Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 21573

1.
Eric Manheimer, Ke Cheng, L. Susan Wieland, Xueyong Shen, Lixing Lao, Menghu Guo, Brian M Berman
Cochrane Database Syst Rev. 2018 May; 2018(5): CD013010. Published online 2018 May 5. doi: 10.1002/14651858.CD013010
PMCID:
PMC5984198
2.
Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus, Yutong Fei, Michael Mehring, Byung-Cheul Shin, Andrew Vickers, Adrian R White
Cochrane Database Syst Rev.
Published in final edited form as: Cochrane Database Syst Rev. 2016; 4: CD007587. Published online 2016 Apr 19. doi: 10.1002/14651858.CD007587.pub2
PMCID:
PMC4955729
3.
Klaus Linde, Gianni Allais, Benno Brinkhaus, Yutong Fei, Michael Mehring, Emily A. Vertosick, Andrew Vickers, Adrian R White
Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun; 2016(6): CD001218. Published online 2016 Jun 28. doi: 10.1002/14651858.CD001218.pub3
PMCID:
PMC4977344
4.
Masao Suzuki, Shigeo Muro, Motonari Fukui, Naoto Ishizaki, Susumu Sato, Tetsuhiro Shiota, Kazuo Endo, Tomoko Suzuki, Tadamichi Mitsuma, Michiaki Mishima, Toyohiro Hirai
BMC Complement Altern Med. 2018; 18: 287. Published online 2018 Oct 24. doi: 10.1186/s12906-018-2341-3
PMCID:
PMC6201549
5.
Chao Zhang, Yan Wen, Xiao-nong Fan, Guang Tian, Xue-yi Zhou, Shi-zhe Deng, Zhi-hong Meng
Neural Regen Res. 2015 Jan; 10(1): 159–164. doi: 10.4103/1673-5374.150727
PMCID:
PMC4357101
6.
Meng Huang, Xuezhi Wang, Beibei Xing, Hongwei Yang, Zheyan Sa, Di Zhang, Wei Yao, Na Yin, Ying Xia, Guanghong Ding
Sci Rep. 2018; 8: 6523. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1038/s41598-018-24654-y
PMCID:
PMC5916903
7.
Caroline A Smith, Mike Armour, Myeong Soo Lee, Li‐Qiong Wang, Phillipa J Hay
Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar; 2018(3): CD004046. Published online 2018 Mar 4. doi: 10.1002/14651858.CD004046.pub4
PMCID:
PMC6494180
8.
Zi Yong Ju, Ke Wang, Hua Shun Cui, Yibo Yao, Shi Min Liu, Jia Zhou, Tong Yu Chen, Jun Xia
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec; 2017(12): CD012057. Published online 2017 Dec 2. doi: 10.1002/14651858.CD012057.pub2
PMCID:
PMC6486266
9.
Sunoh Kwon, Yangseok Lee, Hi-Joon Park, Dae-Hyun Hahm
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 1. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1505-2
PMCID:
PMC5209881
10.
Xiaoyan Li, Chunlan Chen, Chuang Zhao, Zunyuan Li, Wei Liang, Zhidan Liu
Trials. 2018; 19: 316. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1186/s13063-018-2699-z
PMCID:
PMC5996522
11.
Bo Pang, Tao Jiang, Yuan-Hao Du, Jing Li, Bo Li, Ya-Cai Hu, Qiu-Han Cai
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3862916. Published online 2016 Dec 29. doi: 10.1155/2016/3862916
PMCID:
PMC5227170
12.
Ke Cheng, Andrew Law, Menghu Guo, L. Susan Wieland, Xueyong Shen, Lixing Lao
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb; 2017(2): CD011075. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1002/14651858.CD011075.pub2
PMCID:
PMC5378315
13.
Xuan Su, Zuqiang Wu, Fangyong Mai, Zhiyong Fan, Shujia Du, Hong Qian, Jingwen Zhu
Int J Mol Med. 2019 Jan; 43(1): 221–232. Published online 2018 Nov 6. doi: 10.3892/ijmm.2018.3981
PMCID:
PMC6257833
14.
Yunzhou Shi, Hui Zheng, Siyuan Zhou, Qianhua Zheng, Leixiao Zhang, Xianjun Xiao, Wei Cao, Ying Liu, Ying Li
Trials. 2019; 20: 326. Published online 2019 Jun 4. doi: 10.1186/s13063-019-3433-1
PMCID:
PMC6549330
15.
Guang-Xia Shi, Bao-Zhen Liu, Jun Wang, Qing-Nan Fu, San-Feng Sun, Rui-Li Liang, Jing Li, Jian-Feng Tu, Cheng Tan, Cun-Zhi Liu
J Pain Res. 2018; 11: 2039–2050. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.2147/JPR.S161951
PMCID:
PMC6165767
16.
Li-Hua Wang, Wei Huang, Dan Wei, De-Guang Ding, Yi-Ran Liu, Jia-Jie Wang, Zhong-Yu Zhou
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 5796381. Published online 2019 Feb 3. doi: 10.1155/2019/5796381
PMCID:
PMC6378065
17.
Ke Qiu, Miaomiao Jing, Ruirui Sun, Jie Yang, Xiaoyan Liu, Zhaoxuan He, Shuai Yin, Ying Lan, Shirui Cheng, Feifei Gao, Fanrong Liang, Fang Zeng
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3685785. Published online 2016 May 8. doi: 10.1155/2016/3685785
PMCID:
PMC4875991
18.
Cheng-Hao Tu, Iona MacDonald, Yi-Hung Chen
Front Psychiatry. 2019; 10: 14. Published online 2019 Feb 12. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00014
PMCID:
PMC6379324
19.
John C Deare, Zhen Zheng, Charlie CL Xue, Jian Ping Liu, Jingsheng Shang, Sean W Scott, Geoff Littlejohn
Cochrane Database Syst Rev. 2013 May; 2013(5): CD007070. Published online 2013 May 31. doi: 10.1002/14651858.CD007070.pub2
PMCID:
PMC4105202
20.
Yi Yang, Ines Eisner, Siqi Chen, Shaosong Wang, Fan Zhang, Linpeng Wang
Neural Plast. 2017; 2017: 4716792. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/4716792
PMCID:
PMC5331279

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for Acupuncture

  • Fig 3
  • Fig 5
  • Fig 4
  • <b>FIG. 3.</b>
See more (7385)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center