U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 5

1.
Yutaka Kanoh, Masaru Ueno, Motoshi Hayano, Satomi Kudo, Hisao Masai
Life Sci Alliance. 2023 Apr; 6(4): e202201603. Published online 2023 Feb 7. doi: 10.26508/lsa.202201603
PMCID:
PMC9909590
2.
Youjia Guo, Tomohiro Kitano, Kimiko Inoue, Kensaku Murano, Michiko Hirose, Ten D Li, Akihiko Sakashita, Hirotsugu Ishizu, Narumi Ogonuki, Shogo Matoba, Masayuki Sato, Atsuo Ogura, Haruhiko Siomi
eLife. 2024; 13: e95856. Published online 2024 Jun 24. doi: 10.7554/eLife.95856
PMCID:
PMC11196112
3.
Masayuki Sakamoto, Keisuke Ota, Yayoi Kondo, Michiko Okamura, Hajime Fujii, Haruhiko Bito
STAR Protoc. 2022 Jun 17; 3(2): 101421. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.1016/j.xpro.2022.101421
PMCID:
PMC9185017
4.
Misaki Yagi, Kentaro Endo, Keiichiro Komori, Ichiro Sekiya
Sci Rep. 2023; 13: 7697. Published online 2023 May 11. doi: 10.1038/s41598-023-34825-1
PMCID:
PMC10175275
5.
Hiroko Deguchi Miyamoto, Masataka Ikeda, Tomomi Ide, Tomonori Tadokoro, Shun Furusawa, Ko Abe, Kosei Ishimaru, Nobuyuki Enzan, Masashi Sada, Taishi Yamamoto, Shouji Matsushima, Tomoko Koumura, Ken-ichi Yamada, Hirotaka Imai, Hiroyuki Tsutsui
JACC Basic Transl Sci. 2022 Aug; 7(8): 800–819. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.1016/j.jacbts.2022.03.012
PMCID:
PMC9436815

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center