U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Shin Yoshimoto, Eri Mitsuyama, Keisuke Yoshida, Toshitaka Odamaki, Jin-zhong Xiao
Gut Microbes. 2021; 13(1): 1865705. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.1080/19490976.2020.1865705
PMCID:
PMC7808425
2.
Jingwen Shou, Ayumi Komazawa, Yuusaku Wachi, Minoru Kawatani, Hiroyoshi Fujioka, Spencer John Spratt, Takaha Mizuguchi, Kenichi Oguchi, Hikaru Akaboshi, Fumiaki Obata, Ryo Tachibana, Shun Yasunaga, Yoshio Mita, Yoshihiro Misawa, Ryosuke Kojima, Yasuteru Urano, Mako Kamiya, Yasuyuki Ozeki
Sci Adv. 2023 Jun; 9(24): eade9118. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.1126/sciadv.ade9118
PMCID:
PMC10275589
3.
Nozomi Kawazoe, Yukio Kimata, Shingo Izawa
Front Microbiol. 2017; 8: 1192. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.3389/fmicb.2017.01192
PMCID:
PMC5487434
4.
Michiko Sekiya, Koichi M. Iijima
STAR Protoc. 2021 Jun 18; 2(2): 100501. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1016/j.xpro.2021.100501
PMCID:
PMC8105684
5.
Hitoshi Tsugawa, Yasuaki Kabe, Ayaka Kanai, Yuki Sugiura, Shigeaki Hida, Shun’ichiro Taniguchi, Toshio Takahashi, Hidenori Matsui, Zenta Yasukawa, Hiroyuki Itou, Keiyo Takubo, Hidekazu Suzuki, Kenya Honda, Hiroshi Handa, Makoto Suematsu
PLoS Biol. 2020 Sep; 18(9): e3000813. Published online 2020 Sep 29. doi: 10.1371/journal.pbio.3000813
PMCID:
PMC7524008
6.
Hideyuki Watanabe, Uma Maheswari Rajagopalan, Yu Nakamichi, Kei M. Igarashi, Hirofumi Kadono, Manabu Tanifuji
Biomed Opt Express. 2016 Mar 1; 7(3): 841–854. Published online 2016 Feb 10. doi: 10.1364/BOE.7.000841
PMCID:
PMC4866460

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center