Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 218617

1.
Ruoxu Dou, Kimmie Ng, Edward L. Giovannucci, JoAnn E. Manson, Zhi Rong Qian, Shuji Ogino
Br J Nutr.
Published in final edited form as: Br J Nutr. 2016 May; 115(9): 1643–1660. doi: 10.1017/S0007114516000696
PMCID:
PMC4890569
2.
Lina Cekaite, Peter W. Eide, Guro E. Lind, Rolf I. Skotheim, Ragnhild A. Lothe
Oncotarget. 2016 Feb 9; 7(6): 6476–6505. Published online 2015 Nov 25. doi: 10.18632/oncotarget.6390
PMCID:
PMC4872728
3.
Ugo Testa, Elvira Pelosi, Germana Castelli
Med Sci (Basel) 2018 Jun; 6(2): 31. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.3390/medsci6020031
PMCID:
PMC6024750
4.
Ernst J. Kuipers, William M. Grady, David Lieberman, Thomas Seufferlein, Joseph J. Sung, Petra G. Boelens, Cornelis J. H. van de Velde, Toshiaki Watanabe
Nat Rev Dis Primers.
Published in final edited form as: Nat Rev Dis Primers. 2015; 1: 15065. Published online 2015 Nov 5. doi: 10.1038/nrdp.2015.65
PMCID:
PMC4874655
5.
Toshiaki Watanabe, Michio Itabashi, Yasuhiro Shimada, Shinji Tanaka, Yoshinori Ito, Yoichi Ajioka, Tetsuya Hamaguchi, Ichinosuke Hyodo, Masahiro Igarashi, Hideyuki Ishida, Soichiro Ishihara, Megumi Ishiguro, Yukihide Kanemitsu, Norihiro Kokudo, Kei Muro, Atsushi Ochiai, Masahiko Oguchi, Yasuo Ohkura, Yutaka Saito, Yoshiharu Sakai, Hideki Ueno, Takayuki Yoshino, Narikazu Boku, Takahiro Fujimori, Nobuo Koinuma, Takayuki Morita, Genichi Nishimura, Yuh Sakata, Keiichi Takahashi, Osamu Tsuruta, Toshiharu Yamaguchi, Masahiro Yoshida, Naohiko Yamaguchi, Kenjiro Kotake, Kenichi Sugihara, Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum
Int J Clin Oncol. 2015; 20(2): 207–239. Published online 2015 Mar 18. doi: 10.1007/s10147-015-0801-z
PMCID:
PMC4653248
6.
Jingmei Lin, Chia-Chen Chuang, Li Zuo
Oncotarget. 2017 Mar 7; 8(10): 17328–17346. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.18632/oncotarget.14461
PMCID:
PMC5370044
7.
Meilin Wang, Dongying Gu, Mulong Du, Zhi Xu, Suzhan Zhang, Lingjun Zhu, Jiachun Lu, Rui Zhang, Jinliang Xing, Xiaoping Miao, Haiyan Chu, Zhibin Hu, Lei Yang, Cuiju Tang, Lei Pan, Haina Du, Jian Zhao, Jiangbo Du, Na Tong, Jielin Sun, Hongbing Shen, Jianfeng Xu, Zhengdong Zhang, Jinfei Chen
Nat Commun. 2016; 7: 11478. Published online 2016 May 5. doi: 10.1038/ncomms11478
PMCID:
PMC4858728
8.
Bo-In Lee, Sung Pil Hong, Seong-Eun Kim, Se Hyung Kim, Hyun-Soo Kim, Sung Noh Hong, Dong-Hoon Yang, Sung Jae Shin, Suck-Ho Lee, Dong Il Park, Young-Ho Kim, Hyun Jung Kim, Suk-Kyun Yang, Hyo Jong Kim, Hae Jeong Jeon, Multi-Society Task Force for Development of Guidelines for Colorectal Polyp Screening, Surveillance and Management
Clin Endosc. 2012 Mar; 45(1): 25–43. Published online 2012 Mar 31. doi: 10.5946/ce.2012.45.1.25
PMCID:
PMC3363119
9.
Yoshinaga Okugawa, William M. Grady, Ajay Goel
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2015 Oct; 149(5): 1204–1225.e12. Published online 2015 Jul 26. doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.011
PMCID:
PMC4589488
10.
Chenjie Zeng, Koichi Matsuda, Wei-Hua Jia, Jiang Chang, Sun-Seog Kweon, Yong-Bing Xiang, Aesun Shin, Sun Ha Jee, Dong-Hyun Kim, Ben Zhang, Qiuyin Cai, Xingyi Guo, Jirong Long, Nan Wang, Regina Courtney, Zhi-Zhong Pan, Chen Wu, Atsushi Takahashi, Min-Ho Shin, Keitaro Matsuo, Fumihiko Matsuda, Yu-Tang Gao, Jae Hwan Oh, Soriul Kim, Keum Ji Jung, Yoon-Ok Ahn, Zefang Ren, Hong-Lan Li, Jie Wu, Jiajun Shi, Wanqing Wen, Gong Yang, Bingshan Li, Bu-Tian Ji, Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium (GECCO), Hermann Brenner, Robert E. Schoen, Sébastien Küry, Colorectal Transdisciplinary (CORECT) Study, Stephen B. Gruber, Fredrick R. Schumacher, Stephanie L. Stenzel, Colon Cancer Family Registry (CCFR), Graham Casey, John L. Hopper, Mark A. Jenkins, Hyeong-Rok Kim, Jin-Young Jeong, Ji Won Park, Kazuo Tajima, Sang-Hee Cho, Michiaki Kubo, Xiao-Ou Shu, Dongxin Lin, Yi-Xin Zeng, Wei Zheng
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2016 Jun; 150(7): 1633–1645. Published online 2016 Mar 8. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.076
PMCID:
PMC4909543
11.
