Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 122

1.
Fumihiro Motojima, Katsuya Fujii, Masasuke Yoshida
J Biochem. 2018 Nov; 164(5): 369–379. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1093/jb/mvy061
PMCID:
PMC6190516
2.
Takehiro Yasukawa, Dongchon Kang
J Biochem. 2018 Sep; 164(3): 183–193. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1093/jb/mvy058
PMCID:
PMC6094444
3.
Yufeng Qin, Paul A Wade
J Biochem. 2018 Feb; 163(2): 105–112. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.1093/jb/mvx080
PMCID:
PMC5892391
4.
Misato Baba, Kenji Kojima, Rihoko Nakase, Shota Imai, Tomomi Yamasaki, Teisuke Takita, Robert J. Crouch, Kiyoshi Yasukawa
J Biochem. 2017 Sep; 162(3): 211–219. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1093/jb/mvx021
PMCID:
PMC5892398
5.
Hiroshi I. Suzuki, Akihiro Katsura, Hajime Mihira, Masafumi Horie, Akira Saito, Kohei Miyazono
J Biochem. 2017 May; 161(5): 417–420. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1093/jb/mvx017
PMCID:
PMC5412016
6.
Yan Zhang, Chunyu Yang, Andrew Dancis, Eiko Nakamaru-Ogiso
J Biochem. 2017 Jan; 161(1): 67–78. Published online 2016 Sep 26. doi: 10.1093/jb/mvw054
PMCID:
PMC5209584
7.
Shuntaro Yamashita, Kaoru Fujii, Chong Zhao, Hiroshi Takagi, Yoshinori Katakura
J Biochem. 2016 Nov; 160(5): 309–313. Published online 2016 Jun 15. doi: 10.1093/jb/mvw038
PMCID:
PMC5892129
8.
Rubi Figueroa-Teran, Heidi Pak, Gary J. Blomquist, Claus Tittiger
J Biochem. 2016 Sep; 160(3): 141–151. Published online 2016 Mar 6. doi: 10.1093/jb/mvw019
PMCID:
PMC5000856
9.
Kousuke Haratake, Akitsugu Sato, Fuminori Tsuruta, Tomoki Chiba
J Biochem. 2016 Jun; 159(6): 609–618. Published online 2016 Jan 22. doi: 10.1093/jb/mvw006
PMCID:
PMC4892395
10.
Hisayoshi Yoshizaki, Hideo Ogiso, Toshiro Okazaki, Etsuko Kiyokawa
J Biochem. 2016 Jun; 159(6): 573–584. Published online 2016 Jan 18. doi: 10.1093/jb/mvw001
PMCID:
PMC4892391
11.
Mitsutoshi Yoneyama, Michihiko Jogi, Koji Onomoto
J Biochem. 2016 Mar; 159(3): 279–286. Published online 2016 Jan 8. doi: 10.1093/jb/mvv122
PMCID:
PMC4763080
12.
Tatsuki Nagasawa, Kaori Sano, Mari Kawaguchi, Ken-ichiro Kobayashi, Shigeki Yasumasu, Tomofumi Inokuchi
J Biochem. 2016 Apr; 159(4): 449–460. Published online 2015 Dec 28. doi: 10.1093/jb/mvv128
PMCID:
PMC4885938
13.
Yang Liu, Xiaolu Ma, Caixia Guo
J Biochem. 2016 Apr; 159(4): 471–479. Published online 2015 Dec 3. doi: 10.1093/jb/mvv118
PMCID:
PMC4885933
14.
Hisako Kayama, Kiyoshi Takeda
J Biochem. 2016 Feb; 159(2): 141–149. Published online 2015 Nov 27. doi: 10.1093/jb/mvv119
PMCID:
PMC4892783
15.
Toshio Kitamura, Naoko Watanabe-Okochi, Yutaka Enomoto, Fumio Nakahara, Toshihiko Oki, Yukiko Komeno, Naoko Kato, Noriko Doki, Tomoyuki Uchida, Yuki Kagiyama, Katsuhiro Togami, Kimihito C. Kawabata, Koutarou Nishimura, Yasutaka Hayashi, Reina Nagase, Makoto Saika, Tsuyoshi Fukushima, Shuhei Asada, Takeshi Fujino, Yuto Izawa, Sayuri Horikawa, Tomofusa Fukuyama, Yosuke Tanaka, Ryoichi Ono, Susumu Goyama, Tetsuya Nosaka, Jiro Kitaura, Daichi Inoue
J Biochem. 2016 Jan; 159(1): 17–25. Published online 2015 Nov 20. doi: 10.1093/jb/mvv114
PMCID:
PMC4882650
16.
Anders S.R. Ødum, Søren Østergaard, Inga Nørby, Morten Meldal, Kjeld Olesen
J Biochem. 2016 Apr; 159(4): 461–470. Published online 2015 Nov 15. doi: 10.1093/jb/mvv115
PMCID:
PMC4885931
17.
Yoshihiro Amaya, Toshiki Nakai, Satoshi Miura
J Biochem. 2016 Apr; 159(4): 393–406. Published online 2015 Nov 3. doi: 10.1093/jb/mvv111
PMCID:
PMC4885930
18.
Kyoji Ikeda, Sunao Takeshita
J Biochem. 2016 Jan; 159(1): 1–8. Published online 2015 Nov 3. doi: 10.1093/jb/mvv112
PMCID:
PMC4882648
19.
Takuma Kanno, Kazuhiro Furukawa, Tsuneyoshi Horigome
J Biochem. 2016 Apr; 159(4): 407–419. Published online 2015 Nov 2. doi: 10.1093/jb/mvv109
PMCID:
PMC4885929
20.
Masayo Suzuki, Katsuhito Kino, Taishu Kawada, Takanori Oyoshi, Masayuki Morikawa, Takanobu Kobayashi, Hiroshi Miyazawa
J Biochem. 2016 Mar; 159(3): 323–329. Published online 2015 Oct 21. doi: 10.1093/jb/mvv103
PMCID:
PMC4763079

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center