy Thompson, Ying Hu, Edward J. Lesnefsky
Aging (Albany NY) 2021 Mar 31; 13(6): 7828–7845. Published online 2021 Mar 22. doi: 10.18632/aging.202858
PMCID:
PMC8034968
15.
Kiran Chaudhari, Jianmei Wang, Yong Xu, Ali Winters, Linshu Wang, Xiaowei Dong, Eric Y. Cheng, Ran Liu, Shao-Hua Yang
PLoS One. 2020; 15(6): e0234571. Published online 2020 Jun 11. doi: 10.1371/journal.pone.0234571
PMCID:
PMC7289415
16.
Shi Tai, Jiaxing Sun, Yuying Zhou, Zhaowei Zhu, Yuhu He, Mingxian Chen, Hui Yang, Yichao Xiao, Tao Tu, Liang Tang, Xuping Li, Jianping Zeng, Xilong Zheng, Shenghua Zhou
J Adv Res. 2022 Nov; 41: 205–218. Published online 2021 Dec 22. doi: 10.1016/j.jare.2021.12.009
PMCID:
PMC9637479
17.
Pedro S. Marra, Takehiko Yamanashi, Kaitlyn J. Crutchley, Nadia E. Wahba, Zoe-Ella M. Anderson, Manisha Modukuri, Gloria Chang, Tammy Tran, Masaaki Iwata, Hyunkeun Ryan Cho, Gen Shinozaki
Aging (Albany NY) 2023 Feb 14; 15(3): 601–616. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.18632/aging.204498
PMCID:
PMC9970305
18.
Nicole Noren Hooten, Alejandro Martin‐Montalvo, Douglas F. Dluzen, Yongqing Zhang, Michel Bernier, Alan B. Zonderman, Kevin G. Becker, Myriam Gorospe, Rafael de Cabo, Michele K. Evans
Aging Cell. 2016 Jun; 15(3): 572–581. Published online 2016 Mar 17. doi: 10.1111/acel.12469
PMCID:
PMC4854919
19.
Rosina Pryor, Povilas Norvaisas, Georgios Marinos, Lena Best, Louise B. Thingholm, Leonor M. Quintaneiro, Wouter De Haes, Daniela Esser, Silvio Waschina, Celia Lujan, Reuben L. Smith, Timothy A. Scott, Daniel Martinez-Martinez, Orla Woodward, Kevin Bryson, Matthias Laudes, Wolfgang Lieb, Riekelt H. Houtkooper, Andre Franke, Liesbet Temmerman, Ivana Bjedov, Helena M. Cochemé, Christoph Kaleta, Filipe Cabreiro
Cell. 2019 Sep 5; 178(6): 1299–1312.e29. doi: 10.1016/j.cell.2019.08.003
PMCID:
PMC6736778
20.
Sejal Sharma, Saeideh Nozohouri, Bhuvaneshwar Vaidya, Thomas Abbruscato
Life Sci.
Published in final edited form as: Life Sci. 2021 Jun 1; 274: 119343. Published online 2021 Mar 11. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119343
PMCID:
PMC8996678

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for metformin aging

  • Figure 2.
  • Figure 3.
  • Figure 1
  • FIGURE 3
See more (249)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center