U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 903

1.
Liyi Huang, Xin Sun, Lu Wang, Gaiqing Pei, Yang Wang, Qing Zhang, Zejun Liang, Dong Wang, Chenying Fu, Chengqi He, Quan Wei
MedComm (2020) 2022 Sep; 3(3): e160. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1002/mco2.160
PMCID:
PMC9350428
2.
Paul D. Benya, Aaron Kavanaugh, Martin Zakarian, Philip Söderlind, Tea Jashashvili, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Fabrizio Billi
PLoS One. 2021; 16(2): e0244223. Published online 2021 Feb 4. doi: 10.1371/journal.pone.0244223
PMCID:
PMC7861434
3.
Chang-Gun Lee, Chanoh Park, Soonjae Hwang, Ju-Eun Hong, Minjeong Jo, Minseob Eom, Yongheum Lee, Ki-Jong Rhee
Int J Mol Sci. 2022 May; 23(10): 5661. Published online 2022 May 18. doi: 10.3390/ijms23105661
PMCID:
PMC9147061
4.
Zedong Yan, Dan Wang, Jing Cai, Liangliang Shen, Maogang Jiang, Xiyu Liu, Jinghui Huang, Yong Zhang, Erping Luo, Da Jing
Sci Adv. 2022 Aug; 8(34): eabq0222. Published online 2022 Aug 24. doi: 10.1126/sciadv.abq0222
PMCID:
PMC9401628
5.
Harry M. C. Choi, Alex K. K. Cheing, Gabriel Y. F. Ng, Gladys L. Y. Cheing
PLoS One. 2018; 13(1): e0191074. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1371/journal.pone.0191074
PMCID:
PMC5764361
6.
Ju-Eun Hong, Chang-Gun Lee, Soonjae Hwang, Junyoung Kim, Minjeong Jo, Da-Hye Kang, Sang-Hyeon Yoo, Woo-Seung Kim, Yongheum Lee, Ki-Jong Rhee
Int J Mol Sci. 2023 Jan; 24(2): 1137. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.3390/ijms24021137
PMCID:
PMC9862561
7.
Jasmine Lye Yee Yap, Yee Kit Tai, Jürg Fröhlich, Charlene Hui Hua Fong, Jocelyn Naixin Yin, Zi Ling Foo, Sharanya Ramanan, Christian Beyer, Shi Jie Toh, Marco Casarosa, Narendra Bharathy, Monica Palanichamy Kala, Marcel Egli, Reshma Taneja, Chuen Neng Lee, Alfredo Franco-Obregón
FASEB J. 2019 Nov; 33(11): 12853–12872. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1096/fj.201900057R
PMCID:
PMC6902701
8.
Mike Y. Chen, Jing Li, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Philip Fedor, Yongsheng Jia, Yujun Wang
Technol Cancer Res Treat. 2022; 21: 15330338221124658. Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1177/15330338221124658
PMCID:
PMC9523832
9.
Kenjiro Iwasa, A. Hari Reddi
Tissue Eng Part B Rev. 2018 Apr 1; 24(2): 144–154. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1089/ten.teb.2017.0294
PMCID:
PMC5905856
10.
Yi Zheng, Liangwei Mei, Shengyou Li, Teng Ma, Bing Xia, Yiming Hao, Xue Gao, Bin Wei, Yitao Wei, Da Jing, Zhuojing Luo, Jinghui Huang
Front Bioeng Biotechnol. 2022; 10: 853872. Published online 2022 Mar 21. doi: 10.3389/fbioe.2022.853872
PMCID:
PMC8978825
11.
Yee Kit Tai, Karen Ka Wing Chan, Charlene Hui Hua Fong, Sharanya Ramanan, Jasmine Lye Yee Yap, Jocelyn Naixin Yin, Yun Sheng Yip, Wei Ren Tan, Angele Pei Fern Koh, Nguan Soon Tan, Ching Wan Chan, Ruby Yun Ju Huang, Jing Ze Li, Jürg Fröhlich, Alfredo Franco-Obregón
