U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 17023

1.
Jesús Santana-Gálvez, Luis Cisneros-Zevallos, Daniel A. Jacobo-Velázquez
Molecules. 2017 Mar; 22(3): 358. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.3390/molecules22030358
PMCID:
PMC6155416
2.
Seyed Fazel Nabavi, Silvia Tejada, William N. Setzer, Olga Gortzi, Antoni Sureda, Nady Braidy, Maria Daglia, Azadeh Manayi, Seyed Mohammad Nabavi
Curr Neuropharmacol. 2017 May; 15(4): 471–479. Published online 2017 May. doi: 10.2174/1570159X14666160325120625
PMCID:
PMC5543670
3.
Guoming Zeng, Yujie Ran, Xin Huang, Yan Li, Maolan Zhang, Hui Ding, Yonggang Ma, Hongshuo Ma, Libo Jin, Da Sun
Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb; 19(3): 1555. Published online 2022 Jan 29. doi: 10.3390/ijerph19031555
PMCID:
PMC8835221
4.
Orsolya Palócz, Erzsébet Pászti-Gere, Péter Gálfi, Orsolya Farkas
PLoS One. 2016; 11(11): e0166642. Published online 2016 Nov 18. doi: 10.1371/journal.pone.0166642
PMCID:
PMC5115761
5.
Sing-Hua Tsou, Suh-Woan Hu, Jaw-Ji Yang, Min Yan, Yuh-Yih Lin
Nutrients. 2019 Sep; 11(9): 2235. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.3390/nu11092235
PMCID:
PMC6769475
6.
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong
Biomed Res Int. 2019; 2019: 6769789. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.1155/2019/6769789
PMCID:
PMC6500688
7.
Wuping Xu, Tao Luo, Juan Chai, Ping Jing, Lijun Xiong
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 6282167. Published online 2022 May 18. doi: 10.1155/2022/6282167
PMCID:
PMC9132620
8.
Lisard Iglesias-Carres, Lauren A. Essenmacher, Kathryn C. Racine, Andrew P. Neilson
Nutrients. 2021 May; 13(5): 1466. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.3390/nu13051466
PMCID:
PMC8145906
9.
Yong Zhang, Liangsheng Miao, Huijuan Zhang, Gang Wu, Zhenni Zhang, Jianrui Lv
Lipids Health Dis. 2018; 17: 270. Published online 2018 Nov 28. doi: 10.1186/s12944-018-0916-0
PMCID:
PMC6263050
10.
Deniz Bagdas, Zulfiye Gul, Julie A. Meade, Betul Cam, Nilufer Cinkilic, Mine Sibel Gurun
Curr Neuropharmacol. 2020 Mar; 18(3): 216–228. Published online 2020 Mar. doi: 10.2174/1570159X17666191021111809
PMCID:
PMC7327949
11.
Irina Georgiana Munteanu, Constantin Apetrei
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(23): 13138. Published online 2021 Dec 5. doi: 10.3390/ijms222313138
PMCID:
PMC8658152
12.
Ebuka-Olisaemeka Nwafor, Peng Lu, Ying Zhang, Rui Liu, Hui Peng, Bin Xing, Yiting Liu, Ziwei Li, Kuibin Zhang, Yukun Zhang, Zhidong Liu
Transl Oncol. 2022 Jan; 15(1): 101294. Published online 2021 Nov 30. doi: 10.1016/j.tranon.2021.101294
PMCID:
PMC8640119
13.
Shanshan Guan, Ketong Zhu, Yanjiao Dong, Hao Li, Shuang Yang, Song Wang, Yaming Shan
Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(3): 1003. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.3390/ijms21031003
PMCID:
PMC7038148
14.
Annabel Nieter, Paul Haase-Aschoff, Sebastian Kelle, Diana Linke, Ulrich Krings, Lutz Popper, Ralf G. Berger
Appl Environ Microbiol. 2015 Mar; 81(5): 1679–1688. Prepublished online 2014 Dec 29. Published online 2015 Feb 10. doi: 10.1128/AEM.02911-14
PMCID:
PMC4325150
15.
Ling-Na Wang, Wei Wang, Masao Hattori, Mohsen Daneshtalab, Chao-Mei Ma
Molecules. 2016 Jun; 21(6): 737. Published online 2016 Jun 8. doi: 10.3390/molecules21060737
PMCID:
PMC6273953
16.
Liang Wang, Xiaoqi Pan, Lishi Jiang, Yu Chu, Song Gao, Xingyue Jiang, Yuhui Zhang, Yan Chen, Shajie Luo, Cheng Peng
Front Nutr. 2022; 9: 943911. Published online 2022 Jun 29. doi: 10.3389/fnut.2022.943911
PMCID:
PMC9278960
17.
Yinju Li, Danfang Yang, Yanyan Jia, Lei He, Jing Li, Chuan Yu, Chengshui Liao, Zuhua Yu, Chunjie Zhang
Poult Sci. 2021 Apr; 100(4): 100987. Published online 2021 Jan 14. doi: 10.1016/j.psj.2021.01.010
PMCID:
PMC7921620
18.
Muhammad Sani Usman, Mohd Zobir Hussein, Sharida Fakurazi, Mas Jaffri Masarudin, Fathinul Fikri Ahmad Saad
PLoS One. 2018; 13(7): e0200760. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1371/journal.pone.0200760
PMCID:
PMC6059483
19.
Xinheng Zhang, Qiqi Zhao, Xiaotong Ci, Sheng Chen, Zi Xie, Hongxin Li, Huanmin Zhang, Feng Chen, Qingmei Xie
Poult Sci. 2020 Dec; 99(12): 6606–6618. Published online 2020 Oct 6. doi: 10.1016/j.psj.2020.09.082
PMCID:
PMC7810911
20.
Xiao Wang, Lifang Qin, Jia Zhou, Youzhi Li, Xianwei Fan
Sci Rep. 2018; 8: 14756. Published online 2018 Oct 3. doi: 10.1038/s41598-018-32968-0
PMCID:
PMC6170458

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for chlorogenic acid

  • Figure 4.
  • Fig. 1
  • Figure 12
  • Fig. 4
See more (3782)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center