Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 17

1.
Yoji Ogura, Shoji Yabuki, Aritoshi Iida, Ikuyo Kou, Masahiro Nakajima, Hiroki Kano, Masaaki Shiina, Shinichi Kikuchi, Yoshiaki Toyama, Kazuhiro Ogata, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Shiro Ikegawa
PLoS One. 2013; 8(11): e80548. Published online 2013 Nov 22. doi: 10.1371/journal.pone.0080548
PMCID:
PMC3838418
2.
Myung-Hyun Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2017 May; 60(3): 327–334. Published online 2017 May 1. doi: 10.3340/jkns.2017.0101.008
PMCID:
PMC5426449
3.
Kentaro Watanabe, Carol A. Filomena, Yoichi Nonaka, Masahide Matsuda, Ali R. Zomorodi, Allan H. Friedman, Takanori Fukushima
J Neurol Surg Rep. 2015 Nov; 76(2): e195–e199. Published online 2015 Oct 29. doi: 10.1055/s-0034-1544111
PMCID:
PMC4648720
4.
Hidenori Matsuoka, Yasunobu Itoh, Shinichi Numazawa, Masato Tomii, Kazuo Watanabe, Yoshitaka Hirano, Hiroshi Nakagawa
Surg Neurol Int. 2012; 3: 70. Published online 2012 Jun 19. doi: 10.4103/2152-7806.97542
PMCID:
PMC3385071
5.
Takuya Akai, Keiichiro Torigoe, Manna Fukushima, Hideaki Iizuka, Yasuhiko Hayashi
J Neurol Surg Rep. 2015 Jul; 76(1): e105–e108. Published online 2015 May 22. doi: 10.1055/s-0035-1549223
PMCID:
PMC4520975
6.
T Yoshida, S Nakatani, K Shimizu, K Yamada, Y Ushio, H Mogami
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1986 Dec; 49(12): 1458–1460.
PMCID:
PMC1029140
7.
Nikhil R. Nayak, Jayesh P. Thawani, Matthew R. Sanborn, Phillip B. Storm, John Y.K. Lee
Surg Neurol Int. 2015; 6: 68. Published online 2015 Apr 24. doi: 10.4103/2152-7806.155807
PMCID:
PMC4418103
8.
Hector Soriano-Baron, Olivia Vales-Hidalgo, Emiliano Arvizu-Saldana, Sergio Moreno-Jimenez, Rogelio Revuelta-Gutierrez
Surg Neurol Int. 2015; 6: 83. Published online 2015 May 20. doi: 10.4103/2152-7806.157443
PMCID:
PMC4443403
9.
Vladimir K. Neychev, Robert Gross, Stephane Lehéricy, Ellen J. Hess, H. A. Jinnah
Neurobiol Dis.
Published in final edited form as: Neurobiol Dis. 2011 May; 42(2): 185–201. Published online 2011 Feb 12. doi: 10.1016/j.nbd.2011.01.026
PMCID:
PMC3478782
10.
Lorenzo Lo Muzio
Orphanet J Rare Dis. 2008; 3: 32. Published online 2008 Nov 25. doi: 10.1186/1750-1172-3-32
PMCID:
PMC2607262
11.
P. Grunert
Minim Invasive Surg. 2013; 2013: 171369. Published online 2013 Dec 17. doi: 10.1155/2013/171369
PMCID:
PMC3877623
12.
Nakao Ota, Rokuya Tanikawa, Masataka Miyama, Takanori Miyazaki, Yu Kinoshita, Hidetoshi Matsukawa, Takeshi Yanagisawa, Fumihiro Sakakibara, Norihiro Saito, Shiro Miyata, Kosumo Noda, Toshiyuki Tsuboi, Rihei Takeda, Hiroyasu Kamiyana, Sadahisa Tokuda
Surg Neurol Int. 2016; 7(Suppl 43): S1113–S1120. Published online 2016 Dec 26. doi: 10.4103/2152-7806.196774
PMCID:
PMC5299154
13.
Mahmoud R Hussein
Int J Exp Pathol. 2007 Oct; 88(5): 311–324. doi: 10.1111/j.1365-2613.2007.00535.x
PMCID:
PMC2517334
14.
Luciano Mastronardi, Guglielmo Cacciotti, Raffaele Roperto, Maria Pia Tonelli, Ettore Carpineta
J Neurol Surg B Skull Base. 2017 Aug; 78(4): 301–307. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1055/s-0037-1598202
PMCID:
PMC5515659
16.
J Vet Intern Med. 2016 Jul-Aug; 30(4): 1407–1519. Published online 2016 May 31. doi: 10.1111/jvim.13952
PMCID:
PMC5260423
17.
Koichi KATO, Hiroshi UJIIE, Hiroshi NAKANO, Shunsuke NOMURA, Masanori NAKAGAWA, Takashi HIGA, Shigeru KADOYAMA, Akira TERAMOTO
Neurol Med Chir (Tokyo) 2017 Nov; 57(11): 601–606. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.2176/nmc.oa.2017-0007
PMCID:
PMC5709713

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center