Front Oncol. 2021; 11: 783803. Published online 2022 Jan 24. doi: 10.3389/fonc.2021.783803
PMCID:
PMC8818958
12.
Sabrina Ehnert, Steffen Schröter, Romina H. Aspera-Werz, Wiebke Eisler, Karsten Falldorf, Michael Ronniger, Andreas K. Nussler
J Clin Med. 2019 Dec; 8(12): 2028. Published online 2019 Nov 20. doi: 10.3390/jcm8122028
PMCID:
PMC6947624
13.
Nagarajan Selvamurugan, Zhiming He, Daniel Rifkin, Branka Dabovic, Nicola C. Partridge
Stem Cells Int. 2017; 2017: 2450327. Published online 2017 Apr 23. doi: 10.1155/2017/2450327
PMCID:
PMC5420424
14.
Andrew K. Chan, Xinyan Tang, Nikhil V. Mummaneni, Dezba Coughlin, Ellen Liebenberg, Annie Ouyang, Stefan Dudli, Michael Lauricella, Nianli Zhang, Erik I. Waldorff, James T. Ryaby, Jeffrey C. Lotz
JOR Spine. 2019 Dec; 2(4): e1069. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.1002/jsp2.1069
PMCID:
PMC6920683
15.
Mattia Di Bartolomeo, Francesco Cavani, Arrigo Pellacani, Alexis Grande, Roberta Salvatori, Luigi Chiarini, Riccardo Nocini, Alexandre Anesi
Biology (Basel) 2022 Mar; 11(3): 402. Published online 2022 Mar 5. doi: 10.3390/biology11030402
PMCID:
PMC8945722
16.
Hee-Jung Park, Ju-Hye Choi, Myeong-Hyun Nam, Young-Kwon Seo
Int J Mol Sci. 2022 Feb; 23(3): 1177. Published online 2022 Jan 21. doi: 10.3390/ijms23031177
PMCID:
PMC8835447
17.
Jianjun Li, Jing Cai, Liheng Liu, Yuwei Wu, Yan Chen
Sci Rep. 2022; 12: 7217. Published online 2022 May 4. doi: 10.1038/s41598-022-10065-7
PMCID:
PMC9068619
18.
Rachel M. Sherrard, Natalie Morellini, Nathalie Jourdan, Mohamed El-Esawi, Louis-David Arthaut, Christine Niessner, Francois Rouyer, Andre Klarsfeld, Mohamed Doulazmi, Jacques Witczak, Alain d’Harlingue, Jean Mariani, Ian Mclure, Carlos F. Martino, Margaret Ahmad
PLoS Biol. 2018 Oct; 16(10): e2006229. Published online 2018 Oct 2. doi: 10.1371/journal.pbio.2006229
PMCID:
PMC6168118
19.
Yi Zheng, Yiming Hao, Bing Xia, Liangwei Mei, Shengyou Li, Xue Gao, Teng Ma, Bin Wei, Zhifen Tan, Pingheng Lan, Zhuojing Luo, Da Jing, Jinghui Huang
Oxid Med Cell Longev. 2022; 2022: 9067611. Published online 2022 Mar 25. doi: 10.1155/2022/9067611
PMCID:
PMC8975688
20.
Yucong Li, Linlong Li, Ye Li, Lu Feng, Bin Wang, Ming Wang, Haixing Wang, Meiling Zhu, Yongkang Yang, Erik I. Waldorff, Nianli Zhang, Ingmar Viohl, Sien Lin, Liming Bian, Wayne Yuk-Wai Lee, Gang Li
Bioact Mater. 2023 Apr; 22: 312–324. Published online 2022 Oct 12. doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.10.010
PMCID:
PMC9576572

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for PEMF

  • Figure 11
  • Figure 12
  • Fig 7
  • Fig 8
See more (624)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center