U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 10192

1.
Ivana Štětkářová, Jiří Keller
Front Neurol. 2022; 13: 778697. Published online 2022 May 13. doi: 10.3389/fneur.2022.778697
PMCID:
PMC9136289
2.
Wei You, Junqiang Feng, Huijian Ge, Hengwei Jin, Peng Liu, Youxiang Li, Yuhua Jiang, Xinke Liu
Front Neurol. 2022; 13: 873014. Published online 2022 May 13. doi: 10.3389/fneur.2022.873014
PMCID:
PMC9136285
3.
Dao Ying Rachel Dieu, Eleanor Dunlop, Alison Daly, Robyn M. Lucas, Yasmine Probst, Lucinda J. Black
Front Neurol. 2022; 13: 888559. Published online 2022 May 13. doi: 10.3389/fneur.2022.888559
PMCID:
PMC9136160
4.
Xianru Jiao, Pan Gong, Yue Niu, Zhao Xu, Ye Wu, Yuehua Zhang, Zhixian Yang
Front Neurol. 2022; 13: 895978. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fneur.2022.895978
PMCID:
PMC9134116
5.
Zhi-heng Jian, Jia-yan Li, Kai-hua Wu, Yu Li, Shi-xue Li, Hai-dong Chen, Gang Chen
Front Neurol. 2022; 13: 895638. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fneur.2022.895638
PMCID:
PMC9133916
6.
Kazuya Motomura, Fumiharu Ohka, Kosuke Aoki, Ryuta Saito
Front Neurol. 2022; 13: 874826. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fneur.2022.874826
PMCID:
PMC9133877
7.
Qichen Peng, Yangyang Zhou, Wenqiang Li, Chao Wang, Linggen Dong, Shiqing Mu, Yisen Zhang
Front Neurol. 2022; 13: 885776. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fneur.2022.885776
PMCID:
PMC9133804
8.
Eric Goulin Lippi Fernandes, Sami Ridwan, Isabell Greeve, Wolf-Rüdiger Schäbitz, Alexander Grote, Matthias Simon
Front Neurol. 2022; 13: 840212. Published online 2022 May 12. doi: 10.3389/fneur.2022.840212
PMCID:
PMC9133323
9.
Dionysis Nikolopoulos, Dimitrios Kitsos, Matilda Papathanasiou, Noemin Kapsala, Panagiotis Garantziotis, Antigone Pieta, Ourania Gioti, Alexandros Grivas, Konstantinos Voumvourakis, Dimitrios Boumpas, Antonis Fanouriakis
Front Neurol. 2022; 13: 889613. Published online 2022 May 11. doi: 10.3389/fneur.2022.889613
PMCID:
PMC9131105
10.
Yuzhong Zhang, Zichen Chen, Huandi Zhao, Jiali Shen, Bo Zhong, Qiong Wu, Jun Yang, Yulian Jin, Qing Zhang, Pengyu Ren
Front Neurol. 2022; 13: 881682. Published online 2022 May 11. doi: 10.3389/fneur.2022.881682
PMCID:
PMC9131004
11.
Tianbing Liu, Richard L. Bowen, Andrea C. Wilson, Craig S. Atwood
Front Neurol. 2022; 13: 841822. Published online 2022 May 11. doi: 10.3389/fneur.2022.841822
PMCID:
PMC9130555
12.
Mayra dos Santos Silva, Dalva Poyares, Luciana Oliveira Silva, Ksdy M. Souza, Monica L. Andersen, Maurice M. Ohayon, Sergio Tufik, Ronaldo D. Piovezan
Front Neurol. 2022; 13: 802554. Published online 2022 May 10. doi: 10.3389/fneur.2022.802554
PMCID:
PMC9128480
13.
Ganggui Zhu, Zaixiang Fu, Sheng Su, Yajuan Tang, Fuyi Liu, Wenhua Yu
Front Neurol. 2022; 13: 894006. Published online 2022 May 10. doi: 10.3389/fneur.2022.894006
PMCID:
PMC9127545
14.
Yi Chen, Sheng Zhang, Shenqiang Yan, Meixia Zhang, Ruiting Zhang, Feina Shi, David S. Liebeskind, Mark Parsons, Min Lou
Front Neurol. 2022; 13: 863460. Published online 2022 May 10. doi: 10.3389/fneur.2022.863460
PMCID:
PMC9127321
15.
Yaoqi Fu, Xiangting Zou, Ling Liu
Front Neurol. 2022; 13: 800298. Published online 2022 May 10. doi: 10.3389/fneur.2022.800298
PMCID:
PMC9127316
16.
Rui Li, Ji-Hong Tang, Bing-Bing Zhang, Xiao-Yan Shi, Yuan-Yuan Dai, Rui Qu
Front Neurol. 2022; 13: 824268. Published online 2022 May 10. doi: 10.3389/fneur.2022.824268
PMCID:
PMC9127044
17.
Martin S. Weber, Mathias Buttmann, Sven G. Meuth, Petra Dirks, Erwan Muros-Le Rouzic, Julius C. Eggebrecht, Stefanie Hieke-Schulz, Jost Leemhuis, Tjalf Ziemssen
Front Neurol. 2022; 13: 863105. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fneur.2022.863105
PMCID:
PMC9126090
18.
Weiying Zhong, Yiming Du, Hong Kuang, Ming Liu, Feng Xue, Xue Bai, Donghai Wang, Wandong Su, Yunyan Wang
Front Neurol. 2022; 13: 781240. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fneur.2022.781240
PMCID:
PMC9126028
19.
Mengmeng Jia, Ping Fan, Lin Ning, Hengfang Ruan, Tong Wang, Wei Qiu, Huijuan Li, Kun Li
Front Neurol. 2022; 13: 843909. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fneur.2022.843909
PMCID:
PMC9125240
20.
Zhen Chen, Zhe Zhang, Wei Ding, Jie-hui Zhang, Zi-long Tan, Yu-ran Mei, Wei He, Xiao-jing Wang
Front Neurol. 2022; 13: 886246. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fneur.2022.886246
PMCID:
PMC9124973

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center