U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 272

1.
Tatsuya Tanaka, Kosuke Fukushima, Hirofumi Goto, Nobuaki Momozaki
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 551–552. Published online 2022 Aug 9. doi: 10.31662/jmaj.2022-0129
PMCID:
PMC9646396
2.
Kei Nagai, Toshimi Sairenchi, Kunihiro Yamagata, Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso, Fujiko Irie
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 546–550. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.31662/jmaj.2022-0120
PMCID:
PMC9646395
3.
Soichiro Saeki
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 533–534. Published online 2022 Sep 12. doi: 10.31662/jmaj.2022-0151
PMCID:
PMC9646328
4.
Akio Teraoka, Shunsuke Ono, Ryuichi Ida, Kiichiro Tsutani
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 528–532. Published online 2022 Aug 1. doi: 10.31662/jmaj.2022-0053
PMCID:
PMC9646320
5.
Michihiro Tsubaki, Yu Haniuda, Ai Ushiwata, Takuya Mori, Ryoko Ikari, Rumi Tanaka, Satoshi Tamura
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 520–527. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.31662/jmaj.2022-0075
PMCID:
PMC9646313
6.
Eiji Kashiwagi, Masaki Shiota, Ken Lee, Keisuke Monji, Hidekazu Naganuma, Takashi Matsumoto, Ario Takeuchi, Junichi Inokuchi, Masatoshi Eto
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 491–497. Published online 2022 Sep 20. doi: 10.31662/jmaj.2022-0096
PMCID:
PMC9646296
7.
Takehiro Michikawa, Seiichi Morokuma, Shin Yamazaki, Ayako Yoshino, Seiji Sugata, Akinori Takami, Kazushige Nakahara, Shinji Saito, Junya Hoshi, Kiyoko Kato, Hiroshi Nitta, Yuji Nishiwaki
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 480–490. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.31662/jmaj.2022-0141
PMCID:
PMC9646294
8.
Akihiro Tsuchiya, Koji Wada, Natsumi Tanaka, Kazue Hayakawa, Yoji Mikami, Atsushi Okawa, Emiko Horii, Junji Ito
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 471–479. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.31662/jmaj.2021-0193
PMCID:
PMC9646293
9.
Ramisa Tamang, Laxman Bharati, Asmita Priyadarshini Khatiwada, Akihiko Ozaki, Sunil Shrestha
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 416–426. Published online 2022 Sep 26. doi: 10.31662/jmaj.2021-0015
PMCID:
PMC9646287
10.
Melis Ketenci, Daniela Zablocki, Junichi Sadoshima
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 407–415. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.31662/jmaj.2022-0155
PMCID:
PMC9646286
11.
Mikako Katagiri, Shintaro Yamada, Manami Katoh, Toshiyuki Ko, Masamichi Ito, Issei Komuro
JMA J. 2022 Oct 17; 5(4): 399–406. Published online 2022 Aug 1. doi: 10.31662/jmaj.2022-0106
PMCID:
PMC9646284
12.
Teiji Tominaga
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 377–378. Published online 2022 Jun 24. doi: 10.31662/jmaj.2022-0109
PMCID:
PMC9358260
13.
Yuko Kitagawa
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 314–318. Published online 2022 Jun 24. doi: 10.31662/jmaj.2022-0082
PMCID:
PMC9358198
14.
Sae Ohwada, Noriyuki Akutsu, Yoshiharu Masaki, Shigeru Sasaki, Minoru Nagayama, Yasutoshi Kimura, Ichiro Takemasa, Hiroki Takahashi, Hiroshi Nakase
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 393–397. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.31662/jmaj.2022-0066
PMCID:
PMC9358311
15.
Takaaki Konishi, Michimasa Fujiogi, Nobuaki Michihata, Kojiro Morita, Hiroki Matsui, Kiyohide Fushimi, Masahiko Tanabe, Yasuyuki Seto, Hideo Yasunaga
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 319–327. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.31662/jmaj.2022-0007
PMCID:
PMC9358300
16.
Takahiro Motoki, Yoshitsugu Chigusa, Seiichi Tomotaki, Yosuke Kawamura, Mana Taki, Ken Yamaguchi, Masaki Mandai, Haruta Mogami
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 341–348. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.31662/jmaj.2022-0047
PMCID:
PMC9358274
17.
Toshie Nishigori, Taku Obara, Hirohito Metoki, Kasumi Sakurai, Miyuki Mori, Taeko Suzuki, Mami Ishikuro, Nozomi Tatsuta, Masatoshi Saito, Junichi Sugawara, Takahiro Arima, Kunihiko Nakai, Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi, Hidekazu Nishigori
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 366–369. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.31662/jmaj.2022-0041
PMCID:
PMC9358263
18.
Kouji H. Harada, Koji Hara, Takuma Yamamoto, Motoki Endo, Mitsuo Uchida, Keisuke Kuwahara
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 356–361. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.31662/jmaj.2021-0219
PMCID:
PMC9358261
19.
Yoshiyuki Nakatsuji, Shinya Fukuzawa, Isao Arima, Kaori Yamamoto
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 372–374. Published online 2022 Jun 17. doi: 10.31662/jmaj.2021-0220
PMCID:
PMC9358153
20.
Tatsuya Tanaka
JMA J. 2022 Jul 15; 5(3): 375–376. Published online 2022 May 30. doi: 10.31662/jmaj.2022-0029
PMCID:
PMC9358230

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is temporarily unavailable.

Support Center