Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2492

1.
Roman P. Terekhov, Irina A. Selivanova, Nonna A. Tyukavkina, Igor R. Ilyasov, Anastasiya K. Zhevlakova, Alexander V. Dzuban, Anatoliy G. Bogdanov, Georgiy N. Davidovich, Gennadii V. Shylov, Andrey N. Utenishev, Dmitriy Yu. Kovalev, Anatoliy A. Fenin, Tatyana G. Kabluchko
Molecules. 2020 Nov; 25(22): 5437. Published online 2020 Nov 20. doi: 10.3390/molecules25225437
PMCID:
PMC7699767
2.
Satoshi Saito, Yumi Yamamoto, Takakuni Maki, Yorito Hattori, Hideki Ito, Katsuhiko Mizuno, Mariko Harada-Shiba, Raj N. Kalaria, Masanori Fukushima, Ryosuke Takahashi, Masafumi Ihara
Acta Neuropathol Commun. 2017; 5: 26. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s40478-017-0429-5
PMCID:
PMC5379578
3.
Ping Yang, Feng Xu, Hong-Fu Li, Yi Wang, Feng-Chun Li, Ming-Ying Shang, Guang-Xue Liu, Xuan Wang, Shao-Qing Cai
Molecules. 2016 Sep; 21(9): 1209. Published online 2016 Sep 13. doi: 10.3390/molecules21091209
PMCID:
PMC6273498
4.
Mohsen Mahdavimehr, Ali Akbar Meratan, Maryam Ghobeh, Atiyeh Ghasemi, Ali Akbar Saboury, Mohsen Nemat-Gorgani
PLoS One. 2017; 12(11): e0187841. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1371/journal.pone.0187841
PMCID:
PMC5683630
5.
Takayuki Inoue, Satoshi Saito, Masashi Tanaka, Hajime Yamakage, Toru Kusakabe, Akira Shimatsu, Masafumi Ihara, Noriko Satoh-Asahara
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 May 14; 116(20): 10031–10038. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1073/pnas.1901659116
PMCID:
PMC6525485
6.
So Youn Park, Hae Young Kim, Hee Jeong Park, Hwa Kyoung Shin, Ki Whan Hong, Chi Dae Kim
PLoS One. 2016; 11(12): e0168286. Published online 2016 Dec 15. doi: 10.1371/journal.pone.0168286
PMCID:
PMC5158044
7.
Lada Živković, Vladan Bajić, Dijana Topalović, Marija Bruić, Biljana Spremo-Potparević
Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019: 5039372. Published online 2019 Nov 11. doi: 10.1155/2019/5039372
PMCID:
PMC6878777
8.
Masashi Tanaka, Satoshi Saito, Takayuki Inoue, Noriko Satoh-Asahara, Masafumi Ihara
Int J Mol Sci. 2019 May; 20(9): 2139. Published online 2019 Apr 30. doi: 10.3390/ijms20092139
PMCID:
PMC6539020
9.
Zaizhi Liu, Jia Jia, Fengli Chen, Fengjian Yang, Yuangang Zu, Lei Yang
Molecules. 2014 Dec; 19(12): 19471–19490. Published online 2014 Nov 25. doi: 10.3390/molecules191219471
PMCID:
PMC6271221
10.
Chun-Juan Yang, Zhi-Bin Wang, Ying-Ying Mi, Ming-Jie Gao, Jin-Nan Lv, Yong-Hai Meng, Bing-You Yang, Hai-Xue Kuang
Molecules. 2016 Apr; 21(4): 494. Published online 2016 Apr 14. doi: 10.3390/molecules21040494
PMCID:
PMC6273324
11.
Yan Zhang, Juan Yu, Xiao-Dan Dong, Hai-Yu Ji
Molecules. 2018 Jan; 23(1): 20. Published online 2017 Dec 22. doi: 10.3390/molecules23010020
PMCID:
PMC5943956
12.
Xiaobin Xie, Jun Feng, Zefeng Kang, Shoukang Zhang, Lixia Zhang, Yan Zhang, Xuefei Li, Youzhi Tang
Mol Vis. 2017; 23: 520–528. Published online 2017 Jul 27.
PMCID:
PMC5534490
13.
Zdenek Dostal, Martin Sebera, Josef Srovnal, Katerina Staffova, Martin Modriansky
Molecules. 2021 Mar; 26(5): 1476. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.3390/molecules26051476
PMCID:
PMC7963166
14.
Suhail Razak, Tayyaba Afsar, Asad Ullah, Ali Almajwal, Musaed Alkholief, Aws Alshamsan, Sarwat Jahan
BMC Cancer. 2018; 18: 1043. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.1186/s12885-018-4959-4
PMCID:
PMC6204009
15.
Hsiu-Ju Chen, Yun-Lung Chung, Chia-Ying Li, Ying-Tzu Chang, Charles C. N. Wang, Hsiang-Yen Lee, Hui-Yi Lin, Chin-Chuan Hung
Molecules. 2018 Dec; 23(12): 3055. Published online 2018 Nov 22. doi: 10.3390/molecules23123055
PMCID:
PMC6321030
16.
Xican Li, Hong Xie, Qian Jiang, Gang Wei, Lishan Lin, Changying Li, Xingmei Ou, Lichan Yang, Yulu Xie, Zhen Fu, Yamei Liu, Dongfeng Chen
Cell Mol Biol Lett. 2017; 22: 31. Published online 2017 Dec 27. doi: 10.1186/s11658-017-0066-9
PMCID:
PMC5745628
17.
Mengxia Wei, Ru Zhao, Xiaojin Peng, Chunte Feng, Huiyan Gu, Lei Yang
Molecules. 2020 Mar; 25(6): 1401. Published online 2020 Mar 19. doi: 10.3390/molecules25061401
PMCID:
PMC7144359
18.
Masashi Tanaka, Satoshi Saito, Takayuki Inoue, Noriko Satoh-Asahara, Masafumi Ihara
Int J Mol Sci. 2020 Mar; 21(6): 1992. Published online 2020 Mar 14. doi: 10.3390/ijms21061992
PMCID:
PMC7139812
19.
Naomi Oi, Hanyong Chen, Myoung Ok Kim, Ronald A. Lubet, Ann M. Bode, Zigang Dong
Cancer Prev Res (Phila)
Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2012 Sep; 5(9): 1103–1114. Published online 2012 Jul 17. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0397
PMCID:
PMC3435475
20.
Shuchong Zu, Lei Yang, Jinming Huang, Chunhui Ma, Wenjie Wang, Chunjian Zhao, Yuangang Zu
Int J Mol Sci. 2012; 13(7): 8869–8881. Published online 2012 Jul 16. doi: 10.3390/ijms13078869
PMCID:
PMC3430271

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Dihydroquercetin

See more (158)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center