Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 5

1.
Takeshi Akao, Isao Yashiro, Akira Hosoyama, Hiroshi Kitagaki, Hiroshi Horikawa, Daisuke Watanabe, Rinji Akada, Yoshinori Ando, Satoshi Harashima, Toyohisa Inoue, Yoshiharu Inoue, Susumu Kajiwara, Katsuhiko Kitamoto, Noriyuki Kitamoto, Osamu Kobayashi, Satoru Kuhara, Takashi Masubuchi, Haruhiko Mizoguchi, Yoshihiro Nakao, Atsumi Nakazato, Masahiro Namise, Takahiro Oba, Tomoo Ogata, Akinori Ohta, Masahide Sato, Seiji Shibasaki, Yoshifumi Takatsume, Shota Tanimoto, Hirokazu Tsuboi, Akira Nishimura, Koji Yoda, Takeaki Ishikawa, Kazuhiro Iwashita, Nobuyuki Fujita, Hitoshi Shimoi
DNA Res. 2011 Dec; 18(6): 423–434. Published online 2011 Sep 6. doi: 10.1093/dnares/dsr029
PMCID:
PMC3223075
2.
James F. Theis, Carol S. Newlon
Mol Cell Biol. 2001 Apr; 21(8): 2790–2801. doi: 10.1128/MCB.21.8.2790-2801.2001
PMCID:
PMC86909
3.
Thiago M. Pais, María R. Foulquié-Moreno, Georg Hubmann, Jorge Duitama, Steve Swinnen, Annelies Goovaerts, Yudi Yang, Françoise Dumortier, Johan M. Thevelein
PLoS Genet. 2013 Jun; 9(6): e1003548. Published online 2013 Jun 6. doi: 10.1371/journal.pgen.1003548
PMCID:
PMC3675000
4.
Markus Kiechle, Anna A. Friedl, Palaniyandi Manivasakam, Friederike Eckardt-Schupp, Robert H. Schiestl
Mol Cell Biol. 2000 Dec; 20(23): 8836–8844.
PMCID:
PMC86530
5.
Nicholas A. Kent, Nickoletta Karabetsou, Panagiotis K. Politis, Jane Mellor
Genes Dev. 2001 Mar 1; 15(5): 619–626. doi: 10.1101/gad.190301
PMCID:
PMC312638

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center