Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 202

1.
Zhichang Qiu, Xiaoming Lu, Ningyang Li, Mingjie Zhang, Xuguang Qiao
Microbiologyopen. 2018 Feb; 7(1): e00547. Published online 2017 Oct 9. doi: 10.1002/mbo3.547
PMCID:
PMC5822338
2.
Gia-Buu Tran, Sao-Mai Dam, Nghia-Thu Tram Le
Int J Hepatol. 2018; 2018: 9383950. Published online 2018 May 2. doi: 10.1155/2018/9383950
PMCID:
PMC5954851
3.
Ko-Chao Lee, Chih-Chuan Teng, Chien-Heng Shen, Wen-Shih Huang, Chien-Chang Lu, Hsing-Chun Kuo, Shui-Yi Tung
Exp Ther Med. 2018 Mar; 15(3): 2468–2474. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.3892/etm.2018.5719
PMCID:
PMC5795537
4.
Lihui Si, Ruixin Lin, Yan Jia, Wenwen Jian, Qing Yu, Min Wang, Shuli Yang
Biosci Rep. 2019 Aug 30; 39(8): BSR20182254. Prepublished online 2019 Jul 30. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1042/BSR20182254
PMCID:
PMC6689107
5.
María Ángeles Toledano Medina, Tania Merinas-Amo, Zahira Fernández-Bedmar, Rafael Font, Mercedes del Río-Celestino, Jesús Pérez-Aparicio, Alicia Moreno-Ortega, Ángeles Alonso-Moraga, Rafael Moreno-Rojas
Foods. 2019 Jun; 8(6): 220. Published online 2019 Jun 21. doi: 10.3390/foods8060220
PMCID:
PMC6617303
6.
Ae Wha Ha, Woo Kyoung Kim
Nutr Res Pract. 2017 Jun; 11(3): 206–213. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.4162/nrp.2017.11.3.206
PMCID:
PMC5449377
7.
Jen-Chieh Tsai, Yi-An Chen, Jung-Tsung Wu, Kuan-Chen Cheng, Ping-Shan Lai, Keng-Fan Liu, Yung-Kai Lin, Yu-Tsang Huang, Chang-Wei Hsieh
Molecules. 2019 Mar; 24(6): 1112. Published online 2019 Mar 20. doi: 10.3390/molecules24061112
PMCID:
PMC6471182
8.
Ae Wha Ha, Tian Ying, Woo Kyoung Kim
Nutr Res Pract. 2015 Feb; 9(1): 30–36. Published online 2015 Jan 28. doi: 10.4162/nrp.2015.9.1.30
PMCID:
PMC4317477
9.
Yue-E Sun, Weidong Wang
J Food Sci Technol. 2018 Feb; 55(2): 479–488. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1007/s13197-017-2956-2
PMCID:
PMC5785372
10.
Ji Hyeon Ryu, Dawon Kang
Molecules. 2017 Jun; 22(6): 919. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.3390/molecules22060919
PMCID:
PMC6152780
11.
M. Ángeles Toledano Medina, Jesús Pérez-Aparicio, Alicia Moreno-Ortega, Rafael Moreno-Rojas
Foods. 2019 Aug; 8(8): 314. Published online 2019 Aug 3. doi: 10.3390/foods8080314
PMCID:
PMC6723566
12.
Il Sook Choi, Han Sam Cha, Young Soon Lee
Molecules. 2014 Oct; 19(10): 16811–16823. Published online 2014 Oct 20. doi: 10.3390/molecules191016811
PMCID:
PMC6270986
13.
Jingbo Liu, Guangwei Zhang, Xiaoqiang Cong, Chengfei Wen
Front Physiol. 2018; 9: 1435. Published online 2018 Nov 1. doi: 10.3389/fphys.2018.01435
PMCID:
PMC6221913
14.
Young-Min Lee, Oh-Cheon Gweon, Yeong-Ju Seo, Jieun Im, Min-Jung Kang, Myo-Jeong Kim, Jung-In Kim
Nutr Res Pract. 2009 Summer; 3(2): 156–161. Published online 2009 Jun 30. doi: 10.4162/nrp.2009.3.2.156
PMCID:
PMC2788179
15.
Bo Ram You, Jae-Myung Yoo, Seong Yeon Baek, Mee Ree Kim
Nutr Res Pract. 2019 Jun; 13(3): 189–195. Published online 2019 Mar 29. doi: 10.4162/nrp.2019.13.3.189
PMCID:
PMC6548713
16.
Ok-Ju Kang
Prev Nutr Food Sci. 2016 Dec; 21(4): 348–354. Published online 2016 Dec 31. doi: 10.3746/pnf.2016.21.4.348
PMCID:
PMC5216886
17.
Ok-Ju Kang
Prev Nutr Food Sci. 2016 Dec; 21(4): 398–405. Published online 2016 Dec 31. doi: 10.3746/pnf.2016.21.4.398
PMCID:
PMC5216895
18.
Tae Won Lee, Eunjin Bae, Jin Hyun Kim, Ha Nee Jang, Hyun Seop Cho, Se-Ho Chang, Dong Jun Park
Ren Fail. 2019; 41(1): 24–33. Published online 2019 Feb 4. doi: 10.1080/0886022X.2018.1561375
PMCID:
PMC6366426
19.
Jae-Myung Yoo, Dai-Eun Sok, Mee Ree Kim
J Med Food. 2014 Jan 1; 17(1): 92–102. doi: 10.1089/jmf.2013.2927
PMCID:
PMC3901385
20.
Hajin Nam, Harry Jung, Yooyeon Kim, Boyoung Kim, Kyeong Hee Kim, Sang Jae Park, Jun Gyo Suh
Food Sci Biotechnol. 2018 Apr; 27(2): 575–579. Published online 2017 Dec 12. doi: 10.1007/s10068-017-0268-y
PMCID:
PMC6049635

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

PMC Images search for "black garlic"

See more (113)...

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center