U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 182

1.
Tao Li, Yiwei Wang, Yanli Wang, Rixin Liang, Dong Zhang, Huihui Zhang, Li Chen, Weipeng Yang
J Ethnopharmacol. 2013 Feb 13; 145(3): 784–792. Published online 2012 Dec 20. doi: 10.1016/j.jep.2012.12.010
PMCID:
PMC7126458
2.
Yong Liao, Juan Zhong, Shuqin Liu, Menglin Dai, Yang Liu, Xinrong Li, Yepeng Yang, Dazheng Zhang, Dan Lai, Tao Lu, Qinxiu Zhang, Yu Zhao
Medicine (Baltimore) 2021 Apr 2; 100(13): e24534. Published online 2021 Apr 2. doi: 10.1097/MD.0000000000024534
PMCID:
PMC8021384
3.
Jian-Shu Lou, Lu Yan, Cathy W. C. Bi, Gallant K. L. Chan, Qi-Yun Wu, Yun-Le Liu, Yun Huang, Ping Yao, Crystal Y. Q. Du, Tina T. X. Dong, Karl W. K. Tsim
Sci Rep. 2016; 6: 31926. Published online 2016 Aug 25. doi: 10.1038/srep31926
PMCID:
PMC4997265
4.
Crystal Y. Q. Du, Roy C. Y. Choi, Tina T. X. Dong, David T. W. Lau, Karl W. K. Tsim
PLoS One. 2014; 9(6): e100382. Published online 2014 Jun 26. doi: 10.1371/journal.pone.0100382
PMCID:
PMC4072625
5.
Ming Zhang, Misha Vrolijk, Guido R. M. M. Haenen
Int J Mol Sci. 2018 Jan; 19(1): 18. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.3390/ijms19010018
PMCID:
PMC5795969
6.
Qiulan Luo, Claire Shuiqing Zhang, Lihong Yang, Anthony Lin Zhang, Xinfeng Guo, Charlie Changli Xue, Chuanjian Lu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 485. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1186/s12906-017-1988-5
PMCID:
PMC5674829
7.
Dandan Shen, Xuejian Xie, Zhijie Zhu, Xi Yu, Hailiang Liu, Huizhu Wang, Hongwei Fan, Dawei Wang, Guorong Jiang, Min Hong
PLoS One. 2014; 9(9): e107279. Published online 2014 Sep 8. doi: 10.1371/journal.pone.0107279
PMCID:
PMC4157890
8.
Rose YP Chan, Wai Tong Chien
Trials. 2014; 15: 261. Published online 2014 Jul 2. doi: 10.1186/1745-6215-15-261
PMCID:
PMC4094638
9.
Shasha Yang, Qinwei Fu, Hua Deng, Zhiqing Liu, Juan Zhong, Xiaoyu Zhu, Qian Wang, Chuanhui Sun, Jing Wu
Medicine (Baltimore) 2021 Sep 3; 100(35): e26929. Published online 2021 Sep 3. doi: 10.1097/MD.0000000000026929
PMCID:
PMC8415986
10.
Kaifan Bao, Weiyuan Yuan, Yijing Zhou, Yanyan Chen, Xuerui Yu, Xiaoyu Wang, Zhirong Jia, Xi Yu, Xiaotong Wang, Lu Yao, Siqi Wang, Yifan Xu, Yuheng Zhang, Jie Zheng, Min Hong
Front Pharmacol. 2019; 10: 1698. Published online 2020 Jan 31. doi: 10.3389/fphar.2019.01698
PMCID:
PMC7006455
11.
Yingqing Du, Yuzhong Zheng, Ciel Xiaomei Yu, Lishan Zhong, Yafang Li, Baomeng Wu, Weihui Hu, Elsa Wanyi Zhu, Venus Wei Xie, Qitian Xu, Xingri Zhan, Yamiao Huang, Liyi Zeng, Zhenxia Zhang, Xi Liu, Jiachuan Yin, Guangcai Zha, Kelvin Chan, Karl Wah Keung Tsim
Front Pharmacol. 2021; 12: 678126. Published online 2021 May 28. doi: 10.3389/fphar.2021.678126
PMCID:
PMC8202081
12.
Qin Yuan, Fei Yao, Liang Zhou, Guoqiang Liang, Xiudao Song, Guorong Jiang, Man Zhou, Lurong Zhang
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 1947156. Published online 2019 Oct 23. doi: 10.1155/2019/1947156
PMCID:
PMC6925680
13.
Zhong-Shan Yang, Jin-Yuan Yan, Ni-Ping Han, Wei Zhou, Yu Cheng, Xiao-Mei Zhang, Ning Li, Jia-Li Yuan
Iran J Basic Med Sci. 2016 Sep; 19(9): 993–1002.
PMCID:
PMC5080430
14.
Jian-Shu Lou, Yi-Teng Xia, Huai-You Wang, Xiang-Peng Kong, Ping Yao, Tina T. X. Dong, Zhong-Yu Zhou, Karl W. K. Tsim
Front Pharmacol. 2018; 9: 853. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.3389/fphar.2018.00853
PMCID:
PMC6090061
15.
Crystal Y. Q. Du, Roy C. Y. Choi, Ken Y. Z. Zheng, Tina T. X. Dong, David T. W. Lau, Karl W. K. Tsim
PLoS One. 2013; 8(11): e78622. Published online 2013 Nov 11. doi: 10.1371/journal.pone.0078622
PMCID:
PMC3823765
16.
Wanyu Li, Qiyuan Li, Liwei Guo, Juyan Liu, Kai Wang, Wenwei Zhong
Membranes (Basel) 2021 Sep; 11(9): 673. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.3390/membranes11090673
PMCID:
PMC8471164
17.
18.
Wentao Jia, Lina Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 9843486. Published online 2020 Jun 11. doi: 10.1155/2020/9843486
PMCID:
PMC7305542
19.
Mingmin Tian, Huang Huang
Medicine (Baltimore) 2017 Dec; 96(49): e9074. Published online 2017 Dec 8. doi: 10.1097/MD.0000000000009074
PMCID:
PMC5728936
20.
Minseong Lee, Youngjo Kim, Ju Ah Lee
Medicine (Baltimore) 2018 Nov; 97(45): e13227. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1097/MD.0000000000013227
PMCID:
PMC6250543

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Yu Ping Feng San

See more (53)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center