Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 25

1.
E.M. Kawamoto, C. Scavone, M.P. Mattson, S. Camandola
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2013; 21(1-2): 75–88. Published online 2012 May 9. doi: 10.1159/000336074
PMCID:
PMC5893139
2.
Sheng-Wen Kuo, Peter R. Dodd
Neurosignals. 2011 Aug; 19(3): 117–127. Published online 2011 Aug 11. doi: 10.1159/000326842
PMCID:
PMC3186723
3.
Michael J. Fiedler, Michael H. Nathanson
Neurosignals. 2011 Jun; 19(2): 75–85. Published online 2011 Mar 10. doi: 10.1159/000324507
PMCID:
PMC3124450
4.
E. Carla Parker-Athill, Jun Tan
Neurosignals. 2010 Feb; 18(2): 113–128. Published online 2010 Oct 2. doi: 10.1159/000319828
PMCID:
PMC3068755
5.
Rahul H. Dave, Witchuda Saengsawang, Jiang-Zhou Yu, Robert Donati, Mark M. Rasenick
Neurosignals. 2009 Feb; 17(1): 100–108. Published online 2009 Feb 12. doi: 10.1159/000186693
PMCID:
PMC2836952
6.
Nobuchika Suzuki, Nicole Hajicek, Tohru Kozasa
Neurosignals. 2009 Feb; 17(1): 55–70. Published online 2009 Feb 12. doi: 10.1159/000186690
PMCID:
PMC2836950
7.
Yugi Inaba, Margherita D’Antuono, Giuliano Bertazzoni, Giuseppe Biagini, Massimo Avoli
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2009; 17(2): 121–131. Published online 2009 Jan 29. doi: 10.1159/000197864
PMCID:
PMC4878904
8.
Rachna Sadana, Carmen W. Dessauer
Neurosignals. 2009 Feb; 17(1): 5–22. Published online 2008 Oct 24. doi: 10.1159/000166277
PMCID:
PMC2790773
9.
C.M. Clark, C. Davatzikos, A. Borthakur, A. Newberg, S. Leight, V.M.-Y. Lee, J.Q. Trojanowski
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2008; 16(1): 11–18. Published online 2007 Dec 5. doi: 10.1159/000109754
PMCID:
PMC2866153
10.
Jason Karlawish
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2008; 16(1): 91–98. Published online 2007 Dec 5. doi: 10.1159/000109763
PMCID:
PMC2717553
11.
Sarah E. Thompson, Göher Ayman, Gavin L. Woodhall, Roland S.G. Jones
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2006; 15(4): 202–215. Published online 2007 Jan 11. doi: 10.1159/000098515
PMCID:
PMC2504722
12.
Mariana M. Belcheva, Carmine J. Coscia
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2002; 11(1): 34–44. doi: 10.1159/000057320
PMCID:
PMC2581518
13.
Meng Cui, Guangrong Qin, Kunqian Yu, M. Scott Bowers, Miao Zhang
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2014; 22(2): 65–78. Published online 2014 Oct 8. doi: 10.1159/000367896
PMCID:
PMC4390548
14.
Yang Li, Mengxue Yang, Zhuo Huang, Xiaoping Chen, Michael T. Maloney, Li Zhu, Jianghong Liu, Yanmin Yang, Sidan Du, Xingyu Jiang, Jane Y. Wu
Neurosignals.
Published in final edited form as: Neurosignals. 2014; 22(1): 14–29. Published online 2014 Feb 28. doi: 10.1159/000358092
PMCID:
PMC4148468
15.
Kenneth R. Watterson, Dawn Bestow, Jennifer Gallagher, D. Lee Hamilton, Fiona B. Ashford, Paul J. Meakin, Michael L.J. Ashford
Neurosignals. 2012 Feb; 21(1-2): 28–41. Published online 2012 Mar 28. doi: 10.1159/000334144
PMCID:
PMC3704126
16.
Yuncheng Wu, Xinqun Li, Julie Xiaohong Zhu, Wenjie Xie, Weidong Le, Zhen Fan, Joseph Jankovic, Tianhong Pan
Neurosignals. 2011 Aug; 19(3): 163–174. Published online 2011 Jul 22. doi: 10.1159/000328516
PMCID:
PMC3699815
17.
Yanbo Zhang, Kerui Gong, Weihua Zhou, Guo Shao, Sijie Li, Qing Lin, Jingjin Li
Neurosignals. 2011 Aug; 19(3): 142–150. Published online 2011 Jun 23. doi: 10.1159/000328311
PMCID:
PMC3699812
18.
Lynne Shanley, Scott Davidson, Marissa Lear, Anil Kumar Thotakura, Iain Joseph McEwan, Ruth A. Ross, Alasdair MacKenzie
Neurosignals. 2011 Mar; 18(3): 173–185. Published online 2010 Dec 16. doi: 10.1159/000322010
PMCID:
PMC3718575
19.
Nikolaus J. Sucher, Eric Yu, Shing Fai Chan, Mitra Miri, Benjamin J. Lee, Bo Xiao, Paul F. Worley, Frances E. Jensen
Neurosignals. 2011 Mar; 18(4): 203–209. Published online 2010 Dec 7. doi: 10.1159/000322206
PMCID:
PMC3078285
20.
Yu Zhou, Gail E. Besner
Neurosignals. 2011 Mar; 18(3): 141–151. Published online 2010 Sep 16. doi: 10.1159/000319823
PMCID:
PMC3068752

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center