U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 506581

1.
Michael Meyer
Biomed Eng Online. 2019; 18: 24. Published online 2019 Mar 18. doi: 10.1186/s12938-019-0647-0
PMCID:
PMC6423854
2.
Alaa Al-Shaer, Aaron Lyons, Yoshihiro Ishikawa, Billy G. Hudson, Sergei P. Boudko, Nancy R. Forde
Biophys J. 2021 Sep 21; 120(18): 4013–4028. Published online 2021 Aug 12. doi: 10.1016/j.bpj.2021.08.013
PMCID:
PMC8510973
3.
Andrew M Holwerda, Luc J C van Loon
Nutr Rev. 2022 Jun; 80(6): 1497–1514. Published online 2022 May 4. doi: 10.1093/nutrit/nuab083
PMCID:
PMC9086765
4.
Maria Minodora Marin, Raluca Ianchis, Rebeca Leu Alexa, Ioana Catalina Gifu, Madalina Georgiana Albu Kaya, Diana Iulia Savu, Roxana Cristina Popescu, Elvira Alexandrescu, Claudia Mihaela Ninciuleanu, Silviu Preda, Madalina Ignat, Roxana Constantinescu, Horia Iovu
Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(1): 401. Published online 2021 Dec 30. doi: 10.3390/ijms23010401
PMCID:
PMC8745677
5.
Xiaojing Li, Qi Zhang, S. Michael Yu, Yang Li
J Am Chem Soc.
Published in final edited form as: J Am Chem Soc. 2023 May 24; 145(20): 10901–10916. Published online 2023 May 9. doi: 10.1021/jacs.3c00713
PMCID:
PMC10789224
6.
Shuaishuai Xu, Huaxiang Xu, Wenquan Wang, Shuo Li, Hao Li, Tianjiao Li, Wuhu Zhang, Xianjun Yu, Liang Liu
J Transl Med. 2019; 17: 309. Published online 2019 Sep 14. doi: 10.1186/s12967-019-2058-1
PMCID:
PMC6744664
7.
Kena Song, Zhangqing Yu, Xiangyang Zu, Guoqiang Li, Zhigang Hu, Yun Xue
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(18): 10509. Published online 2022 Sep 10. doi: 10.3390/ijms231810509
PMCID:
PMC9502421
8.
Anne Mette Askehøj Rømer, Marie-Louise Thorseth, Daniel Hargbøl Madsen
Front Immunol. 2021; 12: 791453. Published online 2021 Dec 8. doi: 10.3389/fimmu.2021.791453
PMCID:
PMC8692250
9.
Jia-Wei Shi, Zhen-Zhen Lai, Hui-Li Yang, Shao-Liang Yang, Cheng-Jie Wang, Deng Ao, Lu-Yu Ruan, Hui-Hui Shen, Wen-Jie Zhou, Jie Mei, Qiang Fu, Ming-Qing Li
Int J Biol Sci. 2020; 16(12): 2220–2234. Published online 2020 May 25. doi: 10.7150/ijbs.45586
PMCID:
PMC7294936
10.
Sarah Geahchan, Parnian Baharlouei, Azizur Rahman
Mar Drugs. 2022 Jan; 20(1): 61. Published online 2022 Jan 10. doi: 10.3390/md20010061
PMCID:
PMC8780088
11.
Olivier Schussler, Pierre E. Falcoz, Juan C. Chachques, Marco Alifano, Yves Lecarpentier
Int J Mol Sci. 2021 Nov; 22(22): 12563. Published online 2021 Nov 22. doi: 10.3390/ijms222212563
PMCID:
PMC8620820
12.
Daniela Coppola, Maria Oliviero, Giovanni Andrea Vitale, Chiara Lauritano, Isabella D’Ambra, Salvatore Iannace, Donatella de Pascale
Mar Drugs. 2020 Apr; 18(4): 214. Published online 2020 Apr 15. doi: 10.3390/md18040214
PMCID:
PMC7230273
13.
Ye-Seon Lim, Ye-Jin Ok, Seon-Yeong Hwang, Jong-Young Kwak, Sik Yoon
Mar Drugs. 2019 Aug; 17(8): 467. Published online 2019 Aug 10. doi: 10.3390/md17080467
PMCID:
PMC6723527
14.
Q. Song, K. Jiao, L. Tonggu, L. G. Wang, S. L. Zhang, Y. D. Yang, L. Zhang, J. H. Bian, D. X. Hao, C. Y. Wang, Y. X. Ma, D. D. Arola, L. Breschi, J. H. Chen, F. R. Tay, L. N. Niu
Sci Adv. 2019 Mar; 5(3): eaav9075. Published online 2019 Mar 29. doi: 10.1126/sciadv.aav9075
PMCID:
PMC6459768
15.
Chang Liu, Ryan Y. Nguyen, Gabriela A. Pizzurro, Xingjian Zhang, Xiangyu Gong, Alejandro Rossello Martinez, Michael Mak
Acta Biomater.
Published in final edited form as: Acta Biomater. 2023 Jan 1; 155: 167–181. Published online 2022 Nov 9. doi: 10.1016/j.actbio.2022.11.011
PMCID:
PMC9805527
16.
A.J. Ellingson, N.M. Pancheri, N.R. Schiele
Eur Cell Mater.
Published in final edited form as: Eur Cell Mater. 2022 Apr 5; 43: 130–152. Published online 2022 Apr 5. doi: 10.22203/eCM.v043a11
PMCID:
PMC9583849
17.
Anis Hanna, Arti V Shinde, Ruoshui Li, Linda Alex, Claudio Humeres, Prasanth Balasubramanian, Nikolaos G Frangogiannis
Matrix Biol.
Published in final edited form as: Matrix Biol. 2021 May; 99: 18–42. Published online 2021 May 25. doi: 10.1016/j.matbio.2021.05.005
PMCID:
PMC8591556
18.
XiangHua Han, Jennifer M. Caron, Christine W. Lary, Pradeep Sathyanarayana, Calvin Vary, Peter C. Brooks
Am J Pathol. 2021 Mar; 191(3): 527–544. doi: 10.1016/j.ajpath.2020.11.009
PMCID:
PMC7927278
19.
Lihui Sun, Yan Xu, Yu Han, Jing Cui, Zheng Jing, Dongbo Li, Jianguo Liu, Chunsheng Xiao, Dongsong Li, Bo Cai
Orthop Surg. 2023 Dec; 15(12): 3026–3045. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.1111/os.13884
PMCID:
PMC10694028
20.
Edgar M Espana, David E Birk
Exp Eye Res.
Published in final edited form as: Exp Eye Res. 2020 Sep; 198: 108137. Published online 2020 Jul 11. doi: 10.1016/j.exer.2020.108137
PMCID:
PMC7508887

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for collagen

  • Fig 7
  • Fig 1
  • Figure 1
  • Figure 3
See more (157789)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center