U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 38010

1.
Jinhuan Zhang, Zihan Li, Zhixian Li, Jiaying Li, Qingmao Hu, Jinping Xu, Haibo Yu
Front Hum Neurosci. 2021; 15: 694919. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.3389/fnhum.2021.694919
PMCID:
PMC8417610
2.
Arya Nielsen, Jeffery A Dusek, Lisa Taylor-Swanson, Heather Tick
Pain Med. 2022 Sep; 23(9): 1582–1612. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.1093/pm/pnac056
PMCID:
PMC9434305
3.
Tingting Zhao, Jing Guo, Yafang Song, Hao Chen, Mengzhu Sun, Lu Chen, Hao Geng, Lixia Pei, Jianhua Sun
J Pain Res. 2021; 14: 1399–1414. Published online 2021 May 25. doi: 10.2147/JPR.S306594
PMCID:
PMC8164719
4.
Yilin Liu, Liuyang Huang, Guixing Xu, Hao Tian, Zhuo Zhou, Fengyuan Huang, Fanrong Liang
J Pain Res. 2022; 15: 2085–2104. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.2147/JPR.S371399
PMCID:
PMC9343020
5.
Yingchen Li, Yi Yu, Yuhang Liu, Wei Yao
Cells. 2022 Mar; 11(5): 860. Published online 2022 Mar 2. doi: 10.3390/cells11050860
PMCID:
PMC8909752
6.
Eric Manheimer, Ke Cheng, L. Susan Wieland, Xueyong Shen, Lixing Lao, Menghu Guo, Brian M Berman
Cochrane Database Syst Rev. 2018; 2018(5): CD013010. Published online 2018 May 5. doi: 10.1002/14651858.CD013010
PMCID:
PMC5984198
7.
Li-Na Wang, Xue-Zhi Wang, Yu-Jia Li, Bing-Rong Li, Meng Huang, Xiao-Yu Wang, Ryszard Grygorczyk, Guang-Hong Ding, Wolfgang Schwarz
Cells. 2022 Mar; 11(5): 809. Published online 2022 Feb 25. doi: 10.3390/cells11050809
PMCID:
PMC8909735
8.
Ling Chen, Yi Chen, Lihua Wu, Wen Fu, Luanmian Wu, Wenbin Fu
Trials. 2022; 23: 85. Published online 2022 Jan 28. doi: 10.1186/s13063-022-06011-7
PMCID:
PMC8796526
9.
Boxuan Li, Shizhe Deng, Bomo Sang, Weiming Zhu, Bifang Zhuo, Menglong Zhang, Chenyang Qin, Yuanhao Lyu, Yuzheng Du, Zhihong Meng
Neural Plast. 2022; 2022: 5635596. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.1155/2022/5635596
PMCID:
PMC9050322
10.
Zhenzhen Han, Yang Zhang, Pengqian Wang, Qilin Tang, Kai Zhang
Brief Bioinform. 2021 Apr 19 : bbab110. Published online 2021 Apr 19. doi: 10.1093/bib/bbab110
PMCID:
PMC8083275
11.
Xinming Yang, Lei Shi, Dawei Ran, Menghan Li, Chenyang Qin, Zimeng An
Ann Transl Med. 2022 Dec; 10(23): 1281. doi: 10.21037/atm-22-5583
PMCID:
PMC9816828
12.
Yuwei Zhao, Jinna Yu, Sixing Liu, Jing Zhou, Jing Wang, ZhaoBo Wang, Zhishun Liu
Medicine (Baltimore) 2020 Jan; 99(4): e18721. Published online 2020 Jan 24. doi: 10.1097/MD.0000000000018721
PMCID:
PMC7004638
13.
Daocheng Zhu, Yuanyi Xiao, Genping Zhong, Xu Wei, Jiajia Wu, Rixin Chen, Lin Jiao
J Pain Res. 2022; 15: 3043–3057. Published online 2022 Sep 27. doi: 10.2147/JPR.S384757
PMCID:
PMC9526442
14.
Yunzhou Shi, Hui Zheng, Siyuan Zhou, Qianhua Zheng, Leixiao Zhang, Xianjun Xiao, Wei Cao, Ying Liu, Ying Li
Trials. 2019; 20: 326. Published online 2019 Jun 4. doi: 10.1186/s13063-019-3433-1
PMCID:
PMC6549330
15.
Hongchun Xiang, Jing Li, Bocun Li, Qian Tan, Guowei Cai
Front Psychol. 2021; 12: 721872. Published online 2021 Oct 13. doi: 10.3389/fpsyg.2021.721872
PMCID:
PMC8549834
16.
Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus, Yutong Fei, Michael Mehring, Emily A. Vertosick, Andrew Vickers, Adrian R White, Cochrane Pain, Palliative and Supportive Care Group
Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun; 2016(6): CD001218. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.1002/14651858.CD001218.pub3
PMCID:
PMC4977344
17.
Yang Tu, Wei Peng, Jun Wang, QingHong Hao, Yang Wang, Hui Li, TianMin Zhu
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 2736703. Published online 2022 Jan 10. doi: 10.1155/2022/2736703
PMCID:
PMC8763511
18.
Tianyi Zhao, Jia Liu, Yiming Li, Hongjiao Li, Chao Wang, Zhuoxin Yang, Xin Wang, Yanke Ai, Yuning Qin, Xue Cao, Lihong Yue, Zhishan Ge, Shihua Wang, Xiangran Meng, Yanjun Wang, Liyun He
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 3860231. Published online 2022 Nov 21. doi: 10.1155/2022/3860231
PMCID:
PMC9705101
19.
Chao Zhang, Yan Wen, Xiao-nong Fan, Guang Tian, Xue-yi Zhou, Shi-zhe Deng, Zhi-hong Meng
Neural Regen Res. 2015 Jan; 10(1): 159–164. doi: 10.4103/1673-5374.150727
PMCID:
PMC4357101
20.
Shiqi Ma, Haipeng Huang, Zhen Zhong, Haizhu Zheng, Mengyuan Li, Lin Yao, Bin Yu, Hongfeng Wang
Front Aging Neurosci. 2022; 14: 914049. Published online 2022 Sep 23. doi: 10.3389/fnagi.2022.914049
PMCID:
PMC9540390

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for acupuncture

  • Fig 5
  • Fig 3
  • Fig 4
  • <b>FIG. 4.</b>
See more (13080)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center