Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 665

  • The following term was ignored: (
  • See the search details.
1.
Bo Pang, Tao Jiang, Yuan-Hao Du, Jing Li, Bo Li, Ya-Cai Hu, Qiu-Han Cai
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3862916. Published online 2016 Dec 29. doi: 10.1155/2016/3862916
PMCID:
PMC5227170
2.
Ke Qiu, Miaomiao Jing, Ruirui Sun, Jie Yang, Xiaoyan Liu, Zhaoxuan He, Shuai Yin, Ying Lan, Shirui Cheng, Feifei Gao, Fanrong Liang, Fang Zeng
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3685785. Published online 2016 May 8. doi: 10.1155/2016/3685785
PMCID:
PMC4875991
3.
Wei-hong Liu, Yang Hao, Yan-jing Han, Xiao-hong Wang, Chen Li, Wan-ning Liu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 671242. Published online 2015 Jun 16. doi: 10.1155/2015/671242
PMCID:
PMC4487698
4.
Yanji Zhang, Jia Li, Guoyan Mo, Jing Liu, Huisheng Yang, Xianglin Chen, Hui Liu, Teng Cai, Xian Zhang, Xiangmin Tian, Zhongyu Zhou, Wei Huang
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 9569685. Published online 2018 Sep 30. doi: 10.1155/2018/9569685
PMCID:
PMC6186334
5.
Zheng-tao Lv, Wen Song, Jing Wu, Jun Yang, Tao Wang, Cai-hua Wu, Fang Gao, Xiao-cui Yuan, Ji-hong Liu, Man Li
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 320701. Published online 2015 Jun 16. doi: 10.1155/2015/320701
PMCID:
PMC4488007
6.
Yihong Liu, Brian H. May, Anthony Lin Zhang, Xinfeng Guo, Chuanjian Lu, Charlie Changli Xue, Haibo Zhang
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 3178472. Published online 2018 Jul 29. doi: 10.1155/2018/3178472
PMCID:
PMC6087601
7.
Regina Round, Gerhard Litscher, Frank Bahr
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 984763. Published online 2013 Jun 26. doi: 10.1155/2013/984763
PMCID:
PMC3710613
8.
Yu-Kang Kim, Mijung Yeom, SeHyun Kang, Hi-Joon Park, Kyuseok Kim, Hyangsook Lee
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 1926806. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.1155/2017/1926806
PMCID:
PMC5735323
9.
Wolfgang Raith, Berndt Urlesberger, Georg M. Schmölzer
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 739414. Published online 2013 Jun 13. doi: 10.1155/2013/739414
PMCID:
PMC3710611
10.
Yingru Chen, Xuekai Zhang, Yigong Fang, Jinsheng Yang
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 672508. Published online 2014 Feb 13. doi: 10.1155/2014/672508
PMCID:
PMC3943252
11.
Zhang-Jin Zhang, Xiao-Min Wang, Grainne M. McAlonan
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 429412. Published online 2012 Mar 8. doi: 10.1155/2012/429412
PMCID:
PMC3310280
12.
Chao Yang, TaoTao Lv, TianYuan Yu, Steven Wong, MengQian Lu, YiZhen Li
Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018: 4197659. Published online 2018 Apr 22. doi: 10.1155/2018/4197659
PMCID:
PMC5937513
13.
Thomas Lundeberg, Irene Lund, Audrey Sing, Jan Näslund
Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 932407. Published online 2011 Jun 18. doi: 10.1093/ecam/nep049
PMCID:
PMC3139519
14.
Chi Yu, Pei Zhang, Zheng-Tao Lv, Jing-Jing Li, Hong-Ping Li, Cai-Hua Wu, Fang Gao, Xiao-Cui Yuan, Jing Zhang, Wei He, Xiang-Hong Jing, Man Li
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 208690. Published online 2015 Apr 30. doi: 10.1155/2015/208690
PMCID:
PMC4430643
15.
Manyong Park, Sungchul Kim
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 703439. Published online 2015 Oct 11. doi: 10.1155/2015/703439
PMCID:
PMC4619944
16.
Junyoung Jo, Yoon Jae Lee, Hyangsook Lee
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 842180. Published online 2015 May 18. doi: 10.1155/2015/842180
PMCID:
PMC4451156
17.
Lizhou Liu, Margot Skinner, Suzanne McDonough, Leon Mabire, George David Baxter
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 328196. Published online 2015 Mar 4. doi: 10.1155/2015/328196
PMCID:
PMC4364128
18.
Annelie Rosén, Mats Lekander, Karin Jensen, Lisbeth Sachs, Predrag Petrovic, Martin Ingvar, Anna Enblom
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3925878. Published online 2016 Feb 11. doi: 10.1155/2016/3925878
PMCID:
PMC4766336
19.
Jaung-Geng Lin, Chao-Hsun Chen, Yu-Che Huang, Yi-Hung Chen
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 875284. Published online 2012 Jul 5. doi: 10.1155/2012/875284
PMCID:
PMC3398668
20.
Gerhard Litscher
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 103109. Published online 2012 Apr 17. doi: 10.1155/2012/103109
PMCID:
PMC3337619

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center