Jane V. Carter, Henry L. Roberts, Jianmin Pan, Jonathan D. Rice, James F. Burton, Norman J. Galbraith, M. Robert Eichenberger, Jeffery Jorden, Peter Deveaux, Russell Farmer, Anna Williford, Ziad Kanaan, Shesh N. Rai, Susan Galandiuk
Ann Surg.
Published in final edited form as: Ann Surg. 2016 Oct; 264(4): 575–584. doi: 10.1097/SLA.0000000000001873
PMCID:
PMC5115272
12.
Mark A Jenkins, Enes Makalic, James G Dowty, Daniel F Schmidt, Gillian S Dite, Robert J MacInnis, Driss Ait Ouakrim, Mark Clendenning, Louisa B Flander, Oliver K Stanesby, John L Hopper, Aung K Win, Daniel D Buchanan
Future Oncol. 2016 Feb; 12(4): 503–513. Published online 2016 Feb 1. doi: 10.2217/fon.15.303
PMCID:
PMC4976832
13.
Elisa Donnard, Paula F. Asprino, Bruna R. Correa, Fabiana Bettoni, Fernanda C. Koyama, Fabio C.P. Navarro, Rodrigo O. Perez, John Mariadason, Oliver M. Sieber, Robert L. Strausberg, Andrew J.G. Simpson, Denis L.F. Jardim, Luiz Fernando L. Reis, Raphael B. Parmigiani, Pedro A.F. Galante, Anamaria A. Camargo
Oncotarget. 2014 Oct; 5(19): 9199–9213. Published online 2014 Aug 25. doi: 10.18632/oncotarget.2374
PMCID:
PMC4253428
14.
Mark Lawler, Deborah Alsina, Richard A Adams, Annie S Anderson, Gina Brown, Nicola S Fearnhead, Stephen W Fenwick, Stephen P Halloran, Daniel Hochhauser, Mark A Hull, Viktor H Koelzer, Angus G K McNair, Kevin J Monahan, Inke Näthke, Christine Norton, Marco R Novelli, Robert J C Steele, Anne L Thomas, Lisa M Wilde, Richard H Wilson, Ian Tomlinson
Gut. 2018 Jan; 67(1): 179–193. Published online 2017 Dec 12. doi: 10.1136/gutjnl-2017-315333
PMCID:
PMC5754857
15.
Young Ae Cho, Jeonghee Lee, Jae Hwan Oh, Hee Jin Chang, Dae Kyung Sohn, Aesun Shin, Jeongseon Kim
Sci Rep. 2017; 7: 128. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1038/s41598-017-00117-8
PMCID:
PMC5427897
16.
Roberd M. Bostick
J Steroid Biochem Mol Biol.
Published in final edited form as: J Steroid Biochem Mol Biol. 2015 Apr; 148: 86–95. Published online 2015 Jan 15. doi: 10.1016/j.jsbmb.2015.01.010
PMCID:
PMC4389892
17.
Rowena Chau, Mark A. Jenkins, Daniel D. Buchanan, Driss Ait Ouakrim, Graham G. Giles, Graham Casey, Steven Gallinger, Robert W. Haile, Loic Le Marchand, Polly A. Newcomb, Noralane M. Lindor, John L. Hopper, Aung Ko Win
Fam Cancer.
Published in final edited form as: Fam Cancer. 2016 Apr; 15(2): 241–251. doi: 10.1007/s10689-015-9860-6
PMCID:
PMC4803603
18.
Changwoo Han, Aesun Shin, Jeonghee Lee, Jeeyoo Lee, Ji Won Park, Jae Hwan Oh, Jeongseon Kim
BMC Cancer. 2015; 15: 966. Published online 2015 Dec 16. doi: 10.1186/s12885-015-1963-9
PMCID:
PMC4682267
19.
Shin Nishiumi, Takashi Kobayashi, Shuichi Kawana, Yumi Unno, Takero Sakai, Koji Okamoto, Yasuhide Yamada, Kazuki Sudo, Taiki Yamaji, Yutaka Saito, Yukihide Kanemitsu, Natsuko Tsuda Okita, Hiroshi Saito, Shoichiro Tsugane, Takeshi Azuma, Noriyuki Ojima, Masaru Yoshida
Oncotarget. 2017 Mar 7; 8(10): 17115–17126. Published online 2017 Feb 4. doi: 10.18632/oncotarget.15081
PMCID:
PMC5370027
20.
Gemma Binefa, Francisco Rodríguez-Moranta, Àlex Teule, Manuel Medina-Hayas
World J Gastroenterol. 2014 Jun 14; 20(22): 6786–6808. Published online 2014 Jun 14. doi: 10.3748/wjg.v20.i22.6786
PMCID:
PMC4051918

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center