U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 46193

1.
Jinhuan Zhang, Zihan Li, Zhixian Li, Jiaying Li, Qingmao Hu, Jinping Xu, Haibo Yu
Front Hum Neurosci. 2021; 15: 694919. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.3389/fnhum.2021.694919
PMCID:
PMC8417610
2.
Zhihui Zhang, Tingting Hu, Peiyan Huang, Mengning Yang, Zheng Huang, Yawen Xia, Xinchang Zhang, Xiaolin Zhang, Guangxia Ni
Front Neurosci. 2023; 17: 1097830. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.3389/fnins.2023.1097830
PMCID:
PMC9948020
3.
Yang Liu, Lu Zhao, Fuyan Chen, Xingping Li, Jiangqin Han, Xiaowei Sun, Mingtong Bian
Front Neurol. 2023; 14: 1218095. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.3389/fneur.2023.1218095
PMCID:
PMC10447897
4.
Arya Nielsen, Jeffery A Dusek, Lisa Taylor-Swanson, Heather Tick
Pain Med. 2022 Sep; 23(9): 1582–1612. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.1093/pm/pnac056
PMCID:
PMC9434305
5.
Fayang Ling, Wenchuan Qi, Xiao Li, Jun Zhou, Jian Xiong, Yi Zhao, Qianhua Zheng, Fanrong Liang
J Pain Res. 2023; 16: 985–1003. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.2147/JPR.S395421
PMCID:
PMC10038162
6.
Yilin Liu, Liuyang Huang, Guixing Xu, Hao Tian, Zhuo Zhou, Fengyuan Huang, Fanrong Liang
J Pain Res. 2022; 15: 2085–2104. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.2147/JPR.S371399
PMCID:
PMC9343020
7.
Yingchen Li, Yi Yu, Yuhang Liu, Wei Yao
Cells. 2022 Mar; 11(5): 860. Published online 2022 Mar 2. doi: 10.3390/cells11050860
PMCID:
PMC8909752
8.
Boxuan Li, Shizhe Deng, Bomo Sang, Weiming Zhu, Bifang Zhuo, Menglong Zhang, Chenyang Qin, Yuanhao Lyu, Yuzheng Du, Zhihong Meng
Neural Plast. 2022; 2022: 5635596. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.1155/2022/5635596
PMCID:
PMC9050322
9.
Fei-xuan Wang, Lu-wei Jin
J Asthma Allergy. 2024; 17: 495–516. Published online 2024 May 29. doi: 10.2147/JAA.S462262
PMCID:
PMC11144428
10.
Xinming Yang, Lei Shi, Dawei Ran, Menghan Li, Chenyang Qin, Zimeng An
Ann Transl Med. 2022 Dec; 10(23): 1281. doi: 10.21037/atm-22-5583
PMCID:
PMC9816828
11.
Hai ZENG, Luxi CAO, Zhao PANG, Sisi ZHAO, Shiqi WANG, Zhuowen LIN, Minan CHEN, Shujun LIN, Yimin ZHANG
J Tradit Chin Med. 2023 Apr 15; 43(2): 329–336. Published online 2022 Dec 6. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20221226.003
PMCID:
PMC10012193
12.
Jianyu YOU, Haiyan LI, Dingyi XIE, Mingren CHEN, Rixin CHEN
J Tradit Chin Med. 2023 Feb 15; 43(1): 27–33. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.20221006.003
PMCID:
PMC9924748
13.
Qi Wang, Quanai Zhang, Fengyan Lu, Hantong Hu, Muru Zhu
J Pain Res. 2024; 17: 177–196. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.2147/JPR.S441512
PMCID:
PMC10785693
14.
Ling Chen, Yi Chen, Lihua Wu, Wen Fu, Luanmian Wu, Wenbin Fu
Trials. 2022; 23: 85. Published online 2022 Jan 28. doi: 10.1186/s13063-022-06011-7
PMCID:
PMC8796526
15.
Zhenzhen Han, Yang Zhang, Pengqian Wang, Qilin Tang, Kai Zhang
Brief Bioinform. 2021 Apr 19 : bbab110. Published online 2021 Apr 19. doi: 10.1093/bib/bbab110
PMCID:
PMC8083275
16.
Daocheng Zhu, Yuanyi Xiao, Genping Zhong, Xu Wei, Jiajia Wu, Rixin Chen, Lin Jiao
J Pain Res. 2022; 15: 3043–3057. Published online 2022 Sep 27. doi: 10.2147/JPR.S384757
PMCID:
PMC9526442
17.
Xiaorong Tang, Shumin Lin, Danwei Fang, Binjing Lin, Lulu Yao, Lin Wang, Qin Xu, Liming Lu, Nenggui Xu
Front Behav Neurosci. 2023; 17: 1163718. Published online 2023 May 2. doi: 10.3389/fnbeh.2023.1163718
PMCID:
PMC10187757
18.
Renming Liu, Min He, Mengmeng Sun, Lin Wang, Jiazhen Cao, Qianhui Yu, Fuchun Wang, Tie Li
Medicine (Baltimore) 2023 Mar 10; 102(10): e33268. Published online 2023 Mar 10. doi: 10.1097/MD.0000000000033268
PMCID:
PMC9997817
19.
Li-Na Wang, Xue-Zhi Wang, Yu-Jia Li, Bing-Rong Li, Meng Huang, Xiao-Yu Wang, Ryszard Grygorczyk, Guang-Hong Ding, Wolfgang Schwarz
Cells. 2022 Mar; 11(5): 809. Published online 2022 Feb 25. doi: 10.3390/cells11050809
PMCID:
PMC8909735
20.
Tingting Zhao, Jing Guo, Yafang Song, Hao Chen, Mengzhu Sun, Lu Chen, Hao Geng, Lixia Pei, Jianhua Sun
J Pain Res. 2021; 14: 1399–1414. Published online 2021 May 25. doi: 10.2147/JPR.S306594
PMCID:
PMC8164719

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for acupuncture

  • Fig 5
  • Fig 3
  • Fig 4
  • <b>FIG. 4.</b>
See more (13084)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center