U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 528

1.
Shun Okuwaki, Toshiaki Kotani, Shuhei Ohyama, Shuhei Iwata, Tsuyoshi Sakuma, Yasushi Iijima, Tsutomu Akazawa, Kazuhide Inage, Yasuhiro Shiga, Shohei Minami, Seiji Ohtori, Masashi Yamazaki
Spine Surg Relat Res. 2024 Mar 27; 8(2): 203–211. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.22603/ssrr.2023-0108
PMCID:
PMC11007252
2.
Saiki Sugimoto, Sota Nagai, Kei Ito, Hiroki Takeda, Soya Kawabata, Takehiro Michikawa, Daiki Ikeda, Shinjiro Kaneko, Nobuyuki Fujita
Spine Surg Relat Res. 2024 Mar 27; 8(2): 188–194. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.22603/ssrr.2023-0171
PMCID:
PMC11007249
3.
Yosuke Ogata, Toshiaki Kotani, Takahiro Sunami, Shun Okuwaki, Shuhei Ohyama, Yasushi Iijima, Kotaro Sakashita, Shuhei Iwata, Kohei Okuyama, Tsuyoshi Sakuma, Tsutomu Akazawa, Shohei Minami, Seiji Ohtori, Masao Koda, Masashi Yamazaki
Spine Surg Relat Res. 2024 Mar 27; 8(2): 180–187. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.22603/ssrr.2023-0146
PMCID:
PMC11007247
4.
Tadatsugu Morimoto, Takaomi Kobayashi, Hirohito Hirata, Masatsugu Tsukamoto, Tomohito Yoshihara, Yu Toda, Hayato Ito, Koji Otani, Masaaki Mawatari
Spine Surg Relat Res. 2024 Mar 27; 8(2): 171–179. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.22603/ssrr.2023-0213
PMCID:
PMC11007245
5.
Tomohiro Banno, Tomohiko Hasegawa, Yu Yamato, Go Yoshida, Hideyuki Arima, Shin Oe, Koichiro Ide, Tomohiro Yamada, Kenta Kurosu, Yukihiro Matsuyama
Spine Surg Relat Res. 2024 Mar 27; 8(2): 195–202. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.22603/ssrr.2023-0117
PMCID:
PMC11007243
6.
Kotaro Nishida, HyeJin Park, Mami Ogiri, Anne Rossi
Spine Surg Relat Res. 2024 Mar 27; 8(2): 163–170. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.22603/ssrr.2023-0175
PMCID:
PMC11007240
7.
Tadatsugu Morimoto, Takaomi Kobayashi, Kazuyo Yamauchi, Satomi Nagamine, Miho Sekiguchi, Koji Otani, Miyuki Fukuda, Masatsugu Tsukamoto, Tomohito Yoshihara, Hirohito Hirata, Yu Toda, Shiori Tanaka, Masaaki Mawatari
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 91–96. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.22603/ssrr.2023-0186
PMCID:
PMC10853626
8.
Bungo Otsuki, Akio Sakamoto, Shunsuke Fujibayashi, Takayoshi Shimizu, Koichi Murata, Takashi Noguchi, Shuichi Matsuda
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 110–113. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.22603/ssrr.2023-0145
PMCID:
PMC10853623
9.
Koshi Nambu, Hitoaki Numata, Junya Yoshitani, Kensyo Suzuki, Naoki Takemoto, Hiroaki Kimura, Nobuhiko Komine, Kenichi Goshima, Yu Mikami, Yu Hatsuchi, Takashi Ishikawa, Takashi Higuchi, Norihiro Oku, Kazuki Asai, Sei Morinaga
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 73–82. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.22603/ssrr.2023-0093
PMCID:
PMC10853622
10.
Abdullah Ghali, David Momtaz, Travis Kotzur, Rishi Gonuguntla, Rebecca Wang, Alan C. Santiago-Rodriquez, Eileen N Phan, Ali Seifi, Darrell Hanson
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 43–50. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.22603/ssrr.2023-0113
PMCID:
PMC10853619
11.
