U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 123

1.
Ji-Xian Song, Ya-Shuo Zhao, Ya-Qin Zhen, Xin-Yue Yang, Qi Chen, Ji-Ren An, En-Sheng Ji
Pharm Biol. 2022; 60(1): 609–620. Published online 2022 Mar 14. doi: 10.1080/13880209.2022.2043392
PMCID:
PMC8928803
2.
Zhanqiang Ma, Weiwei Ji, Rong Qu, Mingyan Wang, Wen Yang, Zhen Zhan, Qiang Fu, Shiping Ma
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 213739. Published online 2013 Oct 23. doi: 10.1155/2013/213739
PMCID:
PMC3819911
3.
Zi-ying Chen, Dan-feng Xie, Zhi-yuan Liu, Yong-qi Zhong, Jing-yan Zeng, Zheng Chen, Xin-lin Chen
PLoS One. 2020; 15(9): e0239843. Published online 2020 Sep 30. doi: 10.1371/journal.pone.0239843
PMCID:
PMC7527207
4.
Tatsuya Nogami, Motonari Kurachi, Tsugumi Hukushi, Koh Iwasaki
J Family Med Prim Care. 2020 Aug; 9(8): 3977–3980. Published online 2020 Aug 25. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_567_20
PMCID:
PMC7586527
5.
Fatemeh Doosti, Saeedeh Dashti, Seyed Meghdad Tabatabai, Hossein Hosseinzadeh
Avicenna J Phytomed. 2013 Summer; 3(3): 205–215.
PMCID:
PMC4075718
6.
Koh Iwasaki, Motonari Kurachi, Tatsuya Nogami, Shin Takayama
J Family Med Prim Care. 2019 Sep; 8(9): 3059–3060. Published online 2019 Sep 30. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_670_19
PMCID:
PMC6820427
7.
Tianyi Zhang, Fusheng Xu, Markus Ruhsam, Li Feng, Miao Zhang, Zhengwei Wang, Xumei Wang
Mol Biol Rep. 2022; 49(8): 7753–7763. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.1007/s11033-022-07600-0
PMCID:
PMC9171473
8.
Lei Liu, Changhong Liu, Yicun Wang, Pu Wang, Yuxin Li, Bingjin Li
Curr Neuropharmacol. 2015 Jul; 13(4): 481–493. Published online 2015 Jul. doi: 10.2174/1570159X1304150831122734
PMCID:
PMC4790408
9.
Dan-dan Feng, Tao Tang, Xiang-ping Lin, Zhao-yu Yang, Shu Yang, Zi-an Xia, Yun Wang, Piao Zheng, Yang Wang, Chun-hu Zhang
Neuropsychiatr Dis Treat. 2016; 12: 2387–2402. Published online 2016 Sep 20. doi: 10.2147/NDT.S114560
PMCID:
PMC5036551
10.
Xingjiang Xiong, Pengqian Wang, Kelei Su, William C. Cho, Yanwei Xing
Pharmacol Res. 2020 Oct; 160: 105056. Published online 2020 Jul 2. doi: 10.1016/j.phrs.2020.105056
PMCID:
PMC7331568
11.
Bo-ning Ma, Xiao-jiaoyang Li
Chin Herb Med. 2020 Oct; 12(4): 349–358. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.1016/j.chmed.2020.07.003
PMCID:
PMC7498443
12.
Lingling Ding, Xiaoyu Zhang, Hongliang Guo, Junliang Yuan, Shujuan Li, Wenli Hu, Teresa Golden, Ning Wu
PLoS One. 2015; 10(7): e0133405. Published online 2015 Jul 17. doi: 10.1371/journal.pone.0133405
PMCID:
PMC4506077
13.
Wei-Min Qu, Xiao-Fang Yue, Yu Sun, Kun Fan, Chang-Rui Chen, Yi-Ping Hou, Yoshihiro Urade, Zhi-Li Huang
Br J Pharmacol. 2012 Oct; 167(3): 587–598. doi: 10.1111/j.1476-5381.2012.02010.x
PMCID:
PMC3449263
14.
Jiao Xiao, Yunfeng Yang, Yuanrong Zhu, Yan Qin, Yifan Li, Mengjie Fu, Zhengdong Zhai, Lingyun Zhu
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 1505394. Published online 2018 May 24. doi: 10.1155/2018/1505394
PMCID:
PMC5994284
15.
Miho Igarashi, Yoshifumi Miyazaki
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 925342. Published online 2013 Nov 11. doi: 10.1155/2013/925342
PMCID:
PMC3844277
16.
Sudheer Moorkoth, N. Sai Prathyusha, Suman Manandhar, Yuanxin Xue, Runali Sankhe, K. S. R. Pai, Nitesh Kumar
Pharmacol Rep. 2021; 73(5): 1273–1286. Published online 2021 Jun 28. doi: 10.1007/s43440-021-00252-0
PMCID:
PMC8460585
17.
Litao Bai, Jing Zhao, Jialiang Gao, Fei Li, Fan Wei, Jun Li, Yao Xiao, Xu Han, Yaoli Wang, Danwei Wang, Fangying Wu, Junping Wei
Medicine (Baltimore) 2018 Nov; 97(45): e13183. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1097/MD.0000000000013183
PMCID:
PMC6250494
18.
Qian Liu, Tao Hao, Lei Li, Daqi Huang, Ze Lin, Yipeng Fang, Dong Wang, Xin Zhang
Front Genet. 2022; 13: 1056691. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.3389/fgene.2022.1056691
PMCID:
PMC9714559
19.
Xiao-Xu Fan, Wen-Yan Sun, Yu Li, Qin Tang, Li-Na Li, Xue Yu, Shu-Yan Wang, Ang-Ran Fan, Xiang-Qing Xu, Hong-Sheng Chang
Front Pharmacol. 2022; 13: 968124. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.3389/fphar.2022.968124
PMCID:
PMC9453876
20.
Xia Li, Yuan-bo Wang, Chao-chen Wang, Rui Jing, Li-hua Mu, Ping Liu, Yuan Hu
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 7302442. Published online 2022 Jul 19. doi: 10.1155/2022/7302442
PMCID:
PMC9325646

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for banxia houpu

See more (14)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center