U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1593

1.
Sian Jin, Xuefeng Guan, Dongyu Min
Curr Alzheimer Res. 2023 Dec 30; 20(8): 588–602. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.2174/0115672050272577231120060909
PMCID:
PMC10825797
2.
Wei Chen, Jinhao Su, Yubin Liu, Tianmei Gao, Xiaohui Ji, Hanzhou Li, Huajun Li, Yuansong Wang, Hui Zhang, Shuquan Lv
Curr Drug Metab. 2023 Dec 30; 24(10): 709–722. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.2174/0113892002257928231031113337
PMCID:
PMC10825796
3.
Wei-ting Wang, Yun Yang, Yang Zhang, Yi-ning Le, Yu-lin Wu, Yi-yi Liu, Yan-jie Tu
Curr Mol Med. 2023 Nov 22; 24(1): 2–13. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.2174/1566524023666221118122005
PMCID:
PMC10825793
4.
Shan Wang, Lulu Zhang, Huan Qi, Lulu Zhang(F), Qi Fang, Lanfeng Qiu
Curr Neurovasc Res. 2023 Dec 30; 20(4): 464–471. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.2174/0115672026276427231024045957
PMCID:
PMC10825792
5.
Tangbing Xu, Shenglin Xu, Guangwen Ma, Jun Chang, Chi Zhang, Ping Zhou, Chao Wang, Pengfei Xu, Junjun Yang, Yong Hu, Yunfeng Wu
Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2023 Dec 4; 19(2): 188–198. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.2174/1574892818666230413082909
PMCID:
PMC10804236
6.
Zachary D. Green, Paul J. Kueck, Casey S. John, Jeffrey M. Burns, Jill K. Morris
Curr Alzheimer Res. 2023 Dec 30; 20(8): 557–566. Published online 2023 Dec 30. doi: 10.2174/0115672050271523231111192725
PMCID:
PMC10792989
7.
Yaroslav I. Molkov, Maria V. Zaretskaia, Dmitry V. Zaretsky
Curr Alzheimer Res. 2023 Nov 8; 20(6): 440–452. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.2174/1567205020666230821141745
PMCID:
PMC10790337
8.
Qiwei Hong, Xinyue Shang, Yanan Wu, Zhenlin Nie, Bangshun He
Curr Pharm Des. 2023 Dec 13; 29(33): 2655–2667. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.2174/0113816128265009231102063840
PMCID:
PMC10788922
9.
Mengyao Zhao, Rong Rong, Chen Zhang, Haoqing Yang, Xiao Han, Zhipeng Fan, Ying Zheng, Jianpeng Zhang
Curr Stem Cell Res Ther. 2023 Nov 29; 19(3): 417–425. Published online 2023 Nov 29. doi: 10.2174/1574888X18666230822100054
PMCID:
PMC10788921
10.
Kazi Mohammad Ali Zinnah, Ali Newaz Munna, Jae-Won Seol, Byung-Yong Park, Sang-Youel Park
Anticancer Agents Med Chem. 2023 Dec 4; 23(20): 2225–2236. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.2174/0118715206262252231004110310
PMCID:
PMC10788920
11.
Zongtao Ren, Xiaoyu Zhang, Jingya Han
Protein Pept Lett. 2023 Dec 6; 30(10): 868–876. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.2174/0109298665255704230920063254
PMCID:
PMC10788919
12.
Mohamed Ben-Eltriki, Manik Chhabra, Alan Cassels, James M. Wright
Curr Drug Saf. 2023 Nov 10; 19(2): 244–247. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.2174/1574886318666230726124540
PMCID:
PMC10788903
13.
Mu Yuan, Xueting Hu, Wei Xing, Xiaofeng Wu, Chengxiu Pu, Wei Guo, Xiyan Zhu, Mengwei Yao, Luoquan Ao, Zhan Li, Xiang Xu
Comb Chem High Throughput Screen. 2023 Dec 13; 27(1): 168–185. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.2174/1386207326666230510095840
PMCID:
PMC10804239
14.
Xingbin Li, Zina Bai, Zhensheng Li, Jun Wang, Xixin Yan
Curr Mol Med. 2023 Nov 22; 24(1): 123–133. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.2174/1566524023666230501205149
PMCID:
PMC10804237
15.
Charles L. Wiseman, Alexander Kharazi, Vivekananda G. Sunkari, Jacqueline L. Galeas, Vito Dozio, Hind Hashwah, Eva Macúchová, William V. Williams, Markus D. Lacher
Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2023 Dec 28; 18(2): 224–240. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.2174/1574892817666220518123331
PMCID:
PMC10009895
16.
Zhijun Xin, Ning Wang, Huaizhou Wang
Curr Drug Saf. 2023 Nov 10; 19(2): 277–281. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.2174/1574886318666230517101142
PMCID:
PMC10680086
17.
Yuntao Wu
Curr HIV Res. 2023 Sep 5; 21(3): 160–171. Published online 2023 Sep 5. doi: 10.2174/1570162X21666230621122637
PMCID:
PMC10661980
18.
Jinlong Zhao, Guihong Liang, Hetao Huang, Weiyi Yang, Jianke Pan, Minghui Luo, Lingfeng Zeng, Jun Liu
Curr Comput Aided Drug Des. 2023 Oct 9; 20(4): 384–395. Published online 2023 Oct 9. doi: 10.2174/1573409919666230605115940
PMCID:
PMC10661966
19.
Simone I. Schulz, Dieter Lang, Gabriele Schmuck, Michael Gerisch, Michaela Bairlein, Robert Fricke, Heino Stass
Curr Drug Metab. 2023 Oct 17; 24(8): 599–610. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.2174/1389200224666230817114758
PMCID:
PMC10661964
20.
Chen Huang, Xinli Ma, Ming Wang, Hui Cao
Curr Drug Deliv. 2023 Sep 28; 21(1): 80–90. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.2174/1567201820666221122120657
PMCID:
PMC10661963

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center