U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 12415

1.
Tanvir Ahmed, Chin-Kun Wang
Molecules. 2021 Aug; 26(16): 5028. Published online 2021 Aug 19. doi: 10.3390/molecules26165028
PMCID:
PMC8401630
2.
Minnu Sasi, Sandeep Kumar, Manoj Kumar, Sandhya Thapa, Uma Prajapati, Yamini Tak, Sushil Changan, Vivek Saurabh, Shweta Kumari, Ashok Kumar, Muzaffar Hasan, Deepak Chandran, Radha, Sneh Punia Bangar, Sangram Dhumal, Marisennayya Senapathy, Anitha Thiyagarajan, Ahmad Alhariri, Abhijit Dey, Surinder Singh, Suraj Prakash, Ravi Pandiselvam, Mohamed Mekhemar
Antioxidants (Basel) 2021 Nov; 10(11): 1847. Published online 2021 Nov 21. doi: 10.3390/antiox10111847
PMCID:
PMC8614839
3.
Larry D. Lawson, Scott M. Hunsaker
Nutrients. 2018 Jul; 10(7): 812. Published online 2018 Jun 24. doi: 10.3390/nu10070812
PMCID:
PMC6073756
4.
Holly L. Nicastro, Sharon A. Ross, John A. Milner
Cancer Prev Res (Phila)
Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2015 Mar; 8(3): 181–189. Published online 2015 Jan 13. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0172
PMCID:
PMC4366009
5.
Katarzyna Najman, Anna Sadowska, Krzysztof Buczak, Hanna Leontowicz, Maria Leontowicz
Nutrients. 2022 Jan; 14(2): 336. Published online 2022 Jan 13. doi: 10.3390/nu14020336
PMCID:
PMC8779480
6.
Gaber El-Saber Batiha, Amany Magdy Beshbishy, Lamiaa G. Wasef, Yaser H. A. Elewa, Ahmed A. Al-Sagan, Mohamed E. Abd El-Hack, Ayman E. Taha, Yasmina M. Abd-Elhakim, Hari Prasad Devkota
Nutrients. 2020 Mar; 12(3): 872. Published online 2020 Mar 24. doi: 10.3390/nu12030872
PMCID:
PMC7146530
7.
Xing Liu, Aileen Baecker, Ming Wu, Jin-Yi Zhou, Jie Yang, Ren-Qiang Han, Pei-Hua Wang, Ai-Min Liu, Xiaoping Gu, Xiao-Feng Zhang, Xu-Shan Wang, Ming Su, Xu Hu, Zheng Sun, Gang Li, Zi-Yi Jin, Su Yon Jung, Lina Mu, Na He, Qing-Yi Lu, Liming Li, Jin-Kou Zhao, Zuo-Feng Zhang
Nutrients. 2019 Sep; 11(9): 2038. Published online 2019 Aug 31. doi: 10.3390/nu11092038
PMCID:
PMC6769938
8.
Tarun Verma, Ankur Aggarwal, Priya Dey, Anil Kumar Chauhan, Summya Rashid, Kow-Tong Chen, Rohit Sharma
Front Nutr. 2023; 10: 1120377. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.3389/fnut.2023.1120377
PMCID:
PMC9978857
9.
Peeraporn Pakakaew, Yuthana Phimolsiripol, Siraphat Taesuwan, Sarawut Kumphune, Wannaporn Klangpetch, Niramon Utama-ang
Sci Rep. 2022; 12: 11493. Published online 2022 Jul 7. doi: 10.1038/s41598-022-15635-3
PMCID:
PMC9262944
10.
Johura Ansary, Tamara Yuliett Forbes-Hernández, Emilio Gil, Danila Cianciosi, Jiaojiao Zhang, Maria Elexpuru-Zabaleta, Jesus Simal-Gandara, Francesca Giampieri, Maurizio Battino
Antioxidants (Basel) 2020 Jul; 9(7): 619. Published online 2020 Jul 15. doi: 10.3390/antiox9070619
PMCID:
PMC7402177
11.
Ao Shang, Shi-Yu Cao, Xiao-Yu Xu, Ren-You Gan, Guo-Yi Tang, Harold Corke, Vuyo Mavumengwana, Hua-Bin Li
Foods. 2019 Jul; 8(7): 246. Published online 2019 Jul 5. doi: 10.3390/foods8070246
PMCID:
PMC6678835
12.
Min-Jung Kang, Jae-Ran Kang, Min Seok Woo, Dawon Kang, Jung-Hye Shin
Foods. 2022 May; 11(10): 1390. Published online 2022 May 11. doi: 10.3390/foods11101390
PMCID:
PMC9140653
13.
Ajay A. Myneni, Shen-Chih Chang, Rungui Niu, Li Liu, Mya K. Swanson, Jiawei Li, Jia Su, Gary A. Giovino, Shunzhang Yu, Zuo-Feng Zhang, Lina Mu
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
Published in final edited form as: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 Apr; 25(4): 624–633. Published online 2016 Jan 25. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0760
PMCID:
PMC4873399
14.
Hanseul Kim, NaNa Keum, Edward L. Giovannucci, Charles S. Fuchs, Ying Bao
Int J Cancer.
Published in final edited form as: Int J Cancer. 2018 Sep 1; 143(5): 1047–1053. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1002/ijc.31396
PMCID:
PMC6103830
15.
Monika Bar, Urszula E. Binduga, Konrad A. Szychowski
Antioxidants (Basel) 2022 Jul; 11(7): 1345. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.3390/antiox11071345
PMCID:
PMC9312217
16.
Jounghee Lee, Naisi Zhao, Zhuxuan Fu, Jihee Choi, Hae-Jeung Lee, Mei Chung
Nutr Res Pract. 2021 Dec; 15(6): 773–788. Published online 2021 Jul 26. doi: 10.4162/nrp.2021.15.6.773
PMCID:
PMC8601942
17.
Yi Yeong Jeong, Ji Hyeon Ryu, Jung-Hye Shin, Min Jung Kang, Jae Ran Kang, Jaehee Han, Dawon Kang
Molecules. 2016 Apr; 21(4): 430. Published online 2016 Mar 30. doi: 10.3390/molecules21040430
PMCID:
PMC6274159
18.
Sushma Bagde Bhatwalkar, Rajesh Mondal, Suresh Babu Naidu Krishna, Jamila Khatoon Adam, Patrick Govender, Rajaneesh Anupam
Front Microbiol. 2021; 12: 613077. Published online 2021 Jul 27. doi: 10.3389/fmicb.2021.613077
PMCID:
PMC8362743
19.
Xiaoming Shi, Yuebin Lv, Chen Mao, Jinqiu Yuan, Zhaoxue Yin, Xiang Gao, Zuofeng Zhang
Nutrients. 2019 Jul; 11(7): 1504. Published online 2019 Jun 30. doi: 10.3390/nu11071504
PMCID:
PMC6683033
20.
Murugan Sesha Subramanian, Giri Nandagopal MS, Syafinaz Amin Nordin, Karuppiah Thilakavathy, Narcisse Joseph
Molecules. 2020 Sep; 25(18): 4111. Published online 2020 Sep 9. doi: 10.3390/molecules25184111
PMCID:
PMC7570905

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for garlic cancer

See more (186)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center