U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 9260

1.
Yongliang Jiang, Hantong Hu, Xiaoyu Li, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Yuanyuan Wu, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 6644625. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1155/2021/6644625
PMCID:
PMC8032512
2.
Chien-Hung Lin, Yung-Fang Tan, Shih-Ting Tseng, Wen-Chung Chen, Chuan-Wei Kuo, Chia-Chuan Wu, Tsung-Ming Tsai, Wen-Long Hu, Ting-Chang Chang, Yu-Chiang Hung
Medicine (Baltimore) 2022 Sep 2; 101(35): e30338. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000030338
PMCID:
PMC9439725
3.
Hantong Hu, Yongliang Jiang, Xiaoyu Li, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Junfan Fang, Yuanyuan Wu, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2020 Apr; 99(14): e19594. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1097/MD.0000000000019594
PMCID:
PMC7220657
4.
Yinyin Wang, Mohieddin Jafari, Yun Tang, Jing Tang
PLoS Comput Biol. 2019 Nov; 15(11): e1007249. Published online 2019 Nov 25. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007249
PMCID:
PMC6876772
5.
Xiaoyu Li, Yongliang Jiang, Hantong Hu, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Yuanyuan Wu, Junfan Fang, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 817901. Published online 2022 May 13. doi: 10.3389/fcvm.2022.817901
PMCID:
PMC9136163
6.
Xiaoyu Li, Yongliang Jiang, Hantong Hu, Yajun Zhang, Jiali Lou, Xiaofen He, Jing Sun, Yuanyuan Wu, Junfan Fang, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2021 Feb 5; 100(5): e23804. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.1097/MD.0000000000023804
PMCID:
PMC7870227
7.
Hsiang-Yuan Yeh, Chia-Ter Chao, Yi-Pei Lai, Huei-Wen Chen
Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb; 17(3): 740. Published online 2020 Jan 23. doi: 10.3390/ijerph17030740
PMCID:
PMC7036907
8.
Xiumei GAO, Chenyan WANG, Yong NI, Huiling ZHANG
J Tradit Chin Med. 2023 Apr 15; 43(2): 359–364. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.2023.02.007
PMCID:
PMC10012190
9.
Andrew C Ahn, Junru Wu, Gary J Badger, Richard Hammerschlag, Helene M Langevin
BMC Complement Altern Med. 2005; 5: 10. Published online 2005 May 9. doi: 10.1186/1472-6882-5-10
PMCID:
PMC1142259
10.
Andrew C. Ahn, Min Park, Jessica R. Shaw, Claire A. McManus, Ted J. Kaptchuk, Helene M. Langevin
PLoS One. 2010; 5(7): e11907. Published online 2010 Jul 30. doi: 10.1371/journal.pone.0011907
PMCID:
PMC2912845
11.
Yongliang Jiang, Hantong Hu, Xiaoyu Li, Xiaofen He, Xiaomei Shao, Jiali Lou, Yajun Zhang, Yuanyuan Wu, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2020 Jul 24; 99(30): e21302. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.1097/MD.0000000000021302
PMCID:
PMC7386978
12.
Xiaoxiang Zhu, Jinsen Xu, Jian Wang, Zheyan Sa, Xiaohua Pan, Shuxia Zheng, Cailian Lan
J Tradit Complement Med. 2023 May; 13(3): 236–244. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.1016/j.jtcme.2023.01.004
PMCID:
PMC10148120
13.
Ru-Yu Pan, Yung-Chi Hsu, Chih-Shung Wong, Shinn-Long Lin, Tsung-Ying Li, Chen-Hwan Cherng, Shan-Chi Ko, Chun-Chang Yeh
Medicine (Baltimore) 2016 Aug; 95(35): e4634. Published online 2016 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000004634
PMCID:
PMC5008566
14.
Peter T. Dorsher, Poney Chiang
Med Acupunct. 2018 Apr 1; 30(2): 80–88. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1089/acu.2018.1271
PMCID:
PMC5908427
15.
Juan Li, Qing Wang, Huiling Liang, Haoxu Dong, Yan Li, Ernest Hung Yu Ng, Xiaoke Wu
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 793841. Published online 2012 Dec 30. doi: 10.1155/2012/793841
PMCID:
PMC3546562
16.
Chiao-Hsuan Hsieh, Shih-Ting Tseng, Yu-Chiang Hung, Ting-Chang Chang, Wen-Long Hu, Chien-Hung Lin
Medicine (Baltimore) 2022 Nov 25; 101(47): e31492. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.1097/MD.0000000000031492
PMCID:
PMC9704875
17.
MA Sheng-xing
Chin J Integr Med.
Published in final edited form as: Chin J Integr Med. 2021 Aug; 27(8): 563–569. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1007/s11655-021-3318-5
PMCID:
PMC8651218
18.
Yi Li, Xiaokai Chen, Lvping Li, Feixiang Zeng, Juntao Li, Lan Lu
Dis Markers. 2022; 2022: 5497805. Published online 2022 Jul 23. doi: 10.1155/2022/5497805
PMCID:
PMC9338862
19.
Shih-An Chang, Yi-Xiang Weng, Shu-Chen Cheng, Yeu-Jhy Chang, Tsong-Hai Lee, Chien-Hung Chang, Ting-Yu Chang, Kuo-Lun Huang, Chi-Hung Liu, Chung-Yuan Hsu
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 3098095. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.1155/2019/3098095
PMCID:
PMC6710765
20.
Yin Shou, Li Hu, Cuihong Zhang, Shifen Xu, Qi Jin, Li Huang, Bingrong Li, Long Yuan, Siwei Xu, Kaiyong Zhang, Huiru Jiang, Bimeng Zhang
Trials. 2020; 21: 110. Published online 2020 Jan 28. doi: 10.1186/s13063-019-4039-3
PMCID:
PMC6986062

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for meridians

See more (913)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center