U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 79

1.
Amir Kamali, Reihane Ziadlou, Gernot Lang, Judith Pfannkuche, Shangbin Cui, Zhen Li, R. Geoff Richards, Mauro Alini, Sibylle Grad
Theranostics. 2021; 11(1): 27–47. Published online 2021 Jan 1. doi: 10.7150/thno.48987
PMCID:
PMC7681102
2.
João W. Silveira, Ana Carolina Issy, Vitor A. Castania, Carlos E. G. Salmon, Marcello H. Nogueira-Barbosa, Francisco S. Guimarães, Helton L. A. Defino, Elaine Del Bel
PLoS One. 2014; 9(12): e113161. Published online 2014 Dec 17. doi: 10.1371/journal.pone.0113161
PMCID:
PMC4269422
3.
Hai-Wei Chen, Guang-Zhi Zhang, Ming-Qiang Liu, Li-Juan Zhang, Ji-He Kang, Zhao-Heng Wang, Wen-Zhao Liu, Ai-Xin Lin, Xue-Wen Kang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 9963677. Published online 2021 Aug 3. doi: 10.1155/2021/9963677
PMCID:
PMC8357477
4.
Yuhao Wu, Shiwei Shen, Yifeng Shi, Naifeng Tian, Yifei Zhou, Xiaolei Zhang
Front Bioeng Biotechnol. 2022; 10: 823945. Published online 2022 Mar 2. doi: 10.3389/fbioe.2022.823945
PMCID:
PMC8924288
5.
Qunhu Zhang, Jie Li, You Li, Hui Che, Ying Chen, Jianghui Dong, Cory J. Xian, Dengshun Miao, Liping Wang, Yongxin Ren
J Cell Mol Med. 2020 Aug; 24(16): 8950–8961. Published online 2020 Jun 24. doi: 10.1111/jcmm.15528
PMCID:
PMC7417700
6.
Fan Ding, Xia Li
Med Sci Monit. 2020; 26: e924587-1–e924587-11. Prepublished online 2020 Jul 24. Published online 2020 Sep 19. doi: 10.12659/MSM.924587
PMCID:
PMC7523418
7.
Satoshi Suzuki, Nobuyuki Fujita, Naobumi Hosogane, Kota Watanabe, Ken Ishii, Yoshiaki Toyama, Keiyo Takubo, Keisuke Horiuchi, Takeshi Miyamoto, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto
Arthritis Res Ther. 2015; 17: 316. Published online 2015 Nov 5. doi: 10.1186/s13075-015-0834-8
PMCID:
PMC4635526
8.
Serena Silvestro, Giovanni Schepici, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon
Molecules. 2020 Nov; 25(21): 5186. Published online 2020 Nov 7. doi: 10.3390/molecules25215186
PMCID:
PMC7664437
9.
Takuya Kameda, Joel Zvick, Miriam Vuk, Aleksandra Sadowska, Wai Kit Tam, Victor Y. Leung, Kata Bölcskei, Zsuzsanna Helyes, Lee Ann Applegate, Oliver N. Hausmann, Juergen Klasen, Olga Krupkova, Karin Wuertz-Kozak
Int J Mol Sci. 2019 Apr; 20(7): 1767. Published online 2019 Apr 10. doi: 10.3390/ijms20071767
PMCID:
PMC6480240
10.
Claudio Giuliano, Miriam Francavilla, Gerardo Ongari, Alessandro Petese, Cristina Ghezzi, Nora Rossini, Fabio Blandini, Silvia Cerri
Int J Mol Sci. 2021 Aug; 22(16): 8920. Published online 2021 Aug 18. doi: 10.3390/ijms22168920
PMCID:
PMC8396349
11.
Jacopo Junio Valerio Branca, Gabriele Morucci, Matteo Becatti, Donatello Carrino, Carla Ghelardini, Massimo Gulisano, Lorenzo Di Cesare Mannelli, Alessandra Pacini
Int J Environ Res Public Health. 2019 Nov; 16(22): 4420. Published online 2019 Nov 12. doi: 10.3390/ijerph16224420
PMCID:
PMC6888634
12.
Xiaodong Huang, Wei He, Weiheng Wang, Quanchun Fan, Xiaojian Ye, Zenghui Wu, Chia-Ying Lin
Front Pharmacol. 2021; 12: 582309. Published online 2021 Apr 23. doi: 10.3389/fphar.2021.582309
PMCID:
PMC8103611
13.
Talita A. M. Vrechi, Anderson H. F. F. Leão, Ingrid B. M. Morais, Vanessa C. Abílio, Antonio W. Zuardi, Jaime Eduardo C. Hallak, José Alexandre Crippa, Claudia Bincoletto, Rodrigo P. Ureshino, Soraya S. Smaili, Gustavo J. S. Pereira
Sci Rep. 2021; 11: 5434. Published online 2021 Mar 8. doi: 10.1038/s41598-021-84879-2
PMCID:
PMC7940388
14.
David M. Andrenyak, David E. Moody, Matthew H. Slawson, Daniel S. O'Leary, Margaret Haney
J Anal Toxicol. 2017 May; 41(4): 277–288. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1093/jat/bkw136
PMCID:
PMC5412026
15.
Marta Gerasymchuk, Gregory Ian Robinson, Olga Kovalchuk, Igor Kovalchuk
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(15): 8804. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.3390/ijms23158804
PMCID:
PMC9368899
16.
Global Spine J. 2022 Jun; 12(3 Suppl): 205S–355S. Published online 2022 May 26. doi: 10.1177/21925682221096075
PMCID:
PMC9149627
17.
Carol Hamelink, Aidan Hampson, David A. Wink, Lee E. Eiden, Robert L. Eskay
J Pharmacol Exp Ther.
Published in final edited form as: J Pharmacol Exp Ther. 2005 Aug; 314(2): 780–788. Published online 2005 May 5. doi: 10.1124/jpet.105.085779
PMCID:
PMC4183207
18.
Anna Kowalczuk, Krzysztof Marycz, Katarzyna Kornicka-Garbowska, Justyna Kornicka, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Sylwia Groborz
Int J Environ Res Public Health. 2022 Sep; 19(17): 10864. Published online 2022 Aug 31. doi: 10.3390/ijerph191710864
PMCID:
PMC9518341
19.
Yizhuan Huang, Zhendong Zhong, Dandan Yang, Lingyuan Huang, Fengjiao Hu, Dan Luo, Linxia Yan, Rong Wang, Lijie Zhang, Xuemei Hu, Jinli He
Exp Ther Med. 2019 Oct; 18(4): 2851–2858. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.3892/etm.2019.7893
PMCID:
PMC6755409

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is temporarily unavailable.

Support Center