Display Settings:

Format

Send to:

Choose Destination
Xuesong Jiang, Zhitao Zhu, Ming Ye, Yan Yan, Junbo Zheng, Qingqing Dai, Lianghe Wen, Huaiquan Wang, Shaofei Lou, Hongmei Ma, Pingwei Ma, Yunlong Li, Tuoyun Yang, Shu Zuo, Ye Tian
Exp Ther Med. 2017 May; 13(5): 1741–1748. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.3892/etm.2017.4177
PMCID:
PMC5443233

Supplemental Content

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center