Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 298

1.
Shuhei Ohyama, Yasuchika Aoki, Masahiro Inoue, Takayuki Nakajima, Yusuke Sato, Atsuya Watanabe, Hiroshi Takahashi, Go Kubota, Arata Nakajima, Junya Saito, Yawara Eguchi, Sumihisa Orita, Koichi Nakagawa, Seiji Ohtori
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 397–404. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.22603/ssrr.2020-0195
PMCID:
PMC8668222
2.
Hidetomi Terai, Masayoshi Iwamae, Koji Tamai, Shinji Takahashi, Yusuke Hori, Shoichiro Ohyama, Akito Yabu, Masatoshi Hoshino, Hiroaki Nakamura
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 365–374. Published online 2021 Sep 9. doi: 10.22603/ssrr.2021-0088
PMCID:
PMC8668221
3.
Kosei Ono, Bungo Otsuki, Shunsuke Fujibayashi, Takayoshi Shimizu, Koichi Murata, Shuichi Matsuda
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 442–445. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.22603/ssrr.2020-0212
PMCID:
PMC8668219
4.
Keitaro Matsukawa, Yuichiro Abe, Ralph Jasper Mobbs
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 418–424. Published online 2021 Mar 10. doi: 10.22603/ssrr.2020-0221
PMCID:
PMC8668215
5.
Ken Ishii, Norihiro Isogai, Kenshi Daimon, Tomoharu Tanaka, Yoshifumi Okada, Yutaka Sasao, Makoto Nishiyama, Shigeto Ebata, Haruki Funao, Morio Matsumoto
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 339–346. Published online 2021 Apr 14. doi: 10.22603/ssrr.2021-0015
PMCID:
PMC8668213
6.
Kentaro Yamada, Yuichiro Abe, Yasushi Yanagibashi, Takahiko Hyakumachi, Hiroaki Nakamura
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 381–389. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.22603/ssrr.2020-0227
PMCID:
PMC8668211
7.
Shin Yoshimura, Masahiro Inoue, Takayuki Nakajima, Go Kubota, Yusuke Sato, Takahito Arai, Sumihisa Orita, Yawara Eguchi, Kazuhide Inage, Yasuhiro Shiga, Atsuya Watanabe, Seiji Ohtori, Yasuchika Aoki
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 425–430. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.22603/ssrr.2020-0213
PMCID:
PMC8668208
8.
Federico Solla, Cédric Y. Barrey, Viriginie Rampal, Vincent Fière
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(6): 450–451. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.22603/ssrr.2020-0190
PMCID:
PMC8668206
9.
Toshitaka Yoshii
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(5): 328–329. Published online 2021 Sep 27. doi: 10.22603/ssrr.2021-0100
PMCID:
PMC8502516
10.
Kanji Mori
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(5): 336–338. Published online 2021 Sep 27. doi: 10.22603/ssrr.2021-0094
PMCID:
PMC8502514
11.
Takashi Kaito
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(5): 322–324. Published online 2021 Sep 27. doi: 10.22603/ssrr.2021-0074
PMCID:
PMC8502512
12.
Hirotaka Chikuda
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(5): 325–327. Published online 2021 Sep 27. doi: 10.22603/ssrr.2021-0118
PMCID:
PMC8502510
13.
Koichi Yoshikane, Katsuhiko Kikuchi, Teiyu Izumi, Ken Okazaki
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(4): 272–277. Published online 2020 Nov 20. doi: 10.22603/ssrr.2020-0159
PMCID:
PMC8356243
14.
David Ephraim Bauer, Christoph Johannes Laux, Mazda Farshad
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(4): 298–301. Published online 2021 Jan 21. doi: 10.22603/ssrr.2020-0193
PMCID:
PMC8356241
15.
Takeshi Sainoh, Sumihisa Orita, Manato Horii, Jiro Hirayama, Miyako Suzuki, Kazuhide Inage, Yasuhiro Shiga, Yoshihiro Sakuma, Go Kubota, Yasuhiro Oikawa, Jun Sato, Kazuki Fujimoto, Yasuchika Aoki, Yawara Eguchi, Takao Nakajima, Hiroshi Takahashi, Masao Koda, Tsutomu Akazawa, Satoshi Maki, Takeo Furuya, Seiji Ohtori
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(4): 313–316. Published online 2020 Sep 23. doi: 10.22603/ssrr.2020-0099
PMCID:
PMC8356239
16.
Yoshinori Ishikawa, Naohisa Miyakoshi, Michio Hongo, Yuji Kasukawa, Daisuke Kudo, Yoichi Shimada
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(4): 310–312. Published online 2020 Aug 31. doi: 10.22603/ssrr.2020-0106
PMCID:
PMC8356236
17.
Brian Fiani, Imran Siddiqi, Daniel Chacon, Ryan Arthur Figueras, Preston Rippe, Michael Kortz, Juliana Runnels
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(4): 223–231. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.22603/ssrr.2020-0179
PMCID:
PMC8356233
18.
Gen Inoue, Takashi Kaito, Yukihiro Matsuyama, Toshihiko Yamashita, Mamoru Kawakami, Kazuhisa Takahashi, Munehito Yoshida, Shiro Imagama, Seiji Ohtori, Toshihiko Taguchi, Hirotaka Haro, Hiroshi Taneichi, Masashi Yamazaki, Kotaro Nishida, Hiroshi Yamada, Daijiro Kabata, Ayumi Shintani, Motoki Iwasaki, Manabu Ito, Naohisa Miyakoshi, Hideki Murakami, Kazuo Yonenobu, Tomoyuki Takura, Joji Mochida
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(4): 252–263. Published online 2020 Nov 20. doi: 10.22603/ssrr.2020-0083
PMCID:
PMC8356229
19.
Takeshi Sasagawa, Yosuke Takeuchi, Ikuo Aita
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(3): 171–175. Published online 2020 Oct 22. doi: 10.22603/ssrr.2020-0152
PMCID:
PMC8208959
20.
Motoya Kobayashi, Junichi Ohya, Yuki Onishi, Junichi Kunogi, Naohiro Kawamura
Spine Surg Relat Res. 2021; 5(3): 144–148. Published online 2020 Nov 20. doi: 10.22603/ssrr.2020-0153
PMCID:
PMC8208955

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center