Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 5352

1.
Shaonan Liu, Jing Chen, Jinhong Zuo, Jiaqi Lai, Lei Wu, Xinfeng Guo
BMC Complement Altern Med. 2019; 19: 226. Published online 2019 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-019-2633-2
PMCID:
PMC6704718
2.
Zhong‐ning Lin, Li Ye, Zhen‐wu Li, Xiu‐sheng Huang, Zheng Lu, You‐quan Yang, Huan‐wei Xing, Jie‐ying Bai, Zhao‐yang Ying
Animal Model Exp Med. 2020 Mar; 3(1): 47–54. Published online 2020 Mar 16. doi: 10.1002/ame2.12104
PMCID:
PMC7167239
3.
Jiajia Jiao, Lili Sun, Zaiyu Guo, Sen Hou, Robert Holyst, Yun Lu, Xizeng Feng
Sci Rep. 2016; 6: 38973. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1038/srep38973
PMCID:
PMC5150582
4.
YanQing Tong, ShuQing Sun, Ying Chi
Afr J Tradit Complement Altern Med. 2014; 11(3): 234–238. Published online 2014 Apr 3. doi: 10.4314/ajtcam.v11i3.33
PMCID:
PMC4202444
5.
Yue Liu, Hui-Jun Yin, Da-zhuo Shi, Ke-ji Chen
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 184503. Published online 2012 Feb 21. doi: 10.1155/2012/184503
PMCID:
PMC3292253
6.
Feng Feng, Ying Feng, Zhen Liu, Wei-Hua Li, Wen-Cong Wang, Zhong-Dao Wu, Zhiyue Lv
Parasit Vectors. 2015; 8: 606. Published online 2015 Nov 25. doi: 10.1186/s13071-015-1214-6
PMCID:
PMC4660773
7.
Chuanhe Sun, Dandan Wang, Wenfei Jiang, Weilong Liao, Penglin Gao, Weidong Pan, Te Liu
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 3045260. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1155/2017/3045260
PMCID:
PMC5412142
8.
Mary M. Meyer, Tse-Peng Chen, William M. Bennett
Proc (Bayl Univ Med Cent) 2000 Oct; 13(4): 334–337.
PMCID:
PMC1312226
9.
De-Tao Yin, Mengyuan Lei, Jianhui Xu, Hongqiang Li, Yongfei Wang, Zhen Liu, Runsheng Ma, Kun Yu, Xianghua Li
Oncol Lett. 2017 Aug; 14(2): 1309–1314. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.3892/ol.2017.6317
PMCID:
PMC5542033
10.
Jessica Reid-Adam, Nan Yang, Ying Song, Paolo Cravedi, Xiu-Min Li, Peter Heeger
Am J Transplant.
Published in final edited form as: Am J Transplant. 2013 May; 13(5): 1159–1167. Published online 2013 Feb 22. doi: 10.1111/ajt.12180
PMCID:
PMC3640757
11.
Tai-Guo Liu, Shao-Quan Xiong, Yan Yan, Hong Zhu, Cheng Yi
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 769042. Published online 2012 Sep 11. doi: 10.1155/2012/769042
PMCID:
PMC3446813
12.
Natsuko Kusunoki, Ryuta Yamazaki, Hidero Kitasato, Moroe Beppu, Haruhito Aoki, Shinichi Kawai
BMC Pharmacol. 2004; 4: 2. Published online 2004 Feb 17. doi: 10.1186/1471-2210-4-2
PMCID:
PMC373449
13.
Shiran Wang, Liting Zhu, Jian Yu, Zhanzhuang Tian
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 217424. Published online 2014 Jun 16. doi: 10.1155/2014/217424
PMCID:
PMC4083706
14.
Chang-An Geng, Xue-Mei Zhang, Yun-Bao Ma, Xiao-Yan Huang, Ji-Jun Chen
Nat Prod Bioprospect. 2013 Oct; 3(5): 243–249. Published online 2013 Oct 16. doi: 10.1007/s13659-013-0059-y
PMCID:
PMC4131618
15.
Shaonan Liu, Jing Chen, Yihan He, Lei Wu, Jiaqi Lai, Jinhong Zuo, Lihong Yang, Xinfeng Guo
BMJ Open. 2017; 7(8): e017099. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017099
PMCID:
PMC5724218
16.
Rong-liang Dun, Min Yao, Long Yang, Xue-jun Cui, Jian-min Mao, Yu Peng, Guang-chong Qi
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 689056. Published online 2015 Jan 29. doi: 10.1155/2015/689056
PMCID:
PMC4325216
17.
Kazuhito Minami, Masashi Fujiie, Fumiyoshi Fushimi, Kenichi Taguchi, Yosinari Nobutoh, Daisuke Yoshida, Mituhiko Ota, Masahiko Ikebe, Masaru Morita, Yasushi Toh
Int Cancer Conf J. 2017 Apr; 6(2): 70–75. Published online 2017 Feb 25. doi: 10.1007/s13691-017-0277-y
PMCID:
PMC6498299
18.
YanQing Tong, Bing Xin, Ying Chi
Afr J Tradit Complement Altern Med. 2014; 11(1): 109–115. Published online 2013 Nov 2. doi: 10.4314/ajtcam.v11i1.16
PMCID:
PMC3957250
19.
Chao Ma, Yan Wu, Pei Chen, Yuan Jia, Dongqing Yin, Yanzhe Ning, Hong Zhu, Xue Li, Xinyao Liu, Zuoli Sun, Hongxiao Jia
Schizophr Bull. 2020 May; 46(Suppl 1): S216–S217. Published online 2020 May 18. doi: 10.1093/schbul/sbaa030.523
PMCID:
PMC7234432
20.
Yueh-Hsuan Sheng, Jen-Hau Chen, Jeng-Min Chiou, Keh-Sung Tsai, Yue-Yuan Lee, Chwen-Keng Tsao, Yen-Ching Chen
Sci Rep. 2015; 5: 14956. Published online 2015 Oct 13. doi: 10.1038/srep14956
PMCID:
PMC4602276

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center