U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 26

1.
Yoshiki Nakashima, Chika Miyagi-Shiohira, Issei Saitoh, Masami Watanabe, Masayuki Matsushita, Masayoshi Tsukahara, Hirofumi Noguchi
iScience. 2022 Oct 21; 25(10): 105052. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.1016/j.isci.2022.105052
PMCID:
PMC9485912
2.
Sangwoo Kim, Takashi Yazawa, Akari Koide, Erina Yoneda, Risa Aoki, Tatsuki Okazaki, Kisaki Tomita, Hiroyuki Watanabe, Yoshikage Muroi, Masafumi Testuka, Yuki Muranishi
Biology (Basel) 2024 May; 13(5): 284. Published online 2024 Apr 23. doi: 10.3390/biology13050284
PMCID:
PMC11117546
3.
Denise Zujur, Ziadoon Al-Akashi, Anna Nakamura, Chengzhu Zhao, Kazuma Takahashi, Shizuka Aritomi, William Theoputra, Daisuke Kamiya, Koichi Nakayama, Makoto Ikeya
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1140717. Published online 2023 May 10. doi: 10.3389/fcell.2023.1140717
PMCID:
PMC10206169
4.
Daisuke Anegawa, Yuki Sugiura, Yuta Matsuoka, Masamitsu Sone, Mototada Shichiri, Reo Otsuka, Noriko Ishida, Ken-ichi Yamada, Makoto Suematsu, Masayuki Miura, Yoshifumi Yamaguchi
Commun Biol. 2021; 4: 796. Published online 2021 Jun 25. doi: 10.1038/s42003-021-02297-6
PMCID:
PMC8233303
5.
Ziadoon Al-Akashi, Denise Zujur, Daisuke Kamiya, Tomohisa Kato, Jr, Toru Kondo, Makoto Ikeya
Front Cell Dev Biol. 2023; 11: 1089945. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.3389/fcell.2023.1089945
PMCID:
PMC9939518
6.
Erina Hilmayanti, Xuhao Huang, Supriatno Salam, Nurlelasari, Unang Supratman, Kazuya Kabayama, Koichi Fukase
Curr Issues Mol Biol. 2024 Jan; 46(1): 909–922. Published online 2024 Jan 20. doi: 10.3390/cimb46010058
PMCID:
PMC10814725
7.
Benedikt Scheidecker, Marie Shinohara, Masahiro Sugimoto, Mathieu Danoy, Masaki Nishikawa, Yasuyuki Sakai
Front Bioeng Biotechnol. 2020; 8: 524. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.3389/fbioe.2020.00524
PMCID:
PMC7325921
8.
Masato Miyake, Jun Zhang, Akihiro Yasue, Satoshi Hisanaga, Kazue Tsugawa, Hiroshi Sakaue, Miho Oyadomari, Hiroshi Kiyonari, Seiichi Oyadomari
iScience. 2021 Dec 17; 24(12): 103448. Published online 2021 Nov 15. doi: 10.1016/j.isci.2021.103448
PMCID:
PMC8633987
9.
Shant Nepal, Jinyan Si, Shohei Ishikawa, Masaki Nishikawa, Yasuyuki Sakai, Aya M. Akimoto, Hiroyuki Okada, Shinsuke Ohba, Ung-il Chung, Takamasa Sakai, Hironori Hojo
Regen Ther. 2024 Mar; 25: 24–34. Published online 2023 Nov 25. doi: 10.1016/j.reth.2023.11.008
PMCID:
PMC10724494
10.
Yu Fujita, Tsukasa Kadota, Reika Kaneko, Yuta Hirano, Shota Fujimoto, Naoaki Watanabe, Ryusuke Kizawa, Takashi Ohtsuka, Kazuyoshi Kuwano, Takahiro Ochiya, Jun Araya
Commun Biol. 2024; 7: 514. Published online 2024 May 6. doi: 10.1038/s42003-024-06197-3
PMCID:
PMC11074269
11.
