U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 377

1.
Haruki Komatsu, Ayano Inui, Hiroki Hoshino, Shuichiro Umetsu, Tomoo Fujisawa
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 426–436. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.31662/jmaj.2023-0082
PMCID:
PMC10628332
2.
Naomi Matsumoto, Toshiharu Mitsuhashi, Rumi Matsuo, Tomoka Kadowaki, Soshi Takao, Takashi Yorifuji
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 463–469. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.31662/jmaj.2023-0019
PMCID:
PMC10628327
3.
Jun Watanabe, Naoto Izumi, Fuyumi Kobayashi, Atsushi Miki, Naohiro Sata
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 371–380. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.31662/jmaj.2023-0056
PMCID:
PMC10628323
4.
Isao Muraki
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 381–386. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.31662/jmaj.2023-0053
PMCID:
PMC10628318
5.
Kouichi Tamura, Yu Soma, Tatsuya Haze, Yusuke Kobayashi
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 414–415. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.31662/jmaj.2023-0104
PMCID:
PMC10628316
6.
Yuki Kataoka, Sachiko Yamamoto-Kataoka, Ryuhei So, Toshi A. Furukawa
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 536–538. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.31662/jmaj.2023-0043
PMCID:
PMC10628311
7.
Osamu Uemura, Yuka Hasegawa, Hideaki Nakashima, Yoshihiro Otobe
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 481–486. Published online 2023 Oct 2. doi: 10.31662/jmaj.2023-0069
PMCID:
PMC10628310
8.
Shintaro Mandai, Takaaki Koide, Tamami Fujiki, Yutaro Mori, Fumiaki Ando, Koichiro Susa, Takayasu Mori, Soichiro Iimori, Shotaro Naito, Eisei Sohara, Shinichi Uchida, Kiyohide Fushimi, Tatemitsu Rai
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 404–413. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.31662/jmaj.2022-0188
PMCID:
PMC10628309
9.
Sogo Oki, Masaki Ito, Masayuki Gekka, Tomohiro Yamauchi, Miki Fujimura
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 548–551. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.31662/jmaj.2023-0033
PMCID:
PMC10628286
10.
Toshinori Komatsu, Masatoshi Minamisawa, Ayako Okada, Hirohiko Motoki, Toshio Kasai, Koichiro Kuwahara, Uichi Ikeda
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 489–498. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.31662/jmaj.2023-0109
PMCID:
PMC10628264
11.
Jaime A. Teixeira da Silva, Timothy Daly
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 520–522. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.31662/jmaj.2023-0088
PMCID:
PMC10628250
12.
Miki Fujimura
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 565–566. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.31662/jmaj.2023-0119
PMCID:
PMC10628218
13.
Yuya Ando, Yosuke Ono, Sachiko Ono, Yuji Tanaka
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 539–540. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.31662/jmaj.2023-0002
PMCID:
PMC10628184
14.
Yudai Kaneda, Mira Namba
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 513–514. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.31662/jmaj.2023-0037
PMCID:
PMC10628147
15.
Takahiro Kobayashi, Naoya Fujita, Akinori Sekizawa, Yosuke Ono
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 541–542. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.31662/jmaj.2023-0057
PMCID:
PMC10628025
16.
Tatsuya Tanaka, Xuan Liu, Nobuaki Momozaki, Eiichiro Honda, Eiichi Suehiro, Akira Matsuno
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 561–564. Published online 2023 Sep 20. doi: 10.31662/jmaj.2023-0087
PMCID:
PMC10627977
17.
Shun Takei, Kiyozumi Suzuki, Hiromasa Otsuka, Seishi Watanabe
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 546–547. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.31662/jmaj.2023-0068
PMCID:
PMC10627907
18.
Shogo Shigeta, Muneaki Shimada, Shiro Suzuki, Hiroaki Kajiyama, Katsutoshi Oda, Kazuhiro Takehara, Masaki Mandai, Daisuke Aoki, Takayuki Enomoto, Aikou Okamoto
JMA J. 2023 Oct 16; 6(4): 527–531. Published online 2023 Sep 29. doi: 10.31662/jmaj.2023-0024
PMCID:
PMC10627836
19.
Yusuke Tabata, Satoshi Omori, Osamu Mitsuhashi, Kazuo Enomoto, Yuki Sawano, Noriyoshi Murotani, Koichiro Omori, Yoichiro Tabata, Tokifumi Majima
JMA J. 2023 Jul 14; 6(3): 307–311. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.31662/jmaj.2023-0020
PMCID:
PMC10407458
20.
Sadaharu Asami, Kevin Y Urayama, Daiki Kobayashi, Kohei Onozaki, Osamu Takahashi
JMA J. 2023 Jul 14; 6(3): 300–306. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.31662/jmaj.2022-0207
PMCID:
PMC10407433

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center