U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 24090

1.
Jesús Santana-Gálvez, Luis Cisneros-Zevallos, Daniel A. Jacobo-Velázquez
Molecules. 2017 Mar; 22(3): 358. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.3390/molecules22030358
PMCID:
PMC6155416
2.
Sascha Behne, Heike Franke, Steffen Schwarz, Dirk W. Lachenmeier
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5540. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.3390/molecules28145540
PMCID:
PMC10385244
3.
Guoming Zeng, Yujie Ran, Xin Huang, Yan Li, Maolan Zhang, Hui Ding, Yonggang Ma, Hongshuo Ma, Libo Jin, Da Sun
Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb; 19(3): 1555. Published online 2022 Jan 29. doi: 10.3390/ijerph19031555
PMCID:
PMC8835221
4.
Seyed Fazel Nabavi, Silvia Tejada, William N. Setzer, Olga Gortzi, Antoni Sureda, Nady Braidy, Maria Daglia, Azadeh Manayi, Seyed Mohammad Nabavi
Curr Neuropharmacol. 2017 May; 15(4): 471–479. Published online 2017 May. doi: 10.2174/1570159X14666160325120625
PMCID:
PMC5543670
5.
Murad-Ali Shah, Ju-Bin Kang, Myeong-Ok Kim, Phil-Ok Koh
J Vet Sci. 2022 Nov; 23(6): e84. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.4142/jvs.22200
PMCID:
PMC9715392
6.
Jianhuan Huang, Mingxiang Xie, Liang He, Xiaoping Song, Tianze Cao
Front Pharmacol. 2023; 14: 1218015. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.3389/fphar.2023.1218015
PMCID:
PMC10534970
7.
Sing-Hua Tsou, Suh-Woan Hu, Jaw-Ji Yang, Min Yan, Yuh-Yih Lin
Nutrients. 2019 Sep; 11(9): 2235. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.3390/nu11092235
PMCID:
PMC6769475
8.
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong
Biomed Res Int. 2019; 2019: 6769789. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.1155/2019/6769789
PMCID:
PMC6500688
9.
Preuk Tangpromphan, Supaphorn Palitsakun, Attasak Jaree
Heliyon. 2023 Nov; 9(11): e21340. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21340
PMCID:
PMC10641175
10.
Wuping Xu, Tao Luo, Juan Chai, Ping Jing, Lijun Xiong
Comput Math Methods Med. 2022; 2022: 6282167. Published online 2022 May 18. doi: 10.1155/2022/6282167
PMCID:
PMC9132620
11.
Pingping Zha, Leyi Wei, Wenhan Liu, Yueping Chen, Yanmin Zhou
Poult Sci. 2023 Mar; 102(3): 102479. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.1016/j.psj.2023.102479
PMCID:
PMC9871335
12.
Lisard Iglesias-Carres, Lauren A. Essenmacher, Kathryn C. Racine, Andrew P. Neilson
Nutrients. 2021 May; 13(5): 1466. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.3390/nu13051466
PMCID:
PMC8145906
13.
Deniz Bagdas, Zulfiye Gul, Julie A. Meade, Betul Cam, Nilufer Cinkilic, Mine Sibel Gurun
Curr Neuropharmacol. 2020 Mar; 18(3): 216–228. Published online 2020 Mar. doi: 10.2174/1570159X17666191021111809
PMCID:
PMC7327949
14.
Irina Georgiana Munteanu, Constantin Apetrei
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(23): 13138. Published online 2021 Dec 5. doi: 10.3390/ijms222313138
PMCID:
PMC8658152
15.
Kaiyang Ma, Weixi Sheng, Xinxin Song, Jiangfeng Song, Ying Li, Wuyang Huang, Yuanfa Liu
Molecules. 2023 Nov; 28(21): 7257. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.3390/molecules28217257
PMCID:
PMC10647434
16.
Ebuka-Olisaemeka Nwafor, Peng Lu, Ying Zhang, Rui Liu, Hui Peng, Bin Xing, Yiting Liu, Ziwei Li, Kuibin Zhang, Yukun Zhang, Zhidong Liu
Transl Oncol. 2022 Jan; 15(1): 101294. Published online 2021 Nov 30. doi: 10.1016/j.tranon.2021.101294
PMCID:
PMC8640119
17.
Yongwang Yan, Qing Li, Ling Shen, Kangxiao Guo, Xu Zhou
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 1042044. Published online 2022 Nov 17. doi: 10.3389/fendo.2022.1042044
PMCID:
PMC9714618
18.
Shanshan Guan, Ketong Zhu, Yanjiao Dong, Hao Li, Shuang Yang, Song Wang, Yaming Shan
Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(3): 1003. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.3390/ijms21031003
PMCID:
PMC7038148
19.
Leigh Ann Maslin, Bradley R. Weeks, Raymond J. Carroll, David H. Byrne, Nancy D. Turner
Nutrients. 2022 Sep; 14(18): 3706. Published online 2022 Sep 8. doi: 10.3390/nu14183706
PMCID:
PMC9501002
20.
Murad-Ali Shah, Ju-Bin Kang, Phil-Ok Koh
Lab Anim Res. 2023; 39: 12. Published online 2023 Jun 5. doi: 10.1186/s42826-023-00164-5
PMCID:
PMC10240784

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for chlorogenic acid

  • Figure 4.
  • Fig. 1
  • Figure 12
  • Fig. 4
See more (4246)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center