Yuki Ishida, Yo Mabuchi, Yuna Naraoka, Daisuke Hisamatsu, Chihiro Akazawa
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(15): 11908. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.3390/ijms241511908
PMCID:
PMC10418360
12.
Misaki Yagi, Kentaro Endo, Keiichiro Komori, Ichiro Sekiya
Sci Rep. 2023; 13: 7697. Published online 2023 May 11. doi: 10.1038/s41598-023-34825-1
PMCID:
PMC10175275
13.
Yuta Hiraike, Shuichi Tsutsumi, Takahito Wada, Misato Oguchi, Kaede Saito, Masahiro Nakamura, Satoshi Ota, Michinori Koebis, Harumi Nakao, Atsu Aiba, Gaku Nagano, Haruya Ohno, Kenji Oki, Masayasu Yoneda, Takashi Kadowaki, Hiroyuki Aburatani, Hironori Waki, Toshimasa Yamauchi
iScience. 2022 Aug 19; 25(8): 104729. Published online 2022 Jul 7. doi: 10.1016/j.isci.2022.104729
PMCID:
PMC9304612
14.
Shoko Onodera, Akiko Saito, Hironori Hojo, Takashi Nakamura, Denise Zujur, Katsuhito Watanabe, Nana Morita, Daigo Hasegawa, Hideki Masaki, Hiromitsu Nakauchi, Takeshi Nomura, Takahiko Shibahara, Akira Yamaguchi, Ung-il Chung, Toshifumi Azuma, Shinsuke Ohba
Stem Cell Reports. 2020 Jul 14; 15(1): 125–139. Published online 2020 Jun 11. doi: 10.1016/j.stemcr.2020.05.008
PMCID:
PMC7363748
15.
Wakako Motoyama, Kanae Sayo, Hirotaka Mihara, Shigehisa Aoki, Nobuhiko Kojima
Regen Ther. 2016 Mar; 3: 7–10. Published online 2016 Mar 1. doi: 10.1016/j.reth.2016.01.007
PMCID:
PMC6581965
16.
Yingying Qin, Li Yang, Zhihui Sun, Xiangfeng Wang, Yu Wang, Jing Zhang, Amin Ur Rehman, Zhizhong Chen, Junsheng Qi, Baoshan Wang, Chunpeng Song, Shuhua Yang, Zhizhong Gong
Plant Physiol. 2019 Nov; 181(3): 1075–1095. Published online 2019 Aug 30. doi: 10.1104/pp.19.00616
PMCID:
PMC6836819
17.
Takeshi Katsuda, Kazunori Hosaka, Takahiro Ochiya
Bio Protoc. 2018 Jan 20; 8(2): e2689. Published online 2018 Jan 20. doi: 10.21769/BioProtoc.2689
PMCID:
PMC8203889
18.
TATSUYA MOUE, YUTARO TAJIKA, SHINTARO ISHIKAWA, YASUAKI KANADA, TAKAYUKI OKUMO, KAZUHITO ASANO, TADASHI HISAMITSU
In Vivo. 2017 Jan-Feb; 31(1): 79–86. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.21873/invivo.11028
PMCID:
PMC5354151
19.
Tomoaki Takata, Shintaro Hamada, Yukari Mae, Takuji Iyama, Ryohei Ogihara, Misako Seno, Kazuomi Nakamura, Miki Takata, Takaaki Sugihara, Hajime Isomoto
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(16): 9410. Published online 2022 Aug 20. doi: 10.3390/ijms23169410
PMCID:
PMC9408883
20.
Kosuke Kanke, Hideki Masaki, Taku Saito, Yuske Komiyama, Hironori Hojo, Hiromitsu Nakauchi, Alexander C. Lichtler, Tsuyoshi Takato, Ung-il Chung, Shinsuke Ohba
Stem Cell Reports. 2014 Jun 3; 2(6): 751–760. Published online 2014 May 22. doi: 10.1016/j.stemcr.2014.04.016
PMCID:
PMC4050355

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center