U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 7946

1.
Po-Chih Shen, Shih-Hsiang Chou, Cheng-Chang Lu, Hsuan-Ti Huang, Song-Hsiung Chien, Peng-Ju Huang, Zi-Miao Liu, Chia-Lung Shih, Shu-Jem Su, Li-Min Chen, Yin-Chun Tien
Cartilage. 2021 Dec; 13(2 Suppl): 238S–253S. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.1177/19476035211012465
PMCID:
PMC8804851
2.
Shun-Wun Jhan, Ching-Jen Wang, Kuan-Ting Wu, Ka-Kit Siu, Jih-Yang Ko, Wen-Chiung Huang, Wen-Yi Chou, Jai-Hong Cheng
Biomedicines. 2022 Feb; 10(2): 202. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.3390/biomedicines10020202
PMCID:
PMC8869751
3.
Jai-Hong Cheng, Shun-Wun Jhan, Chieh-Cheng Hsu, Hung-Wen Chiu, Shan-Ling Hsu
Mediators Inflamm. 2021; 2021: 9915877. Published online 2021 Jul 9. doi: 10.1155/2021/9915877
PMCID:
PMC8285177
4.
Jai-Hong Cheng, Chieh-Cheng Hsu, Shan-Ling Hsu, Wen-Yi Chou, Yi-No Wu, Chun-En Aurea Kuo, Tsai-Chin Hsu, Li-Yen Shiu, Shun-Wun Jhan
Biomedicines. 2021 Oct; 9(10): 1399. Published online 2021 Oct 5. doi: 10.3390/biomedicines9101399
PMCID:
PMC8533238
5.
Lei Tan, Bin Zhao, Fu-Tao Ge, Da-Hui Sun, Tiecheng Yu
Sci Rep. 2017; 7: 14377. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1038/s41598-017-14875-y
PMCID:
PMC5662611
6.
Jai-Hong Cheng, Ke-Tien Yen, Wen-Yi Chou, Shun-Wun Jhan, Shan-Ling Hsu, Jih-Yang Ko, Ching-Jen Wang, Chun-En Aurea Kuo, Szu-Ying Wu, Tsai-Chin Hsu, Chieh-Cheng Hsu
Pharmaceuticals (Basel) 2021 Apr; 14(4): 318. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.3390/ph14040318
PMCID:
PMC8065528
7.
Lingtao Zou, Jing Luo, Weilin Xu, Yanwei Zhai, Jie Li, Tong Qu, Guihua Fu
Ultrason Sonochem. 2023 Dec; 101: 106693. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1016/j.ultsonch.2023.106693
PMCID:
PMC10665962
8.
Wei-Hao Liao, Ming-Yen Hsiao, Yi Kung, Hao-Li Liu, Jean-Christophe Béra, Claude Inserra, Wen-Shiang Chen
J Adv Res. 2020 Nov; 26: 15–28. Published online 2020 Jun 21. doi: 10.1016/j.jare.2020.06.012
PMCID:
PMC7584681
9.
Shan-Ling Hsu, Jai-Hong Cheng, Ching-Jen Wang, Jih-Yang Ko, Chih-Hsiang Hsu
Int J Med Sci. 2017; 14(12): 1220–1230. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.7150/ijms.20303
PMCID:
PMC5666555
10.
Chieh-Cheng Hsu, Jai-Hong Cheng, Ching-Jen Wang, Jih-Yang Ko, Shan-Ling Hsu, Tsai-Chin Hsu
Int J Mol Sci. 2020 Feb; 21(4): 1217. Published online 2020 Feb 12. doi: 10.3390/ijms21041217
PMCID:
PMC7072878
11.
Ching-Jen Wang, Jai-Hong Cheng, Chien-Yiu Huang, Shan-Ling Hsu, Fan-Yen Lee, Hon-Kan Yip
Am J Transl Res. 2017; 9(4): 1720–1731. Published online 2017 Apr 15.
PMCID:
PMC5411920
12.
Veronica Gomez Godinez, Vikash Morar, Christopher Carmona, Yingli Gu, Kijung Sung, Linda Z. Shi, Chengbiao Wu, Daryl Preece, Michael W. Berns
Front Bioeng Biotechnol. 2021; 9: 598896. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.3389/fbioe.2021.598896
PMCID:
PMC7928400
13.
Mucong Li, Bangxin Lan, Georgii Sankin, Yuan Zhou, Wei Liu, Jun Xia, Depeng Wang, Gregg Trahey, Pei Zhong, Junjie Yao
IEEE Trans Med Imaging.
Published in final edited form as: IEEE Trans Med Imaging. 2020 Feb; 39(2): 468–477. Published online 2019 Jul 15. doi: 10.1109/TMI.2019.2928740
PMCID:
PMC6960366
14.
Nadia Anwar, Shuangyu Li, Lu Long, Li Zhou, Meng Fan, Yi Zhou, Sanrong Wang, Lehua Yu
Am J Transl Res. 2022; 14(1): 182–196. Published online 2022 Jan 15.
PMCID:
PMC8829647
15.
Wen-Yi Chou, Jai-Hong Cheng, Ching-Jen Wang, Shan-Ling Hsu, Jen-Hung Chen, Chien-Yiu Huang
Int J Med Sci. 2019; 16(1): 156–166. Published online 2019 Jan 1. doi: 10.7150/ijms.26659
PMCID:
PMC6332487
16.
Wan-Shan Lo, Jiunn-Ming Sheen, Yu-Chieh Chen, Kuan-Ting Wu, Lin-Yi Wang, Yiu-Chung Lau, Chih-Cheng Hsiao, Jih-Yang Ko
Healthcare (Basel) 2022 Feb; 10(2): 352. Published online 2022 Feb 11. doi: 10.3390/healthcare10020352
PMCID:
PMC8871785
17.
Jai-Hong Cheng, Wen-Yi Chou, Ching-Jen Wang, Ka-Kit Siu, Jei-Ming Peng, Yi-No Wu, Meng-Shiou Lee, Chien-Yiu Huang, Jih-Yang Ko, Shun-Wun Jhan
Int J Med Sci. 2022; 19(2): 242–256. Published online 2022 Jan 1. doi: 10.7150/ijms.67741
PMCID:
PMC8795810
18.
Yi Kung, Chiang Lan, Ming-Yen Hsiao, Ming-Kuan Sun, Yi-Hua Hsu, Abel P.-H. Huang, Wei-Hao Liao, Hao-Li Liu, Claude Inserra, Wen-Shiang Chen
Sci Rep. 2018; 8: 2218. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1038/s41598-018-20672-y
PMCID:
PMC5797245
19.
Ching-Jen Wang, Jai-Hong Cheng, Wen-Yi Chou, Shan-Ling Hsu, Jen-Hung Chen, Chien-Yiu Huang
Int J Med Sci. 2017; 14(3): 213–223. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.7150/ijms.17469
PMCID:
PMC5370283
20.
Shan-Ling Hsu, Wen-Yi Chou, Chieh-Cheng Hsu, Jih-Yang Ko, Shun-Wun Jhan, Ching-Jen Wang, Meng-Shiou Lee, Tsai-Chin Hsu, Jai-Hong Cheng
Biomedicines. 2020 Dec; 8(12): 614. Published online 2020 Dec 15. doi: 10.3390/biomedicines8120614
PMCID:
PMC7765335

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Shockwave

  • Fig. 5.
  • Figure 1
  • Fig 8.
  • Figure 2.
See more (1482)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center