U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 9217

1.
Carlos Udaondo, Carlos Collado, Jordi Mateu
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 1980. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.3390/mi14111980
PMCID:
PMC10673604
2.
Dannareli Barron-Ortiz, Ruben D. Cadena-Nava, Enric Pérez-Parets, Jacob Licea-Rodriguez, Emilio J. Gualda, Juan Hernandez-Cordero, Pablo Loza-Alvarez, Israel Rocha-Mendoza
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2097. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3390/mi14112097
PMCID:
PMC10673603
3.
Zhili Wang, Yanjun Sun, Yongjun Jian
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2054. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3390/mi14112054
PMCID:
PMC10673585
4.
Lijuan Zhang, Huabiao Zhang, Xinye Li, Ningguo Qiao, Xianping Gao, Yunxiao Ji
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2109. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.3390/mi14112109
PMCID:
PMC10673572
5.
Xingzhen Yan, Bo Li, Yiqiang Zhang, Yanjie Wang, Chao Wang, Yaodan Chi, Xiaotian Yang
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2121. Published online 2023 Nov 18. doi: 10.3390/mi14112121
PMCID:
PMC10673561
6.
Ge Zhang, Xiaoming Zhang, Lizhen Gao, Jun Liu, Jie Zhou
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2000. Published online 2023 Oct 28. doi: 10.3390/mi14112000
PMCID:
PMC10673556
7.
Ze Wu, Xiuli Tan, Guochao Li, Youqiang Xing
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 1978. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.3390/mi14111978
PMCID:
PMC10673546
8.
Ya Chang, Xiangyu Qi, Linglu Wang, Chuanbo Li, Yang Wang
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2116. Published online 2023 Nov 18. doi: 10.3390/mi14112116
PMCID:
PMC10673541
9.
Fushuai Ba, Peng Peng, Yafei Zhang, Yongli Zhao
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2047. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/mi14112047
PMCID:
PMC10673532
10.
Chen Chen, Yanni Zhu, Kainan Dou, Chuang Liu, Chao Yu, Sihang Ji, Jin Wang
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2084. Published online 2023 Nov 11. doi: 10.3390/mi14112084
PMCID:
PMC10673529
11.
Yaolin Chen, Hongxia Liu, Cong Yan, Hao Wei
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2126. Published online 2023 Nov 19. doi: 10.3390/mi14112126
PMCID:
PMC10673490
12.
Spencer W. Borbas, Kevin Shen, Catherine Ji, Annie Viallat, Emmanuèle Helfer, Zhangli Peng
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2040. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/mi14112040
PMCID:
PMC10673488
13.
Ahmed A. Ibrahim, Syed Muzahir Abbas
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2019. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.3390/mi14112019
PMCID:
PMC10673486
14.
Ying Zhang, Yanze Gao, Suhui Yang, Zhuo Li, Xin Wang, Jinying Zhang
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2119. Published online 2023 Nov 18. doi: 10.3390/mi14112119
PMCID:
PMC10673469
15.
Marcos Vinicius de Morais Nishimura, Augusto Anselmo Amaro, Camila Dias da Silva Bordon, Jessica Dipold, Niklaus Ursus Wetter, Luciana Reyes Pires Kassab
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2078. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3390/mi14112078
PMCID:
PMC10673466
16.
Zihan Zhou, Meng Chao, Xinxin Su, Shuanglin Fu, Ruonan Liu, Zhihua Li, Shuhui Bo, Zhuo Chen, Zhenlin Wu, Xiuyou Han
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 1977. Published online 2023 Oct 25. doi: 10.3390/mi14111977
PMCID:
PMC10673456
17.
Xiaoquan Shi, Yazhou Sun, Haiying Tian, Puthanveettil Madathil Abhilash, Xichun Luo, Haitao Liu
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2091. Published online 2023 Nov 12. doi: 10.3390/mi14112091
PMCID:
PMC10673448
18.
Yuzhu Cheng, Alexander V. Bulgakov, Nadezhda M. Bulgakova, Jiří Beránek, Martin Zukerstein, Ilya A. Milekhin, Alexander A. Popov, Vladimir A. Volodin
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2048. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.3390/mi14112048
PMCID:
PMC10673445
19.
Liangliang Wang, Chun Su, Xiaofeng Jia, Zhongning Guo, Zhixiang Zou
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2106. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.3390/mi14112106
PMCID:
PMC10673429
20.
Chenyu Yan, Manyu Liu, Guohua Shi, Jinyu Fan, Yunyao Li, Sujian Wu, Jinyuan Hu
Micromachines (Basel) 2023 Nov; 14(11): 1998. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.3390/mi14111998
PMCID:
PMC10673425

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center