U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 24373

1.
Shireen Adeeb Mujtaba Ali, R. Z. Sayyed, Mohammad I. Mir, M. Y. Khan, Bee Hameeda, Mustfa F. Alkhanani, Shafiul Haque, Abdel Rahman Mohammad Al Tawaha, Péter Poczai
Front Microbiol. 2022; 13: 879739. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.879739
PMCID:
PMC9126211
2.
Deping Cao, Mingquan Pang, Defang Wu, Gen Chen, Xiaohong Peng, Kai Xu, Haining Fan
Front Microbiol. 2022; 13: 860909. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.860909
PMCID:
PMC9126193
3.
Victor Latorre, Ron Geller
Front Microbiol. 2022; 13: 880394. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.880394
PMCID:
PMC9125393
4.
Marilena Budroni, María-Jesús Torija, Jaime Moreno-García, Giacomo Zara
Front Microbiol. 2022; 13: 923021. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.923021
PMCID:
PMC9125356
5.
Marta Luigi, Ariana Manglli, Immacolata Dragone, Maria Grazia Antonelli, Mario Contarini, Stefano Speranza, Sabrina Bertin, Antonio Tiberini, Andrea Gentili, Leonardo Varvaro, Laura Tomassoli, Francesco Faggioli
Front Microbiol. 2022; 13: 862075. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.862075
PMCID:
PMC9125222
6.
Yihan Wang, Gongyou Zhang, Ya Huang, Min Guo, Juhui Song, Tingting Zhang, Yaohang Long, Bing Wang, Hongmei Liu
Front Microbiol. 2022; 13: 870413. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.870413
PMCID:
PMC9125218
7.
Huanyu Jia, Ghulam Muhae-Ud-Din, Han Zhang, Qianqian Zong, Sifeng Zhao, Qingyuan Guo, Wanquan Chen, Li Gao
Front Microbiol. 2022; 13: 853176. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.853176
PMCID:
PMC9125210
8.
Juan Xu, Yiyi Wang, Yi Zhang, Kehui Xiong, Xiaoyun Yan, Shiyu Ruan, Xueqian Wu
Front Microbiol. 2022; 13: 878110. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.878110
PMCID:
PMC9125208
9.
Guillermo Reyes, Irma Betancourt, Betsy Andrade, Fanny Panchana, Rubén Román, Lita Sorroza, Luis E. Trujillo, Bonny Bayot
Front Microbiol. 2022; 13: 838640. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.838640
PMCID:
PMC9125206
10.
Ping Lu, Xuemeng Ji, Juan Xue, Yinping Dong, Xi Chen
Front Microbiol. 2022; 13: 888103. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.888103
PMCID:
PMC9125189
11.
Heer H. Mehta, David Ibarra, Christopher J. Marx, Craig R. Miller, Yousif Shamoo
Front Microbiol. 2022; 13: 904822. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.904822
PMCID:
PMC9125183
12.
Lucie A. Malard, David A. Pearce
Front Microbiol. 2022; 13: 782789. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.782789
PMCID:
PMC9125085
13.
Yuwei Sun, Shiyao Zhang, Hong Li, Jiang Zhu, Zhijia Liu, Xiaosong Hu, Junjie Yi
Front Microbiol. 2022; 13: 895132. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.895132
PMCID:
PMC9125032
14.
Lixiang Wang, Chunchun Li, Xuan Wang, Gaijin Wang, Suqin Shang, Zhipeng Dou, Youqing Luo
Front Microbiol. 2022; 13: 899865. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.899865
PMCID:
PMC9124977
15.
Rachel L. Spietz, Devon Payne, Gargi Kulkarni, William W. Metcalf, Eric E. Roden, Eric S. Boyd
Front Microbiol. 2022; 13: 878387. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.878387
PMCID:
PMC9124975
16.
Christian-Marco Klask, Benedikt Jäger, Isabella Casini, Largus T. Angenent, Bastian Molitor
Front Microbiol. 2022; 13: 887578. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.887578
PMCID:
PMC9124969
17.
Mathilde Ferrieux, Louison Dufour, Hugo Doré, Morgane Ratin, Audrey Guéneuguès, Léo Chasselin, Dominique Marie, Fabienne Rigaut-Jalabert, Florence Le Gall, Théo Sciandra, Garance Monier, Mark Hoebeke, Erwan Corre, Xiaomin Xia, Hongbin Liu, David J. Scanlan, Frédéric Partensky, Laurence Garczarek
Front Microbiol. 2022; 13: 893413. Published online 2022 May 9. doi: 10.3389/fmicb.2022.893413
PMCID:
PMC9124967
18.
Papan Kumar Hor, Shilpee Pal, Joy Mondal, Suman Kumar Halder, Kuntal Ghosh, Sourav Santra, Mousumi Ray, Debabrata Goswami, Sudipta Chakrabarti, Somnath Singh, Sanjai K. Dwivedi, Miklós Takó, Debabrata Bera, Keshab Chandra Mondal
Front Microbiol. 2022; 13: 794503. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fmicb.2022.794503
PMCID:
PMC9122802
19.
Wenming Jiang, Shuo Liu, Xin Yin, Zhixin Li, Zouran Lan, Luosong Xire, Zhongbing Wang, Yinqian Xie, Cheng Peng, Jinping Li, Guangyu Hou, Xiaohui Yu, Rongzhao Sun, Hualei Liu
Front Microbiol. 2022; 13: 893253. Published online 2022 Apr 27. doi: 10.3389/fmicb.2022.893253
PMCID:
PMC9122345
20.
Xiumei Yu, Min Yan, Yongliang Cui, Zhongyi Liu, Han Liu, Jie Zhou, Jiahao Liu, Lan Zeng, Qiang Chen, Yunfu Gu, Likou Zou, Ke Zhao, Quanju Xiang, Menggen Ma, Shuangcheng Li
Front Microbiol. 2021; 12: 809834. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fmicb.2021.809834
PMCID:
PMC9122265

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center