Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 218

1.
Kensuke Toriumi, Hiroshi Miyamoto, Terumasa Ikeda, Masao Akagi
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 374–376. Published online 2020 May 28. doi: 10.22603/ssrr.2019-0127
PMCID:
PMC7661033
2.
Roop Singh, Sarita Magu, Arvinth Baskar, Rajesh Kumar Rohilla, Kiranpreet Kaur, Svareen Kaur
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 305–313. Published online 2020 Jul 10. doi: 10.22603/ssrr.2020-0048
PMCID:
PMC7661030
3.
Ahmed Bakhsh, Ali Hassan Aljuzair, Hany Eldawoody
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 300–304. Published online 2020 Mar 19. doi: 10.22603/ssrr.2019-0118
PMCID:
PMC7661028
4.
Tomoka Endo, Tetsuro Ohba, Hiroki Oba, Kotaro Oda, Nobuki Tanaka, Hirotaka Haro
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 347–353. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.22603/ssrr.2020-0028
PMCID:
PMC7661027
5.
Tomoaki Koakutsu, Toshimi Aizawa, Eiji Itoi
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 358–364. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.22603/ssrr.2019-0114
PMCID:
PMC7661024
6.
Hidetoshi Nojiri, Takatoshi Okuda, Kei Miyagawa, Nozomu Kobayashi, Tatsuya Sato, Takeshi Hara, Yukoh Ohara, Kazuo Kaneko
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 320–327. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.22603/ssrr.2020-0049
PMCID:
PMC7661023
7.
Zachary T. Sharfman, Yaroslav Gelfand, Priyam Shah, Ari J. Holtzman, Joseph R. Mendelis, Neel Shah, Jonathan Krystal, Reza Yassari, David C. Kramer
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 314–319. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.22603/ssrr.2019-0122
PMCID:
PMC7661021
8.
Shunsuke Kanbara, Ayato Nohara, Tetsuya Ohara, Toshiki Saito, Ryoji Tauchi, Shiro Imagama, Noriaki Kawakami
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 341–346. Published online 2020 Mar 19. doi: 10.22603/ssrr.2020-0015
PMCID:
PMC7661020
9.
Makoto Tateyama, Toru Fujimoto, Takayuki Nakamura, Takeshi Miyamoto
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(4): 377–379. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.22603/ssrr.2020-0027
PMCID:
PMC7661019
10.
Naohisa Miyakoshi, Daisuke Kudo, Yukihiro Matsuyama, Toshihiko Yamashita, Mamoru Kawakami, Kazuhisa Takahashi, Munehito Yoshida, Takashi Kaito, Shiro Imagama, Seiji Ohtori, Toshihiko Taguchi, Hirotaka Haro, Hiroshi Taneichi, Masashi Yamazaki, Gen Inoue, Kotaro Nishida, Hiroshi Yamada, Daijiro Kabata, Ayumi Shintani, Motoki Iwasaki, Manabu Ito, Hideki Murakami, Kazuo Yonenobu, Tomoyuki Takura, Joji Mochida
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 208–215. Published online 2020 Jan 29. doi: 10.22603/ssrr.2019-0111
PMCID:
PMC7447350
11.
Norihiro Isogai, Naobumi Hosogane, Haruki Funao, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Eijiro Okada, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Kei Watanabe, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshiro Doi, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 199–207. Published online 2020 Jan 29. doi: 10.22603/ssrr.2019-0079
PMCID:
PMC7447347
12.
Takumi Takeuchi, Naobumi Hosogane, Kenichiro Yamagishi, Kazuhiko Satomi, Keitaro Matsukawa, Shoichi Ichimura
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 261–268. Published online 2020 Mar 19. doi: 10.22603/ssrr.2019-0084
PMCID:
PMC7447346
13.
Satoshi Ujigo, Kazuhiko Kishi, Hideaki Imada, Hayatoshi Shibuya, Kazuyoshi Nakanishi, Nobuo Adachi
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 287–289. Published online 2020 Feb 26. doi: 10.22603/ssrr.2019-0096
PMCID:
PMC7447345
14.
Naobumi Hosogane, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Haruki Funao, Eijiro Okada, Norihiro Isogai, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Kei Watanabe, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Syuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Sumihisa Orita, Takeo Furuya, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Shiro Imagama, Kei Ando, Daisuke Sakai, Tadashi Nukaga, Katsuhito Kiyasu, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Katsumi Harimaya, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshio Doi, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Shoji Seki, Hideki Murakami, Katsuhito Yoshioka, Hirooki Endo, Michio Hongo, Kazuyoshi Nakanishi, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Ken Ishii
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 292–293. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.22603/ssrr.2020-0033
PMCID:
PMC7447343
15.
Tzong-Jing Victor Wang, Manabu Ito
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 192–198. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.22603/ssrr.2020-0076
PMCID:
PMC7447339
16.
Saeed S. Sadrameli, Zain Boghani, William J. Steele III, Paul J. Holman
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 256–260. Published online 2020 Mar 19. doi: 10.22603/ssrr.2019-0101
PMCID:
PMC7447337
17.
Masafumi Nakagawa, Mamoru Kawakami, Masatoshi Teraguchi, Ryohei Kagotani, Yoshimasa Mera, Tadashi Sumiya, Masakazu Minetama, Yoshio Yamamoto, Sachika Matsuo, Nana Sakon, Tomohiro Nakatani, Tomoko Kitano, Yukihiro Nakagawa
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 247–255. Published online 2020 Feb 10. doi: 10.22603/ssrr.2019-0116
PMCID:
PMC7447336
18.
Naoki Morozumi, Toshimi Aizawa, Morichika Sasaki, Yutaka Koizumi, Shoichi Kokubun
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(3): 277–279. Published online 2019 Nov 20. doi: 10.22603/ssrr.2019-0074
PMCID:
PMC7447335
19.
Garrett K Harada, Zakariah K Siyaji, Sadaf Younis, Philip K Louie, Dino Samartzis, Howard S An
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(2): 99–110. Published online 2019 Nov 1. doi: 10.22603/ssrr.2020-0011
PMCID:
PMC7217684
20.
Yasunori Tatara, Takanori Niimura, Hisanori Mihara
Spine Surg Relat Res. 2020; 4(2): 190–191. Published online 2019 Sep 20. doi: 10.22603/ssrr.2019-0069
PMCID:
PMC7217682

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center