U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 7448

1.
Yinyin Wang, Mohieddin Jafari, Yun Tang, Jing Tang
PLoS Comput Biol. 2019 Nov; 15(11): e1007249. Published online 2019 Nov 25. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007249
PMCID:
PMC6876772
2.
Yongliang Jiang, Hantong Hu, Xiaoyu Li, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Yuanyuan Wu, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 6644625. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1155/2021/6644625
PMCID:
PMC8032512
3.
Hantong Hu, Yongliang Jiang, Xiaoyu Li, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Junfan Fang, Yuanyuan Wu, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2020 Apr; 99(14): e19594. Published online 2020 Apr 3. doi: 10.1097/MD.0000000000019594
PMCID:
PMC7220657
4.
Xiaoyu Li, Yongliang Jiang, Hantong Hu, Jiali Lou, Yajun Zhang, Xiaofen He, Yuanyuan Wu, Junfan Fang, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Front Cardiovasc Med. 2022; 9: 817901. Published online 2022 May 13. doi: 10.3389/fcvm.2022.817901
PMCID:
PMC9136163
5.
Xiaoyu Li, Yongliang Jiang, Hantong Hu, Yajun Zhang, Jiali Lou, Xiaofen He, Jing Sun, Yuanyuan Wu, Junfan Fang, Xiaomei Shao, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2021 Feb 5; 100(5): e23804. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.1097/MD.0000000000023804
PMCID:
PMC7870227
6.
Hsiang-Yuan Yeh, Chia-Ter Chao, Yi-Pei Lai, Huei-Wen Chen
Int J Environ Res Public Health. 2020 Feb; 17(3): 740. Published online 2020 Jan 23. doi: 10.3390/ijerph17030740
PMCID:
PMC7036907
7.
Wei-Bo Zhang, Guang-Jun Wang, Kjell Fuxe
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 410979. Published online 2015 Mar 2. doi: 10.1155/2015/410979
PMCID:
PMC4363694
8.
Andrew C Ahn, Junru Wu, Gary J Badger, Richard Hammerschlag, Helene M Langevin
BMC Complement Altern Med. 2005; 5: 10. Published online 2005 May 9. doi: 10.1186/1472-6882-5-10
PMCID:
PMC1142259
9.
Andrew C. Ahn, Min Park, Jessica R. Shaw, Claire A. McManus, Ted J. Kaptchuk, Helene M. Langevin
PLoS One. 2010; 5(7): e11907. Published online 2010 Jul 30. doi: 10.1371/journal.pone.0011907
PMCID:
PMC2912845
10.
Yongliang Jiang, Hantong Hu, Xiaoyu Li, Xiaofen He, Xiaomei Shao, Jiali Lou, Yajun Zhang, Yuanyuan Wu, Jianqiao Fang
Medicine (Baltimore) 2020 Jul 24; 99(30): e21302. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.1097/MD.0000000000021302
PMCID:
PMC7386978
11.
Ru-Yu Pan, Yung-Chi Hsu, Chih-Shung Wong, Shinn-Long Lin, Tsung-Ying Li, Chen-Hwan Cherng, Shan-Chi Ko, Chun-Chang Yeh
Medicine (Baltimore) 2016 Aug; 95(35): e4634. Published online 2016 Sep 2. doi: 10.1097/MD.0000000000004634
PMCID:
PMC5008566
12.
Peter T. Dorsher, Poney Chiang
Med Acupunct. 2018 Apr 1; 30(2): 80–88. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1089/acu.2018.1271
PMCID:
PMC5908427
13.
Juan Li, Qing Wang, Huiling Liang, Haoxu Dong, Yan Li, Ernest Hung Yu Ng, Xiaoke Wu
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 793841. Published online 2012 Dec 30. doi: 10.1155/2012/793841
PMCID:
PMC3546562
14.
MA Sheng-xing
Chin J Integr Med.
Published in final edited form as: Chin J Integr Med. 2021 Aug; 27(8): 563–569. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.1007/s11655-021-3318-5
PMCID:
PMC8651218
15.
Shih-An Chang, Yi-Xiang Weng, Shu-Chen Cheng, Yeu-Jhy Chang, Tsong-Hai Lee, Chien-Hung Chang, Ting-Yu Chang, Kuo-Lun Huang, Chi-Hung Liu, Chung-Yuan Hsu
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 3098095. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.1155/2019/3098095
PMCID:
PMC6710765
16.
Yin Shou, Li Hu, Cuihong Zhang, Shifen Xu, Qi Jin, Li Huang, Bingrong Li, Long Yuan, Siwei Xu, Kaiyong Zhang, Huiru Jiang, Bimeng Zhang
Trials. 2020; 21: 110. Published online 2020 Jan 28. doi: 10.1186/s13063-019-4039-3
PMCID:
PMC6986062
17.
Li-Na Wang, Xue-Zhi Wang, Yu-Jia Li, Bing-Rong Li, Meng Huang, Xiao-Yu Wang, Ryszard Grygorczyk, Guang-Hong Ding, Wolfgang Schwarz
Cells. 2022 Mar; 11(5): 809. Published online 2022 Feb 25. doi: 10.3390/cells11050809
PMCID:
PMC8909735
18.
C. Will Chen, Chen-Jei Tai, Cheuk-Sing Choy, Chau-Yun Hsu, Shoei-Loong Lin, Wing P. Chan, Han-Sun Chiang, Chang-An Chen, Ting-Kai Leung
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 739293. Published online 2013 Nov 7. doi: 10.1155/2013/739293
PMCID:
PMC3838801
19.
Siyi Yu, Jie Yang, Mingxiao Yang, Yan Gao, Jiao Chen, Yulan Ren, Leixiao Zhang, Liang Chen, Fanrong Liang, Youping Hu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 752194. Published online 2015 Feb 24. doi: 10.1155/2015/752194
PMCID:
PMC4354715
20.
Zhu-qing Deng, Hui Zheng, Ling Zhao, Si-yuan Zhou, Ying Li, Fan-rong Liang
BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 75. Published online 2012 Jun 14. doi: 10.1186/1472-6882-12-75
PMCID:
PMC3479065

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for meridians

See more (853)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center