Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 130

1.
Zhichang Qiu, Xiaoming Lu, Ningyang Li, Mingjie Zhang, Xuguang Qiao
Microbiologyopen. 2018 Feb; 7(1): e00547. Published online 2017 Oct 9. doi: 10.1002/mbo3.547
PMCID:
PMC5822338
2.
Gia-Buu Tran, Sao-Mai Dam, Nghia-Thu Tram Le
Int J Hepatol. 2018; 2018: 9383950. Published online 2018 May 2. doi: 10.1155/2018/9383950
PMCID:
PMC5954851
3.
Ko-Chao Lee, Chih-Chuan Teng, Chien-Heng Shen, Wen-Shih Huang, Chien-Chang Lu, Hsing-Chun Kuo, Shui-Yi Tung
Exp Ther Med. 2018 Mar; 15(3): 2468–2474. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.3892/etm.2018.5719
PMCID:
PMC5795537
4.
Ae Wha Ha, Woo Kyoung Kim
Nutr Res Pract. 2017 Jun; 11(3): 206–213. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.4162/nrp.2017.11.3.206
PMCID:
PMC5449377
5.
Ae Wha Ha, Tian Ying, Woo Kyoung Kim
Nutr Res Pract. 2015 Feb; 9(1): 30–36. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.4162/nrp.2015.9.1.30
PMCID:
PMC4317477
6.
Ji Hyeon Ryu, Dawon Kang
Molecules. 2017 Jun; 22(6): 919. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.3390/molecules22060919
PMCID:
PMC6152780
7.
Il Sook Choi, Han Sam Cha, Young Soon Lee
Molecules. 2014 Oct; 19(10): 16811–16823. Published online 2014 Oct 20. doi: 10.3390/molecules191016811
PMCID:
PMC6270986
8.
Jingbo Liu, Guangwei Zhang, Xiaoqiang Cong, Chengfei Wen
Front Physiol. 2018; 9: 1435. Published online 2018 Nov 1. doi: 10.3389/fphys.2018.01435
PMCID:
PMC6221913
9.
Young-Min Lee, Oh-Cheon Gweon, Yeong-Ju Seo, Jieun Im, Min-Jung Kang, Myo-Jeong Kim, Jung-In Kim
Nutr Res Pract. 2009 Summer; 3(2): 156–161. Published online 2009 Jun 30. doi: 10.4162/nrp.2009.3.2.156
PMCID:
PMC2788179
10.
Ok-Ju Kang
Prev Nutr Food Sci. 2016 Dec; 21(4): 348–354. Published online 2016 Dec 31. doi: 10.3746/pnf.2016.21.4.348
PMCID:
PMC5216886
11.
Ok-Ju Kang
Prev Nutr Food Sci. 2016 Dec; 21(4): 398–405. Published online 2016 Dec 31. doi: 10.3746/pnf.2016.21.4.398
PMCID:
PMC5216895
12.
Attila Czompa, Kitti Szoke, Jozsef Prokisch, Alexandra Gyongyosi, Istvan Bak, Gyorgy Balla, Arpad Tosaki, Istvan Lekli
Int J Mol Sci. 2018 Apr; 19(4): 1017. Published online 2018 Mar 28. doi: 10.3390/ijms19041017
PMCID:
PMC5979444
13.
Hajin Nam, Harry Jung, Yooyeon Kim, Boyoung Kim, Kyeong Hee Kim, Sang Jae Park, Jun Gyo Suh
Food Sci Biotechnol. 2018 Apr; 27(2): 575–579. Published online 2017 Dec 12. doi: 10.1007/s10068-017-0268-y
PMCID:
PMC6049635
14.
MENGHUA DONG, GUIQING YANG, HANCHEN LIU, XIAOXU LIU, SIXIANG LIN, DONGNING SUN, YISHAN WANG
Biomed Rep. 2014 Mar; 2(2): 250–254. Published online 2014 Jan 20. doi: 10.3892/br.2014.226
PMCID:
PMC3917757
15.
Jae-Myung Yoo, Dai-Eun Sok, Mee Ree Kim
J Med Food. 2014 Jan 1; 17(1): 92–102. doi: 10.1089/jmf.2013.2927
PMCID:
PMC3901385
16.
Cheol Park, Sejin Park, Yoon Ho Chung, Gi-Young Kim, Young Whan Choi, Byung Woo Kim, Yung Hyun Choi
Nutr Res Pract. 2014 Apr; 8(2): 132–137. Published online 2014 Mar 28. doi: 10.4162/nrp.2014.8.2.132
PMCID:
PMC3988500
17.
Jung Hyu Shin, Chang Woo Lee, Soo Jin Oh, Jieun Yun, Moo Rim Kang, Sang-Bae Han, Heungsik Park, Jae Chul Jung, Yoon Hoo Chung, Jong Soon Kang
Toxicol Res. 2014 Mar; 30(1): 49–54. doi: 10.5487/TR.2014.30.1.049
PMCID:
PMC4007044
18.
Yi Yeong Jeong, Ji Hyeon Ryu, Jung-Hye Shin, Min Jung Kang, Jae Ran Kang, Jaehee Han, Dawon Kang
Molecules. 2016 Apr; 21(4): 430. Published online 2016 Mar 30. doi: 10.3390/molecules21040430
PMCID:
PMC6274159
19.
Larry D. Lawson, Scott M. Hunsaker
Nutrients. 2018 Jul; 10(7): 812. Published online 2018 Jun 24. doi: 10.3390/nu10070812
PMCID:
PMC6073756
20.
Antonio Serrano, Gaspar Ros, Gema Nieto
Medicines (Basel) 2018 Sep; 5(3): 76. Published online 2018 Jul 16. doi: 10.3390/medicines5030076
PMCID:
PMC6164612

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for "black garlic"

See more (67)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center