U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2168

1.
Jun-Bin Wang, Yan Jin, Peng Wu, Yang Liu, Wen-Jing Zhao, Jin-Fei Chen, Wei De, Fen Yang
Oncol Rep. 2023 Oct; 50(4): 187. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.3892/or.2023.8624
PMCID:
PMC10510026
2.
Xingyue Chen, Li Zhang, Ling He, Liming Zheng, Biguang Tuo
Oncol Rep. 2023 Oct; 50(4): 185. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.3892/or.2023.8622
PMCID:
PMC10485806
3.
Tian Xinyuan, Yu Lei, Shi Jianping, Zhao Rongwei, Shi Ruiwen, Zhang Ye, Zhao Jing, Tian Chunfang, Cui Hongwei, Guan Haibin
Oncol Rep. 2023 Oct; 50(4): 181. Published online 2023 Aug 22. doi: 10.3892/or.2023.8618
PMCID:
PMC10485805
4.
Tetsushi Yamamoto, Ryota Shiburo, Yoshie Moriyama, Kuniko Mitamura, Atsushi Taga
Oncol Rep. 2023 Oct; 50(4): 179. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.3892/or.2023.8616
PMCID:
PMC10463007
5.
Haowen Wang, Yu Zhan, Jingjing Jin, Chunhong Zhang, Wenfeng Li
Oncol Rep. 2023 Oct; 50(4): 174. Published online 2023 Aug 7. doi: 10.3892/or.2023.8611
PMCID:
PMC10463006
6.
Huiyang Li, Yanfei Qin, Yiran Huang, Jinquan Wang, Biqiong Ren
Oncol Rep. 2023 Sep; 50(3): 172. Published online 2023 Aug 3. doi: 10.3892/or.2023.8609
PMCID:
PMC10433440
7.
Yuichi Hayashi, Yoichi Matsuo, Yuki Denda, Keisuke Nonoyama, Hiromichi Murase, Goro Ueda, Yoshinaga Aoyama, Tomokatsu Kato, Kan Omi, Hiroyuki Imafuji, Kenta Saito, Mamoru Morimoto, Ryo Ogawa, Hiroki Takahashi, Akira Mitsui, Masahiro Kimura, Shuji Takiguchi
Oncol Rep. 2023 Sep; 50(3): 169. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.3892/or.2023.8606
PMCID:
PMC10398027
8.
Bailong Liu, Hui Liu, Min Liu
Oncol Rep. 2023 Sep; 50(3): 163. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.3892/or.2023.8600
PMCID:
PMC10394734
9.
Monika Lukoseviciute, Stefan Holzhauser, Eleni Pappa, Tamoghna Mandal, Tina Dalianis, Ourania N. Kostopoulou
Oncol Rep. 2023 Sep; 50(3): 166. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.3892/or.2023.8603
PMCID:
PMC10394730
10.
Zixin Liu, Limei Fan, Dongqin Niu, Ming Chen, Weiran Zhang, Yuchen Liu, Jinhua Xu, Dong Wang
Oncol Rep. 2023 Sep; 50(3): 170. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.3892/or.2023.8607
PMCID:
PMC10394729
11.
Junpeng Ji, Tianyu Shen, Yang Li, Yixi Liu, Zhiqun Shang, Yuanjie Niu
Oncol Rep. 2023 Sep; 50(3): 165. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.3892/or.2023.8602
PMCID:
PMC10394727
12.
Wei Yang, Changwei Dou, Yufeng Wang, Yuli Jia, Chao Li, Xin Zheng, Kangsheng Tu
Oncol Rep. 2023 Aug; 50(2): 159. Published online 2023 Jul 10. doi: 10.3892/or.2023.8596
PMCID:
PMC10360144
13.
Sinan Lu, Tianyu He, Yuan Zhang, Bo Zhou, Qiyi Zhang, Sheng Yan
Oncol Rep. 2023 Aug; 50(2): 148. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.3892/or.2023.8585
PMCID:
PMC10308493
14.
Xiao Wang, Simin Rong, Yunxiao Sun, Baohui Yin, Xiancong Yang, Xiaoqing Lu, Hongfang Sun, Yunfei Yan, Guangbin Sun, Yan Liang, Pingyu Wang, Shuyang Xie, Youjie Li
Oncol Rep. 2023 Aug; 50(2): 152. Published online 2023 Jun 16. doi: 10.3892/or.2023.8589
PMCID:
PMC10308491
15.
Yumiko Yamamoto, Yoshihiro Hayashi, Hideyuki Sakaki, Ichiro Murakami
Oncol Rep. 2023 Aug; 50(2): 150. Published online 2023 Jun 14. doi: 10.3892/or.2023.8587
PMCID:
PMC10308486
16.
Hiroki Okamoto, Kazuhiro Yoshikawa, Akiko Shimada, Rui Sano, Daisuke Inukai, Shunpei Yamanaka, Susumu Suzuki, Ryuzo Ueda, Hiromi Ueda, Yasushi Fujimoto, Tetsuya Ogawa
Oncol Rep. 2023 Aug; 50(2): 154. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.3892/or.2023.8591
PMCID:
PMC10308456
17.
Steffi Urbschat, Gerrit Breitfelder, Mohamed Henia, Walter Schulz-Schaeffer, Christoph Sippl, Joachim Oertel, Ralf Ketter
Oncol Rep. 2023 Jul; 50(1): 143. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.3892/or.2023.8580
PMCID:
PMC10285611
18.
Jingping You, Qici Wu, Yunbing Li, Xiumin Li, Zhichao Lin, Jiafu Huang, Yu Xue, Alitongbieke Gulimiran, Yutian Pan
Oncol Rep. 2023 Jul; 50(1): 142. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3892/or.2023.8579
PMCID:
PMC10285605
19.
Sojin Kim, Yong Keun Song, Chang Sik Cho, Hyo Jung Kim, Sungsoon Fang, Dong Hyun Jo, Hyunkyung Kim
Oncol Rep. 2023 Jul; 50(1): 146. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.3892/or.2023.8583
PMCID:
PMC10285604
20.
Wei Wang, Si Liu, Funian Lu, Bin Yang, Xucui Zhuang, Jingjing Yin, Gang Chen, Chaoyang Sun
Oncol Rep. 2023 Jul; 50(1): 140. Published online 2023 May 31. doi: 10.3892/or.2023.8577
PMCID:
PMC10251369

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center