Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 5389

1.
Yinyin Wang, Mohieddin Jafari, Yun Tang, Jing Tang
PLoS Comput Biol. 2019 Nov; 15(11): e1007249. Published online 2019 Nov 25. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007249
PMCID:
PMC6876772
2.
Hantong Hu, Yongliang Jiang, Xiaoyu Li, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Junfan Fang, Yuanyuan Wu, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2020 Apr; 99(14): e19594. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1097/MD.0000000000019594
PMCID:
PMC7220657
3.
Wei-Bo Zhang, Guang-Jun Wang, Kjell Fuxe
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 410979. Published online 2015 Mar 2. doi: 10.1155/2015/410979
PMCID:
PMC4363694
4.
Andrew C Ahn, Junru Wu, Gary J Badger, Richard Hammerschlag, Helene M Langevin
BMC Complement Altern Med. 2005; 5: 10. Published online 2005 May 9. doi: 10.1186/1472-6882-5-10
PMCID:
PMC1142259
5.
Andrew C. Ahn, Min Park, Jessica R. Shaw, Claire A. McManus, Ted J. Kaptchuk, Helene M. Langevin
PLoS One. 2010; 5(7): e11907. Published online 2010 Jul 30. doi: 10.1371/journal.pone.0011907
PMCID:
PMC2912845
6.
Peter T. Dorsher, Poney Chiang
Med Acupunct. 2018 Apr 1; 30(2): 80–88. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1089/acu.2018.1271
PMCID:
PMC5908427
7.
C. Will Chen, Chen-Jei Tai, Cheuk-Sing Choy, Chau-Yun Hsu, Shoei-Loong Lin, Wing P. Chan, Han-Sun Chiang, Chang-An Chen, Ting-Kai Leung
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 739293. Published online 2013 Nov 7. doi: 10.1155/2013/739293
PMCID:
PMC3838801
8.
Ru-Yu Pan, Yung-Chi Hsu, Chih-Shung Wong, Shinn-Long Lin, Tsung-Ying Li, Chen-Hwan Cherng, Shan-Chi Ko, Chun-Chang Yeh
Medicine (Baltimore) 2016 Aug; 95(35): e4634. Published online 2016 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000004634
PMCID:
PMC5008566
9.
Shih-An Chang, Yi-Xiang Weng, Shu-Chen Cheng, Yeu-Jhy Chang, Tsong-Hai Lee, Chien-Hung Chang, Ting-Yu Chang, Kuo-Lun Huang, Chi-Hung Liu, Chung-Yuan Hsu
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 3098095. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.1155/2019/3098095
PMCID:
PMC6710765
10.
Juan Li, Qing Wang, Huiling Liang, Haoxu Dong, Yan Li, Ernest Hung Yu Ng, Xiaoke Wu
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 793841. Published online 2012 Dec 30. doi: 10.1155/2012/793841
PMCID:
PMC3546562
11.
Hsiang-Yuan Yeh, Chia-Ter Chao, Yi-Pei Lai, Huei-Wen Chen
Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb; 17(3): 740. Published online 2020 Jan 23. doi: 10.3390/ijerph17030740
PMCID:
PMC7036907
12.
Siyi Yu, Jie Yang, Mingxiao Yang, Yan Gao, Jiao Chen, Yulan Ren, Leixiao Zhang, Liang Chen, Fanrong Liang, Youping Hu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 752194. Published online 2015 Feb 24. doi: 10.1155/2015/752194
PMCID:
PMC4354715
13.
Zhu-qing Deng, Hui Zheng, Ling Zhao, Si-yuan Zhou, Ying Li, Fan-rong Liang
BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 75. Published online 2012 Jun 14. doi: 10.1186/1472-6882-12-75
PMCID:
PMC3479065
14.
Sven Schroeder, Gesa Meyer-Hamme, Jianwei Zhang, Susanne Epplée, Thomas Friedemann, Weiguo Hu
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 256754. Published online 2013 Jan 29. doi: 10.1155/2013/256754
PMCID:
PMC3569893
15.
Ke Cheng, Andrew Law, Menghu Guo, L. Susan Wieland, Xueyong Shen, Lixing Lao
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb; 2017(2): CD011075. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1002/14651858.CD011075.pub2
PMCID:
PMC5378315
16.
Jeanne Adiwinata Pawitan
J Tradit Complement Med. 2018 Oct; 8(4): 437–442. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1016/j.jtcme.2017.08.004
PMCID:
PMC6174264
17.
Chang Huang, Jiankang Liang, Li Han, Juntian Liu, Mengyun Yu, Baixiao Zhao
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 8242136. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/8242136
PMCID:
PMC5337347
18.
Herven Abelman, Shirley Abelman
Comput Math Methods Med. 2014; 2014: 950290. Published online 2014 Jun 19. doi: 10.1155/2014/950290
PMCID:
PMC4089945
19.
Bhawna Sharma, Alex Hankey, Niharika Nagilla, Kaniyamparambil Baburajan Meenakshy, Hongasandra Ramarao Nagendra
Int J Yoga. 2014 Jan-Jun; 7(1): 32–40. doi: 10.4103/0973-6131.123477
PMCID:
PMC4097913
20.
Herven Abelman, Shirley Abelman
Comput Math Methods Med. 2014; 2014: 492383. Published online 2014 Nov 12. doi: 10.1155/2014/492383
PMCID:
PMC4244934

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for meridians

See more (649)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center