U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 193884

1.
Qi-Ting Fang, Wen-Wen Luo, Ya-Nan Zheng, Ying Ye, Mei-Juan Hu, Xin-Qiang Zheng, Jian-Liang Lu, Yue-Rong Liang, Jian-Hui Ye
Molecules. 2022 May; 27(9): 2809. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3390/molecules27092809
PMCID:
PMC9100887
2.
Keiko Unno, Yoriyuki Nakamura
Molecules. 2021 Aug; 26(16): 4897. Published online 2021 Aug 12. doi: 10.3390/molecules26164897
PMCID:
PMC8401650
3.
Tiantian Zhao, Chao Li, Shuai Wang, Xinqiang Song
Molecules. 2022 Jun; 27(12): 3909. Published online 2022 Jun 18. doi: 10.3390/molecules27123909
PMCID:
PMC9231383
4.
Dana Hazimeh, Gaelle Massoud, Maclaine Parish, Bhuchitra Singh, James Segars, Md Soriful Islam
Nutrients. 2023 Mar; 15(6): 1439. Published online 2023 Mar 16. doi: 10.3390/nu15061439
PMCID:
PMC10054707
5.
Meng Sun, Fangfang Yang, Wanying Hou, Shuangfeng Jiang, Runqi Yang, Wei Zhang, Mingjie Chen, Yuhang Yan, Yuxin Tian, Hongyu Yuan
Molecules. 2022 Jun; 27(11): 3562. Published online 2022 Jun 1. doi: 10.3390/molecules27113562
PMCID:
PMC9182030
6.
Keiko Unno, Daisuke Furushima, Yuya Tanaka, Takeichiro Tominaga, Hirotomo Nakamura, Hiroshi Yamada, Kyoko Taguchi, Toshinao Goda, Yoriyuki Nakamura
Nutrients. 2022 Jul; 14(14): 2949. Published online 2022 Jul 19. doi: 10.3390/nu14142949
PMCID:
PMC9319139
7.
Mahendra P. Kapoor, Masaaki Sugita, Yoshitaka Fukuzawa, Derek Timm, Makoto Ozeki, Tsutomu Okubo
Molecules. 2021 Jun; 26(12): 3702. Published online 2021 Jun 17. doi: 10.3390/molecules26123702
PMCID:
PMC8233826
8.
Cochrane Database Syst Rev. 2020; 2020(3): CD005004. Published online 2020 Mar 2. doi: 10.1002/14651858.CD005004.pub3
PMCID:
PMC7059963
9.
Ao Sun, Guolong Liu, Luyan Sun, Chun Li, Qiu Wu, Jianhua Gao, Yuanzhi Xia, Yue Geng
Molecules. 2023 Nov; 28(21): 7447. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3390/molecules28217447
PMCID:
PMC10650644
10.
Antonella Di Sotto, Marco Gullì, Ester Percaccio, Annabella Vitalone, Gabriela Mazzanti, Silvia Di Giacomo
Nutrients. 2022 Aug; 14(15): 3149. Published online 2022 Jul 30. doi: 10.3390/nu14153149
PMCID:
PMC9370301
11.
Mohd Farhan
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(18): 10713. Published online 2022 Sep 14. doi: 10.3390/ijms231810713
PMCID:
PMC9501439
12.
Mani Iyer Prasanth, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Chaiyavat Chaiyasut, Tewin Tencomnao
Nutrients. 2019 Feb; 11(2): 474. Published online 2019 Feb 23. doi: 10.3390/nu11020474
PMCID:
PMC6412948
13.
Chinyerum Opuwari, Thomas Monsees
Sci Rep. 2020; 10: 15269. Published online 2020 Sep 17. doi: 10.1038/s41598-020-72319-6
PMCID:
PMC7498455
14.
Junkyung Kwak, Dayeon Shin
Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar; 19(5): 2735. Published online 2022 Feb 26. doi: 10.3390/ijerph19052735
PMCID:
PMC8910422
15.
Bang-Yan Li, Hang-Yu Li, Dan-Dan Zhou, Si-Yu Huang, Min Luo, Ren-You Gan, Qian-Qian Mao, Adila Saimaiti, Ao Shang, Hua-Bin Li
Oxid Med Cell Longev. 2021; 2021: 5188205. Published online 2021 Dec 29. doi: 10.1155/2021/5188205
PMCID:
PMC8731271
16.
Guo-Yi Tang, Xiao Meng, Ren-You Gan, Cai-Ning Zhao, Qing Liu, Yi-Bin Feng, Sha Li, Xin-Lin Wei, Atanas G. Atanasov, Harold Corke, Hua-Bin Li
Int J Mol Sci. 2019 Dec; 20(24): 6196. Published online 2019 Dec 8. doi: 10.3390/ijms20246196
PMCID:
PMC6941079
17.
Yangbo Zhang, Yifan Xiong, Huimin An, Juan Li, Qin Li, Jianan Huang, Zhonghua Liu
Molecules. 2022 Jan; 27(2): 479. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.3390/molecules27020479
PMCID:
PMC8779377
18.
Masami Suganuma, Atsushi Takahashi, Tatsuro Watanabe, Keisuke Iida, Takahisa Matsuzaki, Hiroshi Y. Yoshikawa, Hirota Fujiki
Molecules. 2016 Nov; 21(11): 1566. Published online 2016 Nov 18. doi: 10.3390/molecules21111566
PMCID:
PMC6273158
19.
Anuva Talukder Trisha, Mynul Hasan Shakil, Suvro Talukdar, Kobun Rovina, Nurul Huda, Wahidu Zzaman
Foods. 2022 Nov; 11(21): 3349. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.3390/foods11213349
PMCID:
PMC9658101
20.
Hellen A. Oketch-Rabah, Amy L. Roe, Cynthia V. Rider, Herbert L. Bonkovsky, Gabriel I. Giancaspro, Victor Navarro, Mary F. Paine, Joseph M. Betz, Robin J. Marles, Steven Casper, Bill Gurley, Scott A. Jordan, Kan He, Mahendra P. Kapoor, Theertham P. Rao, Averell H. Sherker, Robert J. Fontana, Simona Rossi, Raj Vuppalanchi, Leonard B. Seeff, Andrew Stolz, Jawad Ahmad, Christopher Koh, Jose Serrano, Tieraona Low Dog, Richard Ko
Toxicol Rep. 2020; 7: 386–402. Published online 2020 Feb 15. doi: 10.1016/j.toxrep.2020.02.008
PMCID:
PMC7044683

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for green tea

  • Fig. 2
  • Fig. S2
  • Figure 5
  • Fig. 3
See more (7740)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center