U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 3289

1.
Svetlana N. Morozkina, Thi Hong Nhung Vu, Yuliya E. Generalova, Petr P. Snetkov, Mayya V. Uspenskaya
Biomolecules. 2021 Jan; 11(1): 79. Published online 2021 Jan 9. doi: 10.3390/biom11010079
PMCID:
PMC7827323
2.
Muhammad Imran, Muhammad Sajid Arshad, Masood Sadiq Butt, Joong-Ho Kwon, Muhammad Umair Arshad, Muhammad Tauseef Sultan
Lipids Health Dis. 2017; 16: 84. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12944-017-0449-y
PMCID:
PMC5414237
3.
Sumaya Akter, Akhi Moni, Golam Mahbub Faisal, Muhammad Ramiz Uddin, Nourin Jahan, Md Abdul Hannan, Asadur Rahman, Md Jamal Uddin
Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb; 19(3): 1864. Published online 2022 Feb 7. doi: 10.3390/ijerph19031864
PMCID:
PMC8834953
4.
Fuchsia Gold-Smith, Alyssa Fernandez, Karen Bishop
Nutrients. 2016 Jul; 8(7): 396. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.3390/nu8070396
PMCID:
PMC4963872
5.
Prabhjot Kaur, R. C. Gupta, Abhijit Dey, Tabarak Malik, Devendra Kumar Pandey
Sci Rep. 2021; 11: 16346. Published online 2021 Aug 11. doi: 10.1038/s41598-021-95663-7
PMCID:
PMC8357827
6.
Lingli Chen, Santie Li, Jianyu Zhu, Anfu You, Xingzhou Huang, Xinchu Yi, Mei Xue
J Cell Mol Med. 2021 Mar; 25(6): 2944–2955. Published online 2021 Feb 1. doi: 10.1111/jcmm.16329
PMCID:
PMC7957271
7.
Haichao Yu, Guowei Hou, Jiankang Cao, Yanyu Yin, Yunpeng Zhao, Lei Cheng
Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 6632786. Published online 2021 Jun 11. doi: 10.1155/2021/6632786
PMCID:
PMC8216826
8.
Renata Ochocka, Anna Hering, Justyna Stefanowicz–Hajduk, Krzysztof Cal, Helena Barańska
PLoS One. 2017; 12(7): e0181542. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1371/journal.pone.0181542
PMCID:
PMC5531637
9.
Luz M. Acevedo, Ana I. Raya, Julio M. Martínez-Moreno, Escolástico Aguilera–Tejero, José-Luis L. Rivero
PLoS One. 2017; 12(3): e0173028. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1371/journal.pone.0173028
PMCID:
PMC5333851
10.
Yanyan Song, Wei Liu, Ke Tang, Junting Zang, Dong Li, Hang Gao
J Diabetes Res. 2020; 2020: 9481720. Published online 2020 Jan 31. doi: 10.1155/2020/9481720
PMCID:
PMC7016412
11.
WEI SHI, JIAGANG DENG, RONGSHENG TONG, YONG YANG, XIA HE, JIANZHEN LV, HAILIAN WANG, SHAOPING DENG, PING QI, DINGDING ZHANG, YI WANG
Mol Med Rep. 2016 Apr; 13(4): 3423–3432. Published online 2016 Feb 29. doi: 10.3892/mmr.2016.4947
PMCID:
PMC4805064
12.
Bingyu Zou, Hailian Wang, Yilong Liu, Ping Qi, Tiantian Lei, Minghan Sun, Yi Wang
Oncol Rep. 2017 Sep; 38(3): 1431–1441. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.3892/or.2017.5814
PMCID:
PMC5549032
13.
Hailian Wang, Xia He, Tiantian Lei, Yilong Liu, Guoli Huai, Minghan Sun, Shaoping Deng, Hongji Yang, Rongsheng Tong, Yi Wang
Int J Mol Med. 2018 Jun; 41(6): 3231–3242. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.3892/ijmm.2018.3524
PMCID:
PMC5881804
14.
Jia Shi, Hongbin Lv, Chen Tang, Yujie Li, Jing Huang, Hong Zhang
Mol Med Rep. 2021 Jun; 23(6): 473. Published online 2021 Apr 21. doi: 10.3892/mmr.2021.12112
PMCID:
PMC8097750
15.
Qi Wu, Yuanyang Chen, Zhiwei Wang, Xin Cai, Yanjia Che, Sihao Zheng, Shun Yuan, Xiaohan Zhong
Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 3119953. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.1155/2021/3119953
PMCID:
PMC8664531
16.
Min Feng, Shaoqiang Wei, Shidong Zhang, Ying Yang
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(17): 10124. Published online 2022 Sep 4. doi: 10.3390/ijms231710124
PMCID:
PMC9456045
17.
Kun Ren, Heng Li, Hui-Fang Zhou, Yin Liang, Min Tong, Lu Chen, Xi-Long Zheng, Guo-Jun Zhao
Aging (Albany NY) 2019 Dec 15; 11(23): 10992–11009. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.18632/aging.102498
PMCID:
PMC6932905
18.
Min Liu, Chengquan Wen, Shengqi Pan
Vet Med Sci. 2021 Sep; 7(5): 2015–2025. Published online 2021 May 5. doi: 10.1002/vms3.500
PMCID:
PMC8464247
19.
20.
Anna Hering, Jadwiga Renata Ochocka, Helena Baranska, Krzysztof Cal, Justyna Stefanowicz-Hajduk
Molecules. 2021 Nov; 26(21): 6547. Published online 2021 Oct 29. doi: 10.3390/molecules26216547
PMCID:
PMC8587049

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for mangiferin

  • Figure 5
  • Figure 3
  • Figure 2
  • Figure 3
See more (1101)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center