U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 21

1.
Akihiro Iguchi, Sho Takatori, Shingo Kimura, Hiroki Muneto, Kai Wang, Hayato Etani, Genta Ito, Haruaki Sato, Yukiko Hori, Junko Sasaki, Takashi Saito, Takaomi C. Saido, Tsuneya Ikezu, Toshiyuki Takai, Takehiko Sasaki, Taisuke Tomita
iScience. 2023 Apr 21; 26(4): 106375. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1016/j.isci.2023.106375
PMCID:
PMC10074152
2.
Tomoharu Kuboyama, Keisuke Hirotsu, Tetsuya Arai, Hiroo Yamasaki, Chihiro Tohda
Front Pharmacol. 2017; 8: 805. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.3389/fphar.2017.00805
PMCID:
PMC5694549
3.
Yoshinobu Nakamura, Takatoshi Sakaguchi, Ikumi Tamai, Takeo Nakanishi
Bio Protoc. 2019 Aug 5; 9(15): e3324. Published online 2019 Aug 5. doi: 10.21769/BioProtoc.3324
PMCID:
PMC7854190
4.
Takashi Iezaki, Kazuya Fukasawa, Takanori Yamada, Manami Hiraiwa, Katsuyuki Kaneda, Eiichi Hinoi
Bio Protoc. 2019 Jan 5; 9(1): e3133. Published online 2019 Jan 5. doi: 10.21769/BioProtoc.3133
PMCID:
PMC7854228
5.
Daisuke Kurihara, Yoko Mizuta, Shiori Nagahara, Tetsuya Higashiyama
Plant Cell Physiol. 2021 Aug; 62(8): 1302–1310. Published online 2021 Feb 26. doi: 10.1093/pcp/pcab033
PMCID:
PMC8579160
6.
Daisuke Ohtsuka, Naoki Kida, Sang-Woo Lee, Naofumi Kawahira, Yoshihiro Morishita
Sci Adv. 2022 Jul; 8(28): eabn2330. Published online 2022 Jul 13. doi: 10.1126/sciadv.abn2330
PMCID:
PMC9278851
7.
Mai M. Farid, Ximeng Yang, Tomoharu Kuboyama, Chihiro Tohda
Sci Rep. 2020; 10: 16424. Published online 2020 Oct 2. doi: 10.1038/s41598-020-73514-1
PMCID:
PMC7532147
8.
Kei Takahashi, Ryo Tanabe, Shogo Ehata, Shimpei I. Kubota, Yasuyuki Morishita, Hiroki R. Ueda, Kohei Miyazono
Cancer Sci. 2021 Sep; 112(9): 3796–3809. Published online 2021 Jul 7. doi: 10.1111/cas.15034
PMCID:
PMC8409402
9.
Chihiro Tohda, Michihisa Tohda
BMC Res Notes. 2017; 10: 613. Published online 2017 Nov 23. doi: 10.1186/s13104-017-2940-y
PMCID:
PMC5701428
10.
Kanae Sayo, Shigehisa Aoki, Nobuhiko Kojima
Regen Ther. 2016 Mar; 3: 32–37. Published online 2016 Mar 1. doi: 10.1016/j.reth.2016.01.008
PMCID:
PMC6581803
11.
Satoshi FUNAYA, Yuan WANG, Masataka G. SUZUKI, Masahito IKAWA, Fugaku AOKI
J Reprod Dev. 2023 Jun; 69(3): 178–182. Published online 2023 Apr 17. doi: 10.1262/jrd.2023-013
PMCID:
PMC10267588
12.
Masaaki Uematsu, Takao Shimizu
Commun Biol. 2021; 4: 1176. Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1038/s42003-021-02679-w
PMCID:
PMC8501034
13.
Shimpei I. Kubota, Kei Takahashi, Tomoyuki Mano, Katsuhiko Matsumoto, Takahiro Katsumata, Shoi Shi, Kazuki Tainaka, Hiroki R. Ueda, Shogo Ehata, Kohei Miyazono
Commun Biol. 2021; 4: 294. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1038/s42003-021-01786-y
PMCID:
PMC7935961
14.
Tempei Sato, Kensuke Kataoka, Yoshiaki Ito, Shigetoshi Yokoyama, Masafumi Inui, Masaki Mori, Satoru Takahashi, Keiichi Akita, Shuji Takada, Hiroe Ueno-Kudoh, Hiroshi Asahara
eLife. 2020; 9: e53608. Published online 2020 May 29. doi: 10.7554/eLife.53608
PMCID:
PMC7259951
15.
Takeharu Mino, Hiroshi Nonaka, Seiji Sakamoto, Jae Hoon Oh, Itaru Hamachi
STAR Protoc. 2023 Sep 15; 4(3): 102555. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1016/j.xpro.2023.102555
PMCID:
PMC10491850
16.
Yosuke Danjo, Youichi Shinozaki, Akiyo Natsubori, Yuto Kubota, Kenji Kashiwagi, Kenji F. Tanaka, Schuichi Koizumi
Transl Vis Sci Technol. 2022 Jan; 11(1): 25. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1167/tvst.11.1.25
PMCID:
PMC8764212
17.
Akihiro Kaneshige, Takayuki Kaji, Hayato Saito, Tatsuyoshi Higashimoto, Ayasa Nakamura, Tamaki Kurosawa, Madoka Ikemoto-Uezumi, Akiyoshi Uezumi, So-ichiro Fukada
STAR Protoc. 2022 Jun 17; 3(2): 101307. Published online 2022 Apr 11. doi: 10.1016/j.xpro.2022.101307
PMCID:
PMC9018451
18.
Kenji Kamimoto, Yasuhiro Nakano, Kota Kaneko, Atsushi Miyajima, Tohru Itoh
Commun Biol. 2020; 3: 289. Published online 2020 Jun 5. doi: 10.1038/s42003-020-1006-1
PMCID:
PMC7275065
19.
Mariko Kinoshita-Kawada, Hiroshi Hasegawa, Tsunaki Hongu, Shigeru Yanagi, Yasunori Kanaho, Ichiro Masai, Takayasu Mishima, Xiaoping Chen, Yoshio Tsuboi, Yi Rao, Junichi Yuasa-Kawada, Jane Y. Wu
Bio Protoc. 2019 Sep 20; 9(18): e3373. Published online 2019 Sep 20. doi: 10.21769/BioProtoc.3373
PMCID:
PMC7854209
20.
Yuta Hara, Yushi Minami, Soshi Yoshimoto, Natsumi Hayashi, Akitaka Yamasaki, Shiho Ueda, Kazue Masuko, Takashi Masuko
Cancer Med. 2020 Jan; 9(1): 302–312. Published online 2019 Nov 10. doi: 10.1002/cam4.2689
PMCID:
PMC6943164

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center