Masayuki Ohashi, Kazuhiro Hasegawa, Shun Hatsushikano, Norio Imai, Hideki Tashi, Tatsuo Makino, Keitaro Minato, Masayuki Sato, Kei Watanabe
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 97–105. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.22603/ssrr.2023-0181
PMCID:
PMC10853616
12.
Shun Okuwaki, Masaki Tatsumura, Hisanori Gamada, Reo Asai, Katsuya Nagashima, Yosuke Takeuchi, Toru Funayama, Masashi Yamazaki
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 58–65. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.22603/ssrr.2023-0084
PMCID:
PMC10853615
13.
Sotirios Apostolakis, Stylianos Kapetanakis
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 10–21. Published online 2023 Jul 6. doi: 10.22603/ssrr.2023-0079
PMCID:
PMC10853612
14.
Matthew J. Walker, Philip M. Parel, Alisa Malyavko, Amy Zhao, Theodore Quan, Caillin Marquardt, Addisu Mesfin, Tushar C. Patel
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 66–72. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.22603/ssrr.2023-0138
PMCID:
PMC10853611
15.
Austen D. Katz, Junho Song, Priya Duvvuri, Alex Ngan, Terence Ng, Sayyida Hasan, Sohrab Virk, Jeff Silber, David Essig
Spine Surg Relat Res. 2024 Jan 27; 8(1): 29–34. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.22603/ssrr.2023-0094
PMCID:
PMC10853610
16.
Shuhei Ohyama, Toshiaki Kotani, Yasushi Iijima, Takahiro Sunami, Shun Okuwaki, Tsuyoshi Sakuma, Yosuke Ogata, Shuhei Iwata, Tsutomu Akazawa, Kazuhide Inage, Yasuhiro Shiga, Shohei Minami, Seiji Ohtori
Spine Surg Relat Res. 2023 Nov 27; 7(6): 512–518. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.22603/ssrr.2023-0051
PMCID:
PMC10710895
17.
Masahiro Inoue, Sumihisa Orita, Kazuhide Inage, Miyako Suzuki-Narita, Yasuhiro Shiga, Hideyuki Kinoshita, Masaki Norimoto, Tomotaka Umimura, Yawara Eguchi, Tsutomu Akazawa, Yasuchika Aoki, Yuki Shiko, Masahiko Suzuki, Yohei Kawasaki, Seiji Ohtori
Spine Surg Relat Res. 2023 Nov 27; 7(6): 533–539. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.22603/ssrr.2023-0116
PMCID:
PMC10710893
18.
Koki Tsuchiya, Ichiro Okano, Youhei Miyamoto, Hiroshi Maruyama, Yoshihisa Komuro, Yoshifumi Kudo, Tomoaki Toyone, Katsunori Inagaki
Spine Surg Relat Res. 2023 Nov 27; 7(6): 547–550. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.22603/ssrr.2023-0017
PMCID:
PMC10710892
19.
Kazuya Yokota, Osamu Kawano, Hiroaki Sakai, Yuichiro Morishita, Muneaki Masuda, Tetsuo Hayashi, Kensuke Kubota, Hideaki Hirashima, Ryota Nakashima, Yasuharu Nakashima, Takeshi Maeda
Spine Surg Relat Res. 2023 Nov 27; 7(6): 496–503. Published online 2023 Jul 6. doi: 10.22603/ssrr.2023-0057
PMCID:
PMC10710891
20.
Jun Ouchida, Hiroaki Nakashima, Tokumi Kanemura, Kenyu Ito, Mikito Tsushima, Masaaki Machino, Sadayuki Ito, Naoki Segi, Yasuhiro Nagatani, Yujiro Kagami, Shiro Imagama
Spine Surg Relat Res. 2023 Nov 27; 7(6): 519–525. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.22603/ssrr.2023-0050
PMCID:
PMC10710890

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center