U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 23342

1.
Faraz Ahmad, Anshu Rani, Anwar Alam, Sheeba Zarin, Saurabh Pandey, Hina Singh, Seyed Ehtesham Hasnain, Nasreen Zafar Ehtesham
Front Immunol. 2022; 13: 747799. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.747799
PMCID:
PMC9122124
2.
João I. B. Gonçalves, Thiago J. Borges, Ana Paula Duarte de Souza
Front Immunol. 2022; 13: 889945. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.889945
PMCID:
PMC9122122
3.
Bartholomew N. Ondigo, Rachael E. Hamilton, Edwin O. Magomere, Isaac O. Onkanga, Pauline N. Mwinzi, Maurice R. Odiere, Lisa Ganley-Leal
Front Immunol. 2022; 13: 887213. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.887213
PMCID:
PMC9121796
4.
Huanhuan Yan, Baochen Li, Rui Su, Chong Gao, Xiaofeng Li, Caihong Wang
Front Immunol. 2022; 13: 873644. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.873644
PMCID:
PMC9121099
5.
Paola de Haas, Marien I. de Jonge, Hans J. P. M. Koenen, Ben Joosten, Mirian C. H. Janssen, Lonneke de Boer, Wiljan J. A. J. Hendriks, Dirk J. Lefeber, Alessandra Cambi
Front Immunol. 2022; 13: 869031. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.869031
PMCID:
PMC9121068
6.
Qianyi Zheng, Yongkang Chen, Yanping Zhai, Lin Meng, Han Liu, Haiyan Tian, Renyi Feng, Jiuqi Wang, Rui Zhang, Kedi Sun, Lina Gao, Yijing Wang, Xuejing Wang, Erxi Wu, Junfang Teng, Xuebing Ding
Front Immunol. 2022; 13: 836820. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.836820
PMCID:
PMC9120915
7.
Timothy C. Frommeyer, Michael M. Gilbert, Garrett V. Brittain, Tongfan Wu, Trang Q. Nguyen, Craig A. Rohan, Jeffrey B. Travers
Front Immunol. 2022; 13: 880850. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.880850
PMCID:
PMC9120817
8.
Shawna L. Semple, Sarah K. W. Au, Rajesh A. Jacob, Karen L. Mossman, Stephanie J. DeWitte-Orr
Front Immunol. 2022; 13: 859749. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.859749
PMCID:
PMC9120774
9.
Oded Shamriz, Naseem Zahalka, Amos J. Simon, Atar Lev, Ortal Barel, Nofar Mor, Yuval Tal, Michael J. Segel, Raz Somech, Hagith Yonath, Ori Toker
Front Immunol. 2022; 13: 886117. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.886117
PMCID:
PMC9120659
10.
Reiko Hidaka, Kazuko Miyazaki, Masaki Miyazaki
Front Immunol. 2022; 13: 890056. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.890056
PMCID:
PMC9120639
11.
Mingkai Yu, Yuejie Zhu, Yujiao Li, Zhiqiang Chen, Zhiwei Li, Jing Wang, Zheng Li, Fengbo Zhang, Jianbing Ding
Front Immunol. 2022; 13: 884433. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.884433
PMCID:
PMC9120605
12.
Yong Li, Yihong Liu, Yanchun Qu, Xian Chen, Xin Qu, Yongsong Ye, Xiaohua Du, Ying Cheng, Mian Xu, Haibo Zhang
Front Immunol. 2022; 13: 832593. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.832593
PMCID:
PMC9120574
13.
Bohan Li, Hua Duan, Sha Wang, Jiajing Wu, Yazhu Li
Front Immunol. 2022; 13: 842607. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.842607
PMCID:
PMC9120433
14.
Ruoyu Dong, Yixi Zhang, Haowen Xiao, Xun Zeng
Front Immunol. 2022; 13: 889051. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.889051
PMCID:
PMC9120431
15.
Reese Jalal Ladak, Alexander J. He, Yu-Hsun Huang, Yu Ding
Front Immunol. 2022; 13: 885371. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.885371
PMCID:
PMC9120423
16.
Zhiquan Zhang, Qing Ma, Ravikanth Velagapudi, William E. Barclay, Ramona M. Rodriguiz, William C. Wetsel, Ting Yang, Mari L. Shinohara, Niccolò Terrando
Front Immunol. 2022; 13: 856254. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.856254
PMCID:
PMC9120413
17.
Congqi Hu, Zhao Dai, Jia Xu, Lianyu Zhao, Yanping Xu, Meilin Li, Jiahui Yu, Lu Zhang, Hui Deng, Lijuan Liu, Mingying Zhang, Jiarong Huang, Linping Wu, Guangxing Chen
Front Immunol. 2022; 13: 865425. Published online 2022 May 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.865425
PMCID:
PMC9120366
18.
Leonardo Martin Calderon, Janet E. Pope
Front Immunol. 2022; 13: 869172. Published online 2022 May 5. doi: 10.3389/fimmu.2022.869172
PMCID:
PMC9118990
19.
Krist Helen Antunes, Gisele Cassão, Leonardo Duarte Santos, Sofia Giacomet Borges, Juliana Poppe, João Budelon Gonçalves, Eduarda da Silva Nunes, Guilherme Fernando Recacho, Vitória Barbosa Sousa, Gabriela Souza Da Silva, Daniel Mansur, Renato T. Stein, Christian Pasquali, Ana Paula Duarte De Souza
Front Immunol. 2022; 13: 867022. Published online 2022 May 5. doi: 10.3389/fimmu.2022.867022
PMCID:
PMC9118194
20.
Holly J. Hulsebus, Kevin M. Najarro, Rachel H. McMahan, Devin M. Boe, David J. Orlicky, Elizabeth J. Kovacs
Front Immunol. 2022; 13: 884719. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fimmu.2022.884719
PMCID:
PMC9116